Christian 3.s danske Bibel

[346]

XIX.

DEr Kong Ezechias dette hørde / da sønder reff hand sine klæder oc lagde en Sæck paa sig / oc gick i HERRENS Huss. Oc sende Eliakim hoffmesteren / oc Sebna Scriffueren / met de Eldste Prester / i førde i Sæcke til den Esa. 37.Prophete Esaiam Amos søn. Oc de sagde til hannem / saa siger Ezechias / Denne er nødens / Bandelsens oc bespaattelsens Dag / Børnene ere komne til fødzelen / oc der er icke mact til at føde. Om maa vel ske HERREN din Gud vilde høre alle den øffuerste Skenckis ord / som hans Herre / Kongen aff Assyrien sende hid / at honlige til tale den leffuende Gud / och skende met ord / som HERREN din Gud haffuer hørt / Saa opløfft din Bøn for de offuerbleffne som ere end nu til stede.

Der Kong Ezechie tienere komme til Esaiam / da sagde Esaias til dem / Siger eders Herre saa / Saa siger HERREN / Frøcte icke for de ord som du hørde / huor met Kongens drenge aff Assyrien bespaattede mig. See / Jeg vil giffue hannem en Aand / at hand skal høre it Røcte / oc drage til bage igen i sit Land / oc ieg vil lade felde hannem met Suerd i sit Land.

Oc der den øuerste Skenck kom igen / fant hand at Kongen aff Assyrien stridde mod Libna / Thi hand hørde / at hand vaar dragen fra Lachis. Oc der hand hørde om Thirhaka Blaa mendz Konge / See / hand er vddragen at stride met dig / da vende hand til bage. Oc sende Thirhaka.Bud til Ezechiam / oc loed hannem sige / siger saa til Ezechiam Juda Konge / Lad dig icke bedrage aff din Gud / som du forlader dig paa / oc siger / Jerusalem skal icke giffuis i Kongens haand aff Assyrien. See du haffuer hørt / huad Kongene aff Assyrien haffue giort alle Land / oc forbandet dem / Oc du skulde bliffue reddet? Haffue oc Hedningernis Guder frelset dem / som mine Forfedre forderffuede / Gosan / Haran / Rezeph / oc Edens børn / som vaare i Thelassar? Huor er Kongen aff Hemath / Kongen aff Arphad / oc Kongen aff Sepharuaim stad / Hena oc Jwa?

Oc der Ezechias haffde annammet breffuene aff Budene oc læst dem / da gick hand op til Ezechiebøn. HERRENS huss / oc vdbredde dem faar HERREN / oc bad faar HERREN / oc sagde / HERRE Jsraels Gud / som sider offuer Cherubim / duest alene Gud / blant alle Kongerige paa Jorden / Du giorde Himmelen oc Jorden. HERRE bøy dine Øern oc hør / Lad op dine Øyen / oc see / oc hør Senacheribs ord / som hand sende hid at bespaatte dig den leffuende Gud met. Det er sant HERRE / Kongerne aff Assyrien haffue ødelagt Hedningene oc deris Land met Suerd / oc haffue kast deris Guder i ilden / Thi de vaare icke Guder / men menniskens henders gerning / træ oc sten / Derfaare haffue de ødelagt dem. Men nu HERRE vor Gud / hielp oss fra hans haand / At alle Kongerige paa Jorden mue / kende / at du HERRE est alene Gud.

Da sende Esaias Amos søn til Ezechiam / oc loed hannem sige / saa siger HERREN Esaias.Jsraels Gud / Jeg haffuer hørt huad du haffuer bedit aff mig om Senacherib Kongen aff Assyrien. Dette er det / som HERREN haffuer talet mod hannem / Jomfruen Zyons daatter foracter dig oc bespaatter dig / Jerusalems daatter røster sit Hoffuit effter dig. Huem haffuer du bespaattet oc skendet? Offuer huem opløffte du din røst: Du opløffte dine øyen mod den hellige i Jsrael. Du bespaattede HERREN ved dine Bud / oc sagde / Jeg er opfaren paa Biergenis høye ved mine Vognis mangfoldighed / hoss Libanon side / Jeg haffuer affhugget hans høye Ceder træ / oc vdualde Grane / oc kom til Carmels skoffuis yderste Herbere / |347 Jeg haffuer vdgraffuit oc vddrucket de fremmede Vand / oc ieg haffuer vdtiurt alle Søer met mine føders saale.

Haffuer du icke hørt / at ieg giorde saadant lenge siden / oc beredde mig der paa aff begyndelse? Men ieg haffuer nu ladet det komme / at de faste Stæder skulde falde til en øde Stenhob. Oc de som bo der i / skulde bliffue mactløse / oc skulde frøcte oc skamme sig / oc bliffue som GræssPsalm. 129: paa marcken / oc som de grøne veter til Hø paa Tagene / som visner før end det bliffuer moet. Jeg veed din bolig / din vdgong oc indgong / oc at du grummis mod mig. Effterdi at du grummis mod mig / oc din hoffmodighed er kommen op faar mine Øern / Saa vil ieg legge en ring in din Næse / oc it Bitzel i din Mund / oc ieg vil føre dig den vey tilbage igen / som du komst hid.

Oc dette skal vere dig it Tegen / æd i dette aar huad som nedtraad er / J det andet aarEsaiæ 37.Eccle. 48.1. Mach. 7. huad som voxer aff sig selff / J det tredie aar da saar oc høster / oc planter Vingaarde / oc æder deris fruct. Oc Juda Daatter som er frelst oc offuerbleffuen / hun skal her effter faa røder vnder sig / oc bære fruct offuer sig. Thi de som ere offuerbleffne / skulle vdgaa aff Jerusalem / oc de aff Zions Bierg som ere frelste / "HERRENS Zebaoths nidkærhed skal det gøre.

Der faare siger HERREN om Kongen aff Assyrien saa / Hand skal icke komme i denne Stad / oc ingen Pile skiude der ind / oc ingen Skiold skal komme der faare / oc hand skal ingen Vold kaste der omkring. Men hand skal drage den vey tilbage som hand kom hid / oc hand skal icke komme i denne Stad / HERREN siger det. Oc ieg vil beskerme denne Stad / at ieg kand hielpe hannem for min skyld / oc for min Tieneris Dauidz skyld.

Oc i den samme nat foer HERRENS Engil vd / oc slo hundrede tusinde oc fem ocKongens Hær aff Assyrien ihielslagen. firesinds tiue tusinde Mend ihiel / i de Assyriers Leyre / Oc der de stode aarle op om morgenen / See / da laa det alle vegne fult met døde kraappe. Saa brød Senacherib Kongen aff Assyrien op oc drog bort / oc vende om oc bleff i Niniue. Oc der hand tilbad i Nisrochs sin Gudz huss / da sloge hans sønner Adra Melech oc Sar Ezer hannem ihiel met Suerd / Oc de vndkomme hen i Ararat Land / Oc hans søn Assarhaddon bleff Konge i hans sted.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.