Christian 3.s danske Bibel

[401]

XXXIII.

MAnasses vaar tolff aar gammil / der hand bleff Konge / oc hand regerede i femManasses 55. aar Konge i Juda. 4. Reg. 21. oc halfftrediesinds tiue aar i Jerusalem. Oc giorde det HERREN ilde behagede / effter Hedningenis verstyggelighed / som HERREN fordreff for Jsraels børn. Oc hand omuende sig / oc opbygde de Høye / som hans Fader Ezechias haffde nedbrudet / Oc sticktede Altere til Baalim / oc giorde Lunde / oc tilbad allehonde Hær i Himmelen / oc tiente dem. Hand bygde oc Altere i HERRENS Huss / om huilcken HERREN haffde talet / J Jerusalem skal mit Naffn vere euindelige. Oc hand bygde Altere i baade HERRENS Husis Gaarde / til allehonde Himmelens Hær. Oc hand loed sine Sønner gaa igennem ild / i Hinnom søns dal / Oc hand vdualde dage / oc gaff act paa Fuleskrig / oc brugede troldom / oc stictede Spaamend oc Tegenis vdleggere / oc giorde meget / som HERREN ilde behagede / at fortørne hannem met.

Hand sette oc Billede oc Affguder / som hand loed gøre / i Guds Huss / om huilcke HERREN haffde sagt til Dauid oc Salomon hans søn / J dette Huss til Jerusalem / som ieg2. Reg. 7. 3. Reg. 8. haffuer vdualt for alle Jsraels slecter / vil ieg sette mit Naffn euindelige. Oc ieg vil icke mere lade Jsraels fod vige aff Landet / som ieg beskickede deris Fedre / Saa fremt som de holde sig / at de gøre alt det / som ieg haffuer budet dem / ved Mose i alle Louuer / Budene oc Retten.

Men Manasses forførde Juda oc dem i Jerusalem / at de giorde verre end Hedningene / som HERREN haffde ødelagt for Jsraels børn. Oc naar HERREN loed tale met Manasses oc hans Folck / da gaffue de ingen act der paa. Der faare loed HERREN komme offuer dem Kongens Førsternis Hær aff Assyrien / de toge Manasses til fange met Manasses bliffuer fangen / oc ført til Babylon. Jernbolter / oc bunde hannem met Keder / oc førde hannem til Babylon. Oc der hand vaar i den angist / da formanede hand HERREN sin Gud / oc ydmygede sig meget faar sine Fedris Gud. Oc bad oc formanede hannem / Da hørde hand hans Bøn / oc førde hannem igen til Jerusalem i sit Kongerige / da kende Manasses at HERREN er Gud.

Der effter bygde hand den ypperste mur hoss Dauidz stad / fra Vesten mod Gihon i bæcken / oc som mand gaar ind at Fiskeporten / oc omkring til Ophel / oc giorde hannem meget Høy / Oc hand lagde Høffuitzmend i Juda faste Stæder. Oc bort tog de fremmede Guder / oc Affuderne aff HERRENS Huss / oc alle Alterne / som hand haffde bygt paa Deute. 2. HERRENS Husis bierg oc i Jerusalem / oc kaste dem vden faar Staden. Oc hand opreyste HERRENS Altere / oc offrede der paa / Tackoffer oc Loffoffer / oc befol Juda / at de skulde tiene HERREN Jsraels Gud. Dog offrede Folcket paa de Høye / alligeuel til HERREN deris Gud.

Huad som mere er at sige om Manasses / oc hans Bøn til hans Gud / oc om de Skueris tale / som talede met hannem i HERRENS Jsraels Guds Naffn / See / de ere iblant Jsraels Kongers Gerninger. Oc hans Bøn oc formaning / oc al hans synd oc misgerninger / oc de Stæder / paa huilcke hand bygde de Høye / oc stictede Lunde oc Affguder / før end hand bleff ydmyget / See / de ere screffne iblant de Skueris Gerninger. Oc Manasses soff hen met sine Fedre / oc de iordede hannem i hans Huss / Oc hans søn Amon bleff Konge i hans sted.

Amon vaar thu oc tiue aar gammil / der hand bleff Konge / oc hand regerede thu aar i Amon thu aar Konge i Juda. 4. Reg. 21. Jerusalem. Oc giorde det som HERREN ilde behagede / lige som hans Fader Manasses haffde giort / Oc Amon offrede til alle Affguder / som Manasses hans Fader haffde giort / oc tiente dem. Men hand ydmygede sig icke faar HERREN / som hans fader Manasses ydmygede sig / Thi Amon hand giorde synd mangfoldig. Oc hans Suenne giorde it Forbund mod hannem / oc sloge hannem ihiel i hans Huss. Da sloge Folckene i Landet dem alle ihiel / som giorde det Forbund mod Kong Amon / oc Folcket i Landet giorde Josias hans søn til4. Reg. 22. Konge i hans sted.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.