Christian 3.s danske Bibel

[22]

XIIII.

OC det skede paa den tid der Amraphel vor konge i Sinear / oc Arioch vor konge i Elassar / och Kedorlaomor vor konge i Elam / och Thideal vor Hedningers konge / at de førde krig mod Bera kongen aff Sodoma / oc mod Birsa kongen aff Gomorra / oc mod Sineab kongen aff Adama / oc mod Semeber kongen aff Zeboim / oc mod kongen aff Bela / som kallis Zoar.

Disse komme alle tilsanmen i den dal Siddim / som det salte haff nu er / thi de haffde veret tolff aar vnder kong Kedorlaomor / oc vore aff aldne fra hannem Risen. Susim. Emim. Horiter.i det trettinde aar. Der fore kom Kedorlaomor / oc de konger som vore met hannem / det fiortende aar / oc sloge Kemperne i Astaroth Karnaim / oc de Susim i Ham / oc Emim paa den marck Kiriathaim / och Horiterne paa deris bierg Seir / indtil den plan Pharan / som støder ind paa ørcken. Der effter vende de om igen / oc komme til den kilde Mispat / det er Kades / oc sloge det gantske Amalekiters land / oc Amoriterne / som bode i Hazezon Thamar.

Da drog kongen aff Sodoma vd / kongen aff Gomorra / kongen aff Adama / kongen aff Zeboim / och kongen aff Bela / som kallis Zoar / oc rustede dem til strid / vti den dal Siddim / mod Kedorlaomor / kongen aff Elam / oc mod Thideal hedningernis konge / och mod Amraphel kongen aff Sinear / oc mod Arioch kongen aff Elassar / fire konger mod fem / och der vore mange lergraffuer vti den dal Siddim.

Men kongen aff Sodoma och Gomorra bleffue der slagne paa fluct oc nedlagde / och de som offuer bleffue / flyde paa Bierget. Da toge de alt det godz som vor i Sodoma oc Gomorra / oc alle ædende vare / oc droge der fra. De toge oc Lot Abrams broders søn met dem oc hans Lot bleff fangen.godz / thi hand bode i Sodoma / oc droge saa bort.

Da kom der en som vor vndkommen / och sagde det til Abram den vdlending som da bo Mamre. Eskol. Aner.de i Mamre Amoriters lund / som vor Eskolss oc Aners broder / Disse vore i forbund met Abram. Der Abram hørde / at hans broder vor fangen / da vebnede hand sine try hundrede oc atte Suenne / som vore fødde i hans huss / och forfulde dem til Dan / der delde hand sine Suenne / oc falt paa fienderne om natten / oc slo dem oc forfulde dem til Hoba / som ligger paa den ven|23stre side ved den stad Damasco. Oc førde alt godzet til bage igen / och der til met Lot sin broder /Abram slar fire konger. oc hans godz oc desligest quinderne oc folcket met.

Der hand kom til bage igen aff det slag mod Kedorlaomor oc kongerne met hannem / da gick kongen aff Sodoma vd mod hannem / i den marck som kallis Kongedal.

Oc Melchisedech kongen aff Salem / førde brød oc vin vd. Oc hand vor den aller høysteMelchisedech. Ebre. 7. Guds prest / oc velsignede hannem / och sagde / Velsignit vere du Abram for den allerhøyste Gud / som besider Himmelen oc iorden / oc loffuit vere den aller høyste Gud / som gaff dine fiender i din haand. Oc Abram gaff hannem Tiende aff alle honde ting.

Da sagde kongen aff Sodoma til Abram / Giff mig folcket / och beholt du godzet. Men Abram sagde til kongen aff Sodoma / Jeg opløffter mine hender til HERREN / den aller høyste Gud / som besider Himmelen oc iorden / at ieg vil icke tage saa meget som en traad eller en skotueng / aff alt det godz som dig hører til / at du skalt icke sige / at du haffuer giort Abram rig / vden det som de vnge karle haffue fortæret / oc de mend Aner / Escol oc Mamre / som reysde met mig / lad dem tage deris del.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.