Christian 3.s danske Bibel

[23]

XV.

DEr dette vor skeet / da kom HERRENS ord til Abram i en syn / oc sagde / Frøcte dig icke Abram / Jeg er din skiold / oc din meget store løn. Oc Abram sagde / HERRE HERRE / Huad vilt du giffue mig? Jeg gaar hen for vden børn / oc min hussfoget Elieser aff Damasco haffuer en søn. Oc Abram sagde fremdelis / Mig haffuer du ingen Sæd giffuit / oc see / min tieneris søn skal vere min arffuing.

Oc see / HERREN sagde til hannem / Hand skal icke arffue dig / menGene. 17. Abram tilsigis en søn. Gene. 17.Roma. 4.Gal. 3.Ebre. 11. den som kommer aff dit liff / hand skal vere din arffuing. Oc hand befol hannem at gaa vd / oc sagde / See op til Himmelen / och tel stiernerne / kant du tele dem? Och hand sagde til hannem / Saa skal din Sæd bliffue / Abram trode HERREN / oc det bleff hannem regnit til retferdighed.

Oc hand sagde til hannem / Jeg er HERREN / som førde dig fra Vr aff Chaldea / at ieg vil giffue dig dette Land at beside. Da sagde Abram / HERRE HERRE / Huor paa skal ieg det mercke / at ieg skal det beside? Oc hand sagde til hannem / tag en try aar gammel ko / oc en try aar gammel ged / oc en try aar gammel veder / oc en turteldue / oc en vng due. Oc alt dette bar hand frem for hannem / oc delde det mit i thu / och lagde en del tuert offuer fra den anden / men fulene delde hand icke. Oc fulene fulde paa aadslene / men Abram iegde dem der fra.

Der Solen vor nu nedgongen / falt en dyb søffn paa Abram / oc see / der kom forferdelse ocActo. 7. stort mørck offuer hannen. Da sagde hand til Abram / det skalt du vide / at din Sæd skal vere frenmet i it land / som icke er deris / oc der skal mand træle oc plage dem i fire hundrede aar. Men iegExo. 12. vil dømme det folck / som de skulle tiene. Der effter skulle de fare der fra met meget godz. Men du skalt fare met fred til dine forfedre / och bliffue begraffuen i en god allerdom / Men de skulle komme hid igen effter fire mends alder / thi Amoriternis ondskaff er icke end nu fuldkommen. Der solen vor nu nidgongen / oc det vor mørckt / See / da røg en oen / och en gloende lue foer hen blant styckene.

Paa den dag giorde HERREN en Pact met Abram / oc sagde / Din Sæd vil ieg Canaans indbyggere. giffue dette land / fra den flod i Egypten / indtil den store flod Phrat / de Keniter / Kinisiter / Kadmoniter / Hithiter / Pheresiter / Kemperne / Amoriter / Cananiter / Gergesiter / Jebusiter.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.