Christian 3.s danske Bibel

[348]

XXI.

MAnasses vaar tolff aar gammil der hand bleff Konge / oc regerede fem oc halff Manasses 55 aar Konge i Juda.trediesins tiue aar i Jerusalem / hans moder hed Hephziba. Oc hand giorde det som HERREN ilde behagede / effter Hedningers verstyggelighed / huilke HERREN fordreff for Jsraels børn. Oc hand foruende sig / oc opbygde de Høye som Ezechias hans fader haffde nedbrudet / oc opreysde Baals Altere / oc giorde Lunde / som Achab Jsraels konge giorde / oc bad til allehonde Hær paa himmelen / oc tiente dem. Oc hand bygde Altere i HERRENS huss / om huilkit HERREN sagde Jeg vil sette mit naffn i Jerusalem. Oc hand bygde al Himmelens Hærskaffs Altere / i baade gaardene op til HERRENS Huss. Oc hand loed sin Søn gaa igennem ilden / Oc actede paa Fule skrig oc Tegen / oc holt Spaamend oc Tegenis Vdleggere / oc giorde sodant meget / som HERREN ilde behagede / huor met hand fortørnede hannem.

2. Reg. 7. Hand sette oc en Lunde Affgud / som hand haffde giort / i det huss om huilkit HERREN haffde sagt til Dauid oc til hans Søn Salomon / J dette Huss oc i Jerusalem / som ieg vdualde aff alle Jsraels slecter vil ieg sætte mit Naffn euindelige. Oc icke lade Jsraels føder mere røris fra landet / som ieg gaff deris Forfedre / Dog saa om de holde oc gøre effter alt det / som ieg haffuer budet dem / oc effter al Lowen som Mose min tienere bød dem. Oc de lydde icke / men Manasses forførde dem / at de giorde verre / end Hedningene / huilke HERREN ødelagde faar Jsraels børn.

Da talede HERREN ved sine Tienere Propheterne / oc sagde / Fordi / at Manasses Prophetie mod Jerusalem oc Juda. Ieremi. 15.Kongen aff Juda haffuer giort denne Verstyggelighed / som er verre end al den verstyggelighed / som Amoriterne giorde / som vaare faar hannem / oc kom oc saa Juda til at synde met sine Affguder / Derfaare siger HERREN Jsraels Gud saa / See Jeg vil føre wløcke offuer Jerusalem oc Juda / at huo det hører / hannem skulle baade hans Øern klinge. Oc ieg vil drage Samarie maale snor offuer Jerusalem / oc Achab husis vect / oc ieg vil vdkaste Jerusalem / lige som mand vdkaster Fadene / oc ieg vil omstyrte hannem. Oc ieg vil lade noget aff min Arffuedel bliffue igen / oc giffue dem i deris Fienders hender / at de skulle bliffue alle deris Fiender it Roff oc synder riffuelse. Fordi / at de giorde det som mig ilde behagede / oc haffue fortørnet mig fra den dag / som deris Forfedre droge vdaff Egypten / indtil denne dag.

Oc Manasses vdstyrte gantske meget wskyldigt Blod / ind til at Jerusalem bleff her oc der fult foruden de synder / met huilke hand kom Juda til at synde / at de giorde / det som HERREN ilde behagede.

Huad mere er at sige om Manasse / oc alt det hand haffuer giort / oc hans synder som hand giorde / See / der er screffuit i Juda Kongens Krønicke. Oc Manasse soff hen met sine forfe 2. Paral. 33.dre / oc bleff iordet i hans husis Vrtegaard / som vaar / i Vsa haffue / Oc Amon hans søn bleff Konge i hans sted.

Amon vaar tu oc tiue aar gammil der hand bleff Konge / oc hand regerede i thu aar i Jerusalem / Hans moder hed Mesulemeth Haruz aff Jatba daatter. Oc hand giorde det som Amon thu aar Konge i Juda.HERREN ilde behagede / som Manasses hans fader giorde / oc hand vandrede i alle de veye som hans fader haffde vandret / oc tiente de Affguder / som hans fader tiente / oc bad til dem / oc hand forlod HERREN sine forfedris Gud / oc vandrede icke i HERRENS vey. Oc hans suenne giorde it Forbund mod Amon / oc sloge Kongen i hiel i hans huss. Oc folcket i Landet sloge dem alle ihiel som giorde det Forbund mod Kong Amon / Oc folcket i Landet giorde Josiam hans Søn til Konge i hans sted.

Huad Amon mere giorde / See / det er screffuit i Juda Kongers Krønicke. Oc man iorde|349de hannem i sin Graff / vdi Vsa haffue / Oc Josias hans søn bleff Konge i hans sted.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.