Christian 3.s danske Bibel

[262]

XVIII.

OC der hand haffde vdtalet met Saul / da forbunde Jonathan oc Dauid dem til hobe i deris hierte / oc Jonathan elskte hannem som sit egit hierte. Oc Saul tog hannem samme dag / oc loed hannem icke komme igen til sin Faders huss.

Inf. 20. 21. Oc Jonathan oc Dauid giorde it Forbund met huer andre / Thi hand haffde hannem kær / som sit eget hierte. Oc Jonathan tog sin Kiortel aff sig som hand haffde paa / oc gaff Dauid den / oc der til met sin Kaabe / sit Suerd / sin Bue / oc sit Belte. Oc Dauid drog vd huor som Saul hannem sende / oc holt sig viselige / Oc Saul sette hannem offuer Stridzmendene / oc hand vaar behaglig faar alt Folket / oc faar Sauls tienere.

Det hende sig / der hand vaar kommen til bage igen aff den Philisters slag / at Quinderne aff alle Jsraels stæder vaare vdgongne met sang oc dantz mod Kong Saul / met trommer / Eccle. 47.met frygd oc met Geyer. Oc Quinderne sunge mod huer andre oc legte / oc sagde / Saul slo tusinde / men Dauid thi tusinde. Da bleff Saul gantske vred / oc det ord behagede hannem ilde / oc hand sagde / De gaffue Dauid thi tusinde / oc mig tusinde / Konge riget vil end och bliffue hans. Oc Saul saa vredelig paa Dauid / fra den dag / oc fremdelis.

Den anden dag bleff atter den onde Aand sterck offuer Saul aff Gud / och hand spaade hiemme i sit huss / Oc Dauid legte paa Harpen met sin haand / som hand daglige pleyde. Och |263 Saul haffde it Spiud i haanden oc skød til hannem / oc tenckte / Jeg vil stinge Dauid op til veggen met Spiudet / men Dauid vende sig tho gonge fra hannem. Oc Saul frøctede for Dauid. Thi HERREN vaar met hannem / oc vaar viget fra Saul. Da skickede Saul hannem fra sig / oc sette hannem til en Første offuer tusiude Mend / Oc hand drog vd oc ind faar Folcket. Oc Dauid holt sig viselige i alle hans gerninger / oc HERREN vaar met hannem. Der Saul nu saa at hand holt sig saa viselige / da frøctede hand for hannem. Men al Jsrael oc Juda haffde Dauid kær / thi hand drog vd oc ind faar dem.

Oc Saul sagde til Dauid / See / Jeg vil giffue dig min eldste Daatter Merob til Hustur ver ekon frimodig / oc føer HERRENS strid. Thi Saul tenckte / Min haand skal icke vere paa hannem / men Philisternis haand Dauid suarede Saul / Huo er ieg? oc huad er mit liff oc min Faders Slect i Jsrael / atieg skulde bliffue Kongens Suoger? Der tiden kom / at Sauls Daatter Merobskulde giffuis Dauid / da bleff hun giffuen Adriel Meholathiter til hustru.

Oc Michol Sauls daatter haffde Dauid kær. Der det bleff Saul tilkende giffuit / sagdeMichol. hand / Det er ræt / Jeg vil giffue hannem hende / at hun skal lyckis hannem til it Fald / oc Philisternis hender skulle komme offuer hannem. Oc hand sagde til Dauid / Du skalt i dag met den anden bliffue min Suoger. Oc Saul bød sine Tienere / Taler hemmelige met Dauid / oc siger / See / Kongen behager dig vel / oc alle hans Tienere haffue dig kær / Thi bliff nu Kongens Suoger.

Oc Sauls Tienere sagde samme ord faar Dauids øern / Dauid sagde / Tøckis eder ath det er en ringe ting at vere Kongens Suoger? Jeg er en fattig ringe Mand. Det gaffue Sauls Tienere hannem til kende igen / oc sagde / Saadanne ord talede Dauid. Saul sagde / Siger saa til Dauid / Kongen begerer ingen Morgen gaffue / vden hundrede Forhuder aff Philisterne / at mand kand heffne sig paa Kongens Fiender / Thi Saul mente at hand skulde komme Dauid om halsen ved Philisternis haand. Da sagde hans Tienere saadanne ord til Dauid / Oc Dauid syntis at den sag vaar god / at hand skulde bliffue Kongens Suoger.

Oc den tid vaar icke end nu vde / Da giorde Dauid sig rede / oc drog hen met sine Mend /Michol Dauids hustru oc slo thu hundrede Mend blant Philisterne / Och Dauid bar deris Forhuder och fornøyede Kongen tallet / ath hand skulde bliffue Kongens Suoger. Da gaff Saul hannem Michol sin daatter til hustru. Oc Saul saa oc merckte / at HERREN vaar met Dauid. Oc Michol Sauls Datter haffde hannem kær. Da frøctede Saul ydermere for Dauid / oc bleff hans Fien de i alle sine dage. Oc der Philisternis Førster droge vd / da handlede Dauid klogligere end alle Sauls Tienere / naar de vddroge / at hans naffn bleff høyt priset.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.