Christian 3.s danske Bibel

|871 S. Matthei Euangelium.

I.

[Illustration]

DEnne erLuc. 3. den Bog / om JHESV Christi fødsel / Som er Dauids søn / huilken er Abrahams søn.

Abraham afflede Jsaac.

Jsaac afflede Jacob.

Jacob afflede Juda oc hans Brødre.

Juda afflede Pharez oc Saram aff Thamar.

Pharez afflede Hezron.Ruth 4.

Hezron afflede Kam.

Kam afflede Aminadab.

Aminadab afflede Nahasson.

Nahasson afflede Salma.

Salma afflede Boas / aff Rahab.

Boas afflede Obed / aff Ruth.

Obed afflede Jesse.

Jesse afflede Kong Dauid.

Kong Dauid afflede Salomon / aff2. Reg. 12. Vrie hustru.

Salomon afflede Roboam.

Roboam afflede Abia.

Abia afflede Assa.

Assa affleffde Josaphat.

Josaphat afflede Joram.

Joram afflede Osia.

Osia afflede Jotham.

Jotham afflede Achas.

Achas afflede Ezechia.

Ezechia afflede Manasse.

Manasse afflede Amon.

Amon afflede Josia.

4. Reg. 25.2. Para. 36. 1. Esra. 2.Josia afflede Jechonia / oc hans Brødre / ved den Babyloniske fengsels tid.

Effter det Babyloniske fengsel / afflede Jechonia Sealthiel.

Sealthiel afflede Zorobabel.

Zorobabel afflede Abiud.

Abiud afflede Eliachim.

Eliachim afflede Asor.

Asor afflede Zadoch.

Zadoch afflede Achin.

Achin afflede Eliud.

Eliud afflede Eleasar.

Eleasar afflede Mathan.

Mathan afflede Jacob.

Jacob afflede Joseph Marie Hosbonde / aff hende er Jhesus fød / som kaldis Christus.

Alle Led fra Abraham indtil Dauid / ere fiorten Led. Fra Dauid indtil det Babyloniske |872 fengsel ere fiorten led. Fra det Babyloniske fengsel indtil Christum / ere fiorten led.

Luc. 2.Men Christi fødsel / gick saa til. Der Maria hans Moder vaar troloffuit met Joseph / før hand hente hende hiem / befands det / at hun vaar fructsommelig aff den hellig And. Men Joseph hendis Hosbonde vaar from / oc wilde icke berøcte hende / Men hand tenckte at forlade hende hemelige. J det hand saa tenckte / see / da obenbaredis HERRENS Engel faar hannem i en drøm / oc sagde / Joseph du Dauids søn / frøcte dig icke / at tage din hustru Mariam Luc. 1.Esaie 7.til dig / Thi det som er fød i hende / det er aff den hellig Aand. Oc hun skal føde en Søn / hans naffn skalt du kalde Jhesus / Thi hand skal salig gøre sit Folck aff deris synder.

Dette skede alt sammen / At det skulde fuldkommes / det HERREN haffuer talet ved Propheten / som siger / See / Een Jomfru skal bliffue fructsommelig / oc føde en Søn / oc de skulle kalde hans naffn Emanuel / Det er saa meget som Gud met oss.

Der Joseph vognede nu op aff søffnen / giorde hand / som HERRENS Engel haffde befalet hannem / oc tog sin hustru til sig / oc bekende hende icke indtil hun fødde sin første Søn / oc kallede hans naffn Jhesus.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.