Christian 3.s danske Bibel

|328 Den anden Bog om Kongerne.

I.

Ahasia 2. aar Konge offuer Jsrael. AHasia Achabs søn bleff konge offuer Jsrael i Samaria vdi det søttende Josaphats Juda kongis aar / oc regerede offuer Jsrael thu aar. Oc hand giorde det som HERREN ilde behagede / oc vandrede i sin Faders oc sin Moders veye / oc i Jeroboams Nebat søns veye / som kom Jsrael til at synde. Oc hand tiente Baal oc tilbad hannem / och fortørnede HERREN Jsraels Gud lige som hans Fader giorde. Oc Moabi Baal Sebub.terne fulde fra Jsrael der Achab vaar død.

Oc Ahasia falt igennem it sprinkel i sin sal vdi Samaria / oc bleff siug / Oc hand sende Bud / och sagde til dem / Gaar hen oc spører Baal Sebub den Gud i Ekron at / Om ieg skal bliffue karsk igen aff denne siuge? Men HERRENS Engel talede met Elia Thesbiter / Op oc mød Kongens Bud aff Samaria / oc sig til dem / Er der da nu ingen Gud i Jsrael / at i gaa bort oc atspørre Baal Sebub / Ekrons Gud? Der faare / siger HERREN saa / Du skalt icke komme aff Sengen som du ligger paa / men du skalt visselige dø. Oc Elias gick bort.

Der Budene komme til hannem igen / da sagde hand til dem / Hui komme i igen? De sagde til hannem / Der kom en mand op mod oss / oc sagde til oss / Gaar tilbage igen til Kongen / som eder vdsende / oc siger til hannem / Saa siger HERREN / Er der da ingen Gud i Jsrael / at du sender hen til at spørre Baal Sebub / Ekrons Gud? Derfaare skalt du icke komme aff sengen / som du ligger paa / men du skalt visselige dø. Hand sagde til dem / Huorledis vaar den Mand skicket som eder møtte / oc sagde dette til eder? De sagde til hannem / Hand haffde en Elias biuder Jld falde aff Himmelen etcetera. Lucæ. 9.laaden Hud paa / oc it læder Belte om sine lender. Hand sagde / Det er Elias Thesbiter.

Oc hand sende en Høffuitzmand til hannem offuer halfftrediesins tiue / met de samme halfftredie sins tiue. Oc der hand kom op til hannem / See / da sad hand øffuerst paa bierget / Oc hand sagde til hannem / Du Gudz mand / Kongen siger / du skalt komme ned. Elias suarede samme Hoffuitzmand offuer halfftrediesins tiue / och sagde til hannem / Er ieg Gudz mand / Da falde ild aff Himmelen oc opsluge dig oc dine halfftrediesins tiue / Da falt der ild aff Himmelen / oc opslugede hannem oc hans halfftrediesins tiue.

Oc hand sende atter en anden Høffuitzmand offuer halfftrediesins tiue til hannem / met hans halfftrediesins tiue. Hand suarede / oc sagde til hannem / Du Gudz mand / saa siger Kongen / Kom snart ned. Elias suarede / oc sagde / Er ieg en Gudz mand / Da falde ild aff himmelen oc opsluge dig oc dine halfftrediesins tiue. Da falt Gudz ild aff Himmelen / och opslugede hannem oc hans halfftrediesins tiue.

Da sende hand atter den tredie Høffuitzmand offuer halfftrediesins tiue / met hans halfftrediesins tiue. Der hand kom op til hannem / dabøyede hand sine knæ faar Eliam / oc formanede hannem / oc sagde til hannem / Du Gudz mand / lad min siel oc disse dine halfftrediesins tiue Tieneris siele gelde noget faar dig. See / der falt Jld aff Himmelen / oc opslugede de tho første Høffuitzmend offuer halfftrediesins tiue met deris halfftrediesins tiue / Lad nu min siel gelde noget faar dig. Da sagde "HERRENS Engil til Eliam / gack hen ned met hannem / oc frøcte dig inted for hannem.

Oc hand giorde sig rede / oc gick ned met hannem til Kongen / oc hand sagde til hannem / Saa siger HERREN / Fordi / at du sende Bud hen oc lodst at spørre Baal Sebub den Ioram: Infra. 11.Gud i Ekron / lige som der vaare ingen Gud i Jsrael / aff huem mand kunde spørre ord aff / Saa skalt du icke komme aff Sengen / som du ligger paa / men du skalt visselige dø. Saa døde hand effter HERRENS ord / som Elias haffde talet. Oc Joram bleff Konge i hans sted / i det andet Joram Josaphats søns Juda Kongis aar / Thi hand haffde ingen Søn. Huad mere er at sige om Ahasia / at hand giorde / See / det er screffuit i Jsraels Kongers Krønicke.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.