Christian 3.s danske Bibel

[659]

XVIII.

|660 OC HERRENS ord skede til mig / oc sagde / Huad er det at i bruge det Ordsprock vdi Jsraels Land / oc sige? Fedrene haffue ædet Vilde druer / Men Børnenis tender ere deye der aff. Saa sandelige som ieg leffuer / siger den HERRE HERRE / saadant Ordsprock skal icke mere gaa iblant eder i Jsrael / Thi see / alle Siæle ere mine / Faderens siæl er oc saa vel min / som Sønnens siæl / Huilcken Siæl som synder / hun skal dø.

Der som nogen er nu From / som gør ræt oc vel / Som icke æder paa Bierge / som icke opløffter sine øyen til Jsraels Husis Affguder / Oc besmitter icke sin Nestis Hustru / Oc ligger icke hoss Hustruen i hendis siugdom / Som gør ingen mand skade / Som giffuer den sit Pant igen som hannem er skyldig / Som tager icke noget fra nogen met vold / Som skiffter sit Brød met den Hungrige / oc klæder den Nøgne / Som icke aagerer / Som tager icke nogen mandz fordel fra hannem / Som vender sin Haand fra wret / Den som ret dømmer mellem Folcket / Den som vandrer effter mit Ræt / oc holder mine Bud / at hand gør aluorlige der effter / Hand er en from Mand / hand skal haffue Liffuit / siger den HERRE HERRE.

Men om hand affler en Søn / oc hand bliffuer en Røffuere / som vdgyder Blod / eller gør it aff disse stycke / oc gør inted aff de andre stycker / Men æder paa Biergene / oc besmitter sin Nestis Hustru / skader de Fattige oc Elendige / tager noget met vold / giffuer icke Pantet igen / opløffter sine øyen til Affguder / huor met hand bedriffuer en Verstyggelighed / vdlæner paa aager / søger Fordel / Skulde hand leffue? Hand skal icke leffue. Men / effterdi hand giorde al saadan Verstyggelighed / da skal hand visselige dø / Hans Blod skal vere paa hannem.

Men om hand affler en Søn / som seer alle saadanne Synder / som hans Fader gør / oc frycter / oc gør icke saa / æder icke paa Biergene / opløffter icke sine øyen til Jsraels Husis Affguder / Besmitter icke sin Nestis Hustru / gør ingen mand skade / holder icke Pant / tager inted met vold / Skiffter sit Brød met den Hungrige / oc kleder den Nøgne / som vender sin Haand fra wret / tager icke aager eller Fordel. Men holder mine Bud / oc leffuer effter min Ræt / Hand skal icke dø for sin Faders misgerning skyld / men leffue. Men hans Fader / som brugede vold oc wret / oc giorde det iblant sit folck / som icke duer / See / hand skal dø / for sin misgernings skyld.

Deute. 14.4. Reg. 4.2. Paral. 25. Saa sige i / Huor faare skal Sønnen icke bære sin Faders misgerning? Fordi at hand giorde ret oc vel / oc haffuer holdet oc giort al min Ræt / skal hand leffue / Thi huilcken Siæl som synder / hun skal dø. Sønnen skal icke bære Faderens misgerning / Oc Faderen skal icke bære Sønnens misgerning / Men den Retferdigis retferdighed skal vere offuer hannem / Oc den Wretferdigis wretferdighed skal vere offuer hannem.

Men der som den wgudelige omuender sig fra alle sine Synder / som hand haffuer giort / oc holder alle mine Bud / oc gør ret oc vel / Da skal hand leffue / oc icke dø. Al hans Offuertrædelse / som hand haffuer giort / skal icke ihukommis / Men hand skal leffue for sin retferdighed skyld / som hand gør. Ment du / at ieg haffuer behagelighed i den Wgudeligis Død (siger den HERRE HER R E) oc icke meget mere / at hand skal omuende sig fra sit væsen / oc leffuer ?

Oc der som den Retferdige vender sig fra sin retferdighed / oc gør ilde / oc leffuer effter al den Verstyggelighed / som en Wgudelig gør / Skulde hand leffue? Ja al hans Retferdighed / som hand haffuer giort / skal icke ihukommis / Men hand skal dø i sin offuertrædelse oc Synd / som hand haffuer giort / End nu sige i / HERREN handler icke ret.

Saa hører nu / i aff Jsraels Huss / Er det ey saa? at ieg haffuer ret / oc i haffue wret? Thi naar en Retferdig vender sig fra sin retferdighed oc gør ont / Da skal hand dø / Men hand skal dog dø for sin ondskaffs skyld / som hand giorde. Tuert emod / naar den Wgudelige omuender sig fra sin wretferdighed / som hand haffuer giort / oc gør nu ret oc vel / da skal hand beholde sin siæl leffuende. Thi effterdi at hand seer / oc omuender sig fra al sin ondskaff / som hand haffuer giort / Da skal hand leffue oc icke dø.

End nu sige de aff Jsraels Huss / HERREN handler icke ret. Skulde ieg haffue wret? J aff Jsraels Huss haffue wret. Der faare vil ieg dømme eder / aff Jsraels Huss / huer effter sit væsen / siger den HERRE HERRE / Der faare / saa omuender eder aff al eders Offuertrædelse / Paa det at i skulle icke falde / for eders misgernings skyld. Kaster fra eder alle eders Offuertrædelse / met huilcke i haffue offuertrædt / oc gører eder it nyt Hierte oc en ny Aand. Thi huor faare vilt du saa dø / du Jsraels Huss? Thi ieg |661 haffuer icke behagelighed til hans Død som døer / siger den HERRE HERRE / Der faare omuender eder / saa skulle i leffue.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.