Christian 3.s danske Bibel

[23]

XVI.

SArai Abrams hustru fødde icke / men hun haffde en Egyptisk pige / som hedAgar. Agar. Oc Sarai sagde til Abram / See / HERREN haffuer tilluct mig /Bygge det er / ath faa børn. Psal. 127.Exo. 2. Saraigiffuer Abram Agar til hustru at ieg icke kand føde / Kære / gack ind til min pige / om ieg end maa vel ske mot te opbyggis aff hende. Abram lydde Sarai røst. Saa tog Sarai Abrams hustru den Egyptiske pige Agar / oc gaff sin mand Abram hende til hustru / der de haffde boet thi aar i det land Canaan.

Oc hand gick ind til Agar / oc hun vndfick. Der hun nu saa / at hun haffde vnd fangit / actede hun sin hustru ringe mod sig. Da sagde Sarai til Abram / Du gør mig wræt. Jeg lagde min pige hoss dig / men nu hun seer / at hun haffuer vndfonget / maa ieg vere |24 foractet for hende / HERREN dømme mellem mig och dig. Da sagde Abram til Sarai / See / Din pige er i dit vold / gør met hende som du vilt.

Hagar flyer fra Sarai.Der Sarai vilde sette hende til rette / flyde hun bort fra hende. Men HERRENS Engel fant hende hoss en kilde i ørcken / som er hoss den kilde paa veyen til Sur / hand sagde til hende / Agar Sarai pige / hueden kommer du? Oc huort vilt du hen? Hun sagde / Jeg flyde fra min hustru Sarai. Och HERRENS Engel sagde til hende / gack til bage igen til din hustru / oc ydmyge dig vnder hendis haand.

Oc HERRENS Engel sagde til hende / Jeg vil gøre din Sæd saa mangfoldig / at hand skal icke kunde telis for stor mangfoldighed. HERRENS Engel sagde fremdelis Jsmael Det er / Gud bønhører.til hende / See / Du haffuer vndfonget / oc skalt føde en søn / oc du skalt kalde hans naffn Jsmael / fordi / at HERREN haffuer hørt din modgong. Hand skal bliffue it vildsindit menniske / Hans haand skal vere mod huer mand / oc huer mands haand mod hannem / och hand skal bo mod alle sine brødre.

Oc hun kallede HERRENS naffn / som talede met hende / Du Gud seer mig / thi hun sagde / Sandelige haffuer ieg her seet den / som mig her effter anseer / Der fore kallede hun den kilde / den Leffuendis kilde / som mig haffuer anseet / huilken kilde er mellem Kades och Bared.

Jsmael foddis der Abram vor 86. aar.Oc Agar fødde Abram en søn oc Abram kallede den søn som Agar fødde hannem / Jsmael. Oc Abram vor sex oc firesinds tiue aar gammil / der Agar fødde hannem Jsmael.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.