Christian 3.s danske Bibel

|354 II.

DJsse ere Jsraels børn / Ruben / Simeon / Leui / Juda / Jsaschar / Sebulon / Gene. 38. 46. Juda Børn. Matth. 1.Dan / Joseph / Ben Jamin / Nephthali / Gad / oc Asser.

Juda børn ere / Ger / Onan / Sela / de tre bleff hannem fødde aff Suha / den Cananitiske quindes daatter. Oc Ger Juda første søn vaar ond faar HERREN / der faare slo hand hannem ihiel. Oc Thamar hans suogerske fødde Perez.hannem Perez oc Serah / saa at alle Juda børn vaare fem.

Perez børn ere / Hezron oc Hamul. Oc Serah børn ere / Simri / Ethan / Heman / Chal Iosue. 7.col oc Dara / oc de alle ere fem.

Charmi børn ere / Achar / som bedrøffuede Jsrael / der hand forgreb sig paa det forbande Hezron. Ruth. 4.Matth. 1. Jsai. Dauid. 1. Reg. 16. Zeruia. Abigail. Caleb.de. Ethans børn ere / Asaria.

Oc Hezrons børn som hannem ere fødde / Jerahmeel / Ram oc Chalubai. Ram afflede Amminadab / Amminadab afflede Nahesson den første faar Juda børn. Nahesson afflede Salma. Salma afflede Boas. Boas afflede Obed. Obed afflede Jsai. Jsai afflede Eliab sin første søn. Abinadab den anden / Simea den tredie / Nethaneel den fierde / Raddai den femte / Ozem den siette oc Dauid den siuende. Oc Zeruia oc Abigail vaare deris Søster. Zeruia børn ere / Abisai / Joab / oc Asahel / de tre. Oc Abigail fødde Amasa. Oc Jether den Jsmaeliter vaar Amasa fader.

Caleb Hezrons søn afflede Asuba sin hustru / oc Jerigoth / oc disse ere hendis børn / Jeser / Sobab oc Ardon. Oc der Asuba døde / da tog Caleb / Ephrath / oc hun fødde hannem Hur. Hur afflede Vri. Oc Vri afflede Bezaleel.

Der effter besoff Hezron Machirs daatter / Gileads fader / oc tog hende der hand vaar trysinds tiue aar gammel / oc hun fødde hannem Segub. Oc Segub afflede Jair / hand haffde tre oc tiue stæder i Gilead land. Oc hand fick aff dem Gesur oc Aram / Jairs byer. Der til met Kenath met hans døtter trysinds tiue stæder / Alle disse ere Machirs Gileads faders børn. Der Hezron vaar død i Caleb vdi Ephrata / da loed Hezron sin hustru Abia effter sig / hun fødde hannem / Ashur Thekoa fader.

Jerahmeel Hezrons første søn haffde børn / den første kam / Buna / Oren / oc Ozem / oc Ahia. Oc Jerahmeel haffde end nu en anden quinde / hun hed Atara / hun er Onams moder. Oc kams Jerahmeels første søns børn ere / Maam / Jamin oc Eker.

Oc Onam haffde børn / Samai oc Jada. Oc Nadab oc Abisur / ere Samai børn. Oc Abisurs hustru hed Abihail / oc hun fødde hannem Ahban oc Molid. Nadabs børn ere / Seled oc Appaim / oc Seled døde foruden børn. Oc Appaims børn ere Jesei. Oc Jesei børn ere Sesan. Sesans børn ere Ahelai. Oc Jada Samai bro ders børn ere Jether oc Jonathan / oc Jether døde foruden børn. Oc Peleth oc Sasa ere Jonathans børn. Disse ere Jerahmeels børn.

Sesan haffde ingen sønner / men døtter. Oc Sesan haffde en Egyptisk suend / hand hed Jarha / oc Sesan gaff Jarha sin suend hans daatter til hustru / hun fødde hannem Athai. Athai afflede Nathan. Nathan afflede Sabad. Sabad afflede Ephlal. Ephlal afflede Obed. Obed afflede Jehu / Jehu afflede Asaria. Asaria afflede Halez. Halez afflede Elleasa. Elleasa afflede Sissemai / Sissemai afflede Sallum / Sallum afflede Jekamia. Jekamia afflede Elisama.

Caleb.Calebs Jerahmeels broders børn ere / Mesa hans første søn / hand er Siphs fader / oc Maresa Hebrons faders børn. Oc Hebrons børn ere / Korah / Thapuah / Rekem oc Sama. Sama afflede Raham Jarkaams fader. Rekem afflede Samai. Oc Samai søn hed Maon / oc Maon vaar Bethzurs fader.

Oc Epha Calebs medhustru / fødde Haran / Moza oc Gases. Oc Haran afflede Gases. Oc Jahdai børn ere / Rekem / Jotham / Gesan / Peleth / Epha oc Saaph. Oc Maecha Calebs medhustru fødde Seber oc Thirhena. Oc hun fødde oc Saaph Madmanna fader / oc Sewa Machbenas fader / oc Gibeas fader. Oc Achsa vaar Calebs daatter.

Disse vaare Calebs børn / Hur den første søn aff Ephrata / Sobal Kiriath Jearims fader / Salma Bethlehems fader / Hareph Bethgaders fader. Oc Sobal Kiriath Jearims fader haffde sønner / hand saa halffdelen aff Manuhoth.

De slecter i Kiriath Jearim vaare Jethriter / Puthiter / Sumahiter oc Misraiter. aff dem ere de Zaregathiter oc Esthaoliter komne. Salma børn ere Bethlehem oc de Netophatiter / Joabs husis krune / oc halffdelen aff de Manahthiter aff de Zareither. Oc de scriffueris slect / som bode i Jaebez / ere / de Thireathiter / Simeathiter Suchathiter. Det ere de Kiniter / som ere komne aff Hamath Bethrechabs fader.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.