Christian 3.s danske Bibel

[263]

XIX.

SAul talede met sin Søn Jonathan oc met alle sine Tienere / ath de skulde sla Dauid ihiel. Men Jonathan Sauls søn haffde Dauid megit kær / oc forkyndede hannem det / och sagde / Min fader Saul staar effter / at hand vil sla dig ihiel. Saa foruar dig i morgen / oc gack i skiul oc skiul dig. Jeg vil gaa vd / oc staa hoss min Fader paa marcken som du est / oc ieg vil tale met min Fader om dig / oc huad ieg seer / det vil ieg kundgøre dig.

Oc Jonathan talede det beste om Dauid met sin Fader Saul / oc sagde til hannem / Kongen synde icke mod sin Tienere Dauid / thi hand haffuer inted syndet mod dig /Sup. 17. Oc hans gerning er dig meget nøttig. Oc hand haffuer sæt sit liff i sin haand / och slo den Philister / oc HERREN giorde al Jsrael en stoer Salighed / Det haffuer du seet / oc gleddis der aff / Huor faare vilt du da synde mod det wskyldige Blod / at du vilt ihiel sla Dauid vden aarsage? Da lydde Saul Jonathans røst / oc soer / Saa sandelige som HERREN leffuer / hand skal icke dø. Oc Jonathan kallede Dauid oc sagde hannem alle disse ord / och ledde hannem til Saul / at hand vaar faar hannem / lige som tilforn.

Saa begyntis der atter en strid / Oc Dauid drog vd oc stridde mod Philisterne / och slo it suart Slag aff / at de flyde for hannem. Oc den onde Aand fra HERREN kom offuer Saul / oc hand sad i sit huss / oc haffde it Spiud i sin haand / Oc Dauid legte paa Strenge metMichol. Psal. 59. sin haand. Och Saul vilde stunget Dauid i gennem met Spiudet op til veggen / men hand vnduigede for Saul / at Spiudet gick i veggen / Saa flyde Dauid / oc vndrende samme nat.

Oc Saul sende bud til Dauidz huss / at de skulde beuare hannem oc sla hannem ihiel om morgenen. Michol Dauidz hustru forkyndede hannem det / oc sagde / Der som du icke redder din Siel denne nat / da skalt du dø i morgen. Saa loed Michol hannem ned igennem it Vindue at hand kom bort oc vndflyde. Oc Michol tog it Billede / oc lagde i Sengen / oc lagde it Ge|264de skind paa hoffuedet / oc teckede det offuer met klæder. Da sende Saul Bud / at de skulde hente Dauid. Da sagde hun / Hand er siug. Saa sende Saul Bud hen at besee Dauid / oc sagde / Bærer hannem hid op til mig met Sengen / at hand skal slass ihiel. Der Budene komme / See / da laa Billedet i sengen / oc it Gedeskind ved hoffuedet der paa. Da sagde Saul til Michol / Hui haffuer du bedraget mig oc ladet min Fiende vndkomme? Michol sagde til Saul / Hand sagde til mig / Lad mig gaa / eller ieg skal sla dig ihiel.

Oc Dauid flyde oc vndrende / oc kom til Samuel i Rama / oc gaff hannem alt det til kende / som Saul haffde giort hannem / Oc gick hen met Samuel / oc de bleffue i Naioth. Och det bleff Saul til kende giffuit / See / Dauid er i Naioth vdi Rama. Da sende Saul bud at de skulde hente Dauid. Och de saae thu Prophete Chor som spaade / oc Samuel vaar deris Tilsyns Mand / Da kom Gudz aand paa Sauls Bud / at de och spaade. Der det bleff Saul til kende giffuit / da sende hand andre Bud / de spaade oc saa. Da sende hand de tredie Bud / de spaa de oc saa.

Sa gick hand oc selff til Rama / oc der hand kom til den store Brynd / som er i Seku / spur Dauid flyer for Saul.de hand at oc sagde / Huor er Samuel oc Dauid? Da bleff hannem sagt / See i Naioth i Rama. Oc hand gick der hen til Naioth i Rama / Oc Gudz aand kom oc paa hannem / oc hand gick oc spaade / indtil hand kom til Naioth i Rama. Oc hand førde sig oc aff sine Klæder / och spaade oc saa faar Samuel / oc hand falt nøgen ned den gantske dag / och den gantske nat. Der faare siger mand / Er Saul oc iblant Propheterne?

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.