Christian 3.s danske Bibel

[393]

XXV.

AMazia vaar fem oc tiue aar / der hand bleff Konge / oc hand regerede i ni oc tiueAmazia 29. aar Konge i Juda. 4. Reg. 14. aar i Jerusalem / Hans Moder hed Joadan aff Jerusalem. Oc hand giorde det HERREN vel behagede / dog icke aff gantske hierte. Der nu hans Kongerige vaar stadfest / da slo hand sine Suenne ihiel / som sloge Kongen hans Fader ihiel. Men hand slo icke deris børn ihiel / Thi der staar saa screffuit i Louuen i Mose Bog / der som HERREN biuder / oc siger / FæderneDeut. 24.Ezech. 18. skulle icke dø faar Børnene / ey heller Børnene faar Fæderne / Men huer skal dø faar sin synd skyld.

Oc Amazia samlede Juda til hobe / oc skickede dem effter deris Fedris Huss / effter de Øff|394uerste offuer tusinde oc offuer hundrede / iblant gantske Juda oc Ben Jamin / oc hand talde dem fra tiue aar oc der offuer / oc fant iblant dem try hundrede tusinde vdualde / som kunde fare i Strid / oc føre Spiud oc Skiold. Der til met tog hand til sig aff Jsrael hundrede tusinde stercke Stridzmend for hundrede Sintener sølff.

Gudz mand. Men der kom en Gudz Mand til hannem / oc sagde / Konge / Lad icke Jsraels Hær komme met dig / Thi HERREN er icke met Jsrael / ey heller met alle Ephraims børn. Thi der som du kommer / at beuise en dristighed i striden / da skal Gud lade dig falde faar dine Fiende / Thi macten staar hoss Gud til at hielpe oc til at lade falde. Amazia sagde til Gudz Mand / Huad skal mand da gøre met hundrede Sintener som ieg haffuer giffuit Stridzmendene aff Jsrael? Gudz Mand sagde / HERREN haffuer end nu mere end det er / som hand kand giffue dig. Da skilde Amazia det Stridzfolck at / som vaar kommet til hannem aff Ephraim / at de skulde gaa hen til deris sted / Da bleffue de saare vrede mod Juda / oc droge hiem igen til deris sted met stor vrede.

Edomiter slagne. Oc Amazia bleff trøstet / oc førde sit Folck vd / oc drog vd i Salt dalen / oc slo der thi tusinde aff Seirs børn. Oc Juda børn fangede thi tusinde leffuende aff dem / oc ledde dem øffuerst oppaa en stenklippe / oc størte dem ned øffuerst aff Klippen / at de brøste alle sønder. Men de Stridzmend som Amazia loed drage tilbage / at de droge icke til strid met hans Folck / gaffue sig ned i Juda stæder / fra Samaria / indtil Bethhoron / oc sloge aff dem try tusinde / oc toge meget Roff.

Oc der Amazia kom igen aff Edomiternis slag / da førde hand Seirs børns Guder / oc sette sig dem til Guder / oc tilbad faar dem / oc gaff dem Røgelse. Da bleff HERRENS vrede grum offuer Amasia / oc hand sende en Prophete til hannem / hand sagde til hannem / En Prophete send til Amazia.Huor faare søger du det Folckis Guder / som icke kunde hielpe deris Folck aff din haand? Oc der hand talede met hannem / da sagde hand til hannem / Haffuer mand giort dig til Kongens Raad? Lad aff / Hui vilt du vere slagen? Da loed Propheten aff / oc sagde / Jeg formercker vel / at Gud haffuer beraad sig at forderffue dig / for du det giorde / oc icke lydde mit Raad.

Oc Amazia Juda Konge bleff til sinds / oc sende hen til Joas Joachas søn / Jehu Jsraels Kongis søns / oc loed hannem sige / Kom / oc lad oss besee huer anden. Men Joas Jsraels Konge sende til Amasia Juda Konge / oc loed hannem sige / Tornebusken i Libanon sende til Cederen i Libanon / oc loed hannem sige / Giff din Daatter min Søn til Hustru / Men Vildiurene i Libanon / løbe offuer Tornbusken / oc trædde hannem ned. Du tencker / See / Jeg haffuer slaget Edomiterne / der aff hoffmoder dit hierte sig / oc du søger effter roess / Nu bliff der hiemme / Huor faare staar du effter wlycke / at du skalt falde / oc Juda met dig?

Men Amazia lydde hannem icke at / Thi det skede aff Gud / at de skulde giffuis i haanden / Fordi / at de haffde søgt Edomiternis Guder. Saa drog Joas Jsraels Konge hen op / oc besaae dem met huer anden / hand oc Amazia Juda Konge i Beth Semes / som ligger i Juda. Men Juda bleff slagen faar Jsrael / oc flyde huer til sin Bolig. Oc Joas Joachas søn Jsraels Konge / greb Amazia Juda Konge Joas søn i Beth Semes / oc førde hannem til Jerusalem / Oc hand nedslo muren i Jerusalem / fra Ephraims Port til Hiørne porten / fire hundrede alne longt. Oc hand bort tog alt guld oc sølff / oc alle Karene / som vaare til stede i Gudz Huss hoss Obed Edom / oc i Liggendefæet i Kongens Huss / oc hand tog børnene til Gisel met sig til Samaria.

Joas. Oc Amazia Joas søn Juda Konge / leffuede i femten aar effter Joas Joachas søns / Jsraels Kongis død. Oc huad der er mere at sige om Amazia / baade det første oc det siste / See / det er screffuit i Juda oc i Jsraels kongers Bog. Oc fra den tid / at Amazia gaff sig fra HERREN / da giorde de it Forbund mod hannem i Jerusalem / oc hand flyde til Lachis / Da sende de effter hannem til Lachis / oc sloge hannem der ihiel. Oc de førde hannem paa Heste / oc iordede hannem hoss sine Fedre i Juda stad.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.