Hans Vingaard: En Ny Psalmebog 1553

[164r]

Den Cxi. Psalme/ Confitebor tibi Domine in toto corde meo/ at siunge naar mand annammer Sacramentet/ fordansket aff M. Hans Taussen. ⁕

|164vJEg tacker Herren aff gantske hierte
i de frommes raad oc i forsamlingen
Drabelige ere Herrens gerninger/
ho dem acter/ han haffuer idel løst der aff
⁕ Huad han skaffer det er hederligt oc ærligt/
oc hans retferdighed bliffuer euindelig/
Han haffuer stictet sine vnderlighede en ammindelse/
den naadige oc barmhiertige Herre.
⁕ Han giffuer dem næring som frycte hannem/
Euindelige tencker han paa sin Pact/
Sine veldige gierninger lader han kundgøre sit Folck/
at han vil giffue dem Hegningernis arff
⁕ Hans henders handel er idel Sandhed oc ræt/
Alle hans befallinger ere retskaffne/
Stedze till euig tid bliffue de bestandige/
Och ske met Trofasthed oc relighed.
⁕ Han sender sit Folck en forløssning/
han loffuer/ at hans pact skal bliffue euindelig/
Helligt och herligt er hans Naffn/ Herrens fryct er begyndelsen och visdom/
Det er en kostelig kloghed/ huo der gør |165reffter/ hans loff bliffuer euig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.