Christian 3.s danske Bibel

[1069]

VII.

OC denne Melchisedech vaar en Konge i Salem / den alderhøyste Guds Prest /Gene. 14. Som gick imod Abraham / der hand kom igen fra Kongernis slag / oc velsignede hannem / huilcken Abraham oc gaff Tiende aff alt sit godz. Først bliffuer hand vdlagd / Retferdigheds Konge / Der effter er hand oc Salems Konge / det er / Fredens Konge / vden Fader / vden Moder / vden Slect / oc hand haffuer huercken be|1070gyndelse paa dagene oc ey ende paa Liffuet / Oc hand lignis ved Guds Søn / oc bliffuer Prest euindelige.

Men seer / huor stor er den / som Abraham den Patriarcha oc giffuer Tiende aff det Bytte hand fick. Sandelige Leui Børn / der de anammede Prestedømet / da haffue de it Bud / at tage Tiende aff Folcket / det er / aff deris Brødre / effter Lowen / alligeuel at ocsaa de ere komne aff Abrahams Lender. Men den / hues Slect der icke neffnis iblant dem / hand tog Tiende aff Abraham / oc velsignede den / som haffde Foriettelserne. Nu er det saa vden al gensigelse / at det som ringere er / velsignis aff det som bedre er. Oc her tage de dødelige Menniske Tiende / Men der vidner hand / at hand leffuer. Oc at ieg saa siger / Det er oc Leui / som tager den Tiende / der bleff tindet aff Abraham / Thi hand vaar io end nu i Faderens Lender / der Melchisedech gick imod hannem.

Er nu fuldkommenhed skeet formedelst det Leuitiske Prestedøme (Thi Folcket anammede Lowen vnder det samme) Huad gøris det da ydermere behoff at sige / at der skulde komme Psalm. 110.en anden Prest op / Effter Melchisedechs skick/ oc icke effter Aarons skick? Thi huor som Prestedømet bliffuer foruent / der skal oc Lowen foruendis. Thi den som dette sigis om / hand er aff en anden Slect / aff huilcken aldri nogen haffuer tient Alteret. Thi det er io obenbare / at vor HERRE er opgangen aff Juda / Til huilcken Slect Mose talede inted om Prestedømet.

Psalm. 119. Oc det er end klarere / Der som der kommer en anden Prest op effter Melchisedechs skick / som icke er giort effter det Kødelige Buds Low / men effter det wendelige liffs krafft. Thi hand vidner / Du est en Prest euindelige / effter Melchisedechs skick. Thi der met bliffuer den første Low borttagen (Fordi at hun vaar for skrøbelig oc icke nyttelig / Thi at Lowen kunde icke gøre oss fuldkomne) Oc der indføris it bedre Haab / ved huilcket wi komme til Gud.

Oc der til / det meget er / Jcke vden Eed / Thi de andre bleffue Prester vden eed / Men denne met Eed / formedelst den som siger til hannem / HERREN haffuer soret / oc det skal icke angre hannem / Du est en Prest til euig tid / effter Melchisedechs skick. Psalm. 110.Saa er Jhesus fast ydermere bleffuen it bedre Testamentis Beskickere.

Oc de andre ere mange / som bleffue Prester / fordi at Døden loed dem icke bliffue. Men Roma. 8.denne haffuer it wforgengeligt Prestedøme / fordi at hand bliffuer euindelige / Der faare kand hand oc altid gøre dem salige / som komme til Gud formedelst hannem / oc hand leffuer altid / oc beder for dem.

Thi wi skulde haffue den ypperste Prest / som skulde vere hellig / wskyldig / wbesmittet / affskild fra Syndere / oc som er høyre end Himmelen / Som icke daglige skulde haffue behoff / som de andre ypperste Prester / at gøre først Offer for sine egne synder / der effter for Folckenis synder / Thi hand giorde det en gong / der hand offrede sig selff. Thi Lowen gør Menniske til ypperste Prester / som haffue skrøbelighed / Men dette Eedens ord / som er sagd effter Lowen / setter Sønnen euindelige oc fuldkommen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.