Christian 3.s danske Bibel

[376]

II.

OC Salomon betenckte at bygge HERRENS Naffn it Huss / oc sit Kongerige it Huss. Oc afftalde halfftrediesinds tiue tusinde mend / til at bære byrde / 3. Reg. 5.oc firesinds tiue tusinde Tømmermend paa Bierget / oc try tusinde oc sex hundrede Embetzmend offuer dem.

Oc Salomon sende til Hyram Konge i Tyro / oc loed hannem sige / Lige Hyram.som du giorde met min Fader Dauid / oc sende hannem Ceder træ / at bygge sig it Huss met / som hand bode vdi / See / Jeg vil bygge HERRENS min Gudz Naffn it Huss / som skal helligis hannem / at gøre god Røg gerning vdi faar hannem / oc altid at tilrede Skuebrød / oc Brendoffer om morgenen oc om afftenen / paa Sabbathen / oc i Nymaanede / oc paa HERRENS vor Gudz Høytider euindelige faar Jsrael. Oc det Huss som ieg vil bygge / skal vere stort / Thi vor Gud er større end alle Guder. Men huo kand formaa / at 3. Reg. 8.bygge hannem it Huss? Thi at Himmelen oc alle Himmelens Himle kunde icke forsørge hannem / Huo skulde ieg da vere / at ieg skulde bygge it Huss / Men at gøre røg faar hannem.

Saa sent mig nu en viss mand til at arbeyde / met guld / sølff / kaaber / iern / skarlagen / pur|377pur / gult silcke / oc den som kand vdgraffue met de Vise / som ere her hoss mig i Juda oc Jerusalem / huilcke Dauid min Fader haffuer skicket. Oc sent mig Ceder / Grane oc Heben træ / aff Libanon / Thi ieg ved / at dine Tienere kunde hugge træene paa Libanon. Oc see / mine tienere skulle vere met dine tienere / at de kunde berede mig mange træ / Thi det Huss som ieg vil bygge skal vere stort oc besynderligt. Oc see / ieg vil giffue Tømmermendene dine tienere som hugge træene / tiue tusinde Cor støt huede / oc tiue tusinde Cor byg / oc tiue tusinde Bath Vin / oc tiue tusinde Bath Olie.

Da suarede Hyram Kongen aff Tyro ved scrifft / oc sende til Salomon / Fordi at HERREN elsker sit Folck / haffuer hand giort dig til Konge offuer dem. Oc Hyram sagde ydermere / Loffuit vere HERREN Jsraels Gud / som haffuer giort Himmelen oc Jorden / at hand gaff Kong Dauid en viiss / klog oc forstandig Søn / som skal bygge HERREN it Huss / oc sit Kongerige it Huss. Saa sender ieg nu en viiss Mand / som haffuer forstand / Hyram Abiff / som er en Quindis søn aff Dans døtter / oc hans fader vaar en Tyrer / Hand kand arbeyde guld / sølff / kaaber / iern / sten / træ / skarlagen / gult silcke / linet / purpur / oc at vdgraffue allehonde / oc kaanstelige gøre allehonde huad mand giffuer hannem faare / met dine Vise / oc met Kong Dauidz min Herris din Faders vise. Saa sende nu min HERRE huede / byg / Olie oc Vin til sine tienere / som hand haffuer sagt / Saa ville wi hugge træene paa Libanon / saa mange som behoff gøris / oc wi ville føre dem til Haffuit paa flaader mod Japho / Der fra maat du føre dem hen op til Jerusalem.

Oc Salomon talde alle fremmede i Jsraels land / effter tallet som Dauid hans Fader talde dem / oc der bleffue fundne hundrede halfftrediesinds tiue tusinde / try tusinde oc sex hundrede. Oc hand skickede halfftrediesinds tiue tusinde til Dragere aff dem / oc firesinds tiue tusinde Huggere paa Bierget / Oc try tusinde sex hundrede til Tilsyns mend / som skulde holde Folcket til tieniste.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.