Christian 3.s danske Bibel

[35]

XXVIII.

SAa kallede Jsaac Jacob sin søn til sig / oc velsignede hannem / och bød hannem / oc sagde til hannem / Du skalt icke tage dig nøgen hustru aff Canaans døtter / Men red dig til / oc far hen til Mesopotamiam til Bathuel / din moder faders huss / oc tag dig der en hustru aff Labans din moderbroders Osee. 12. døtter. Den Almegtiste Gwd skal velsigne dig / oc gøre dig fructsommelig / och formere dig / at du skalt bliffue til en stor hob folck / Hand giffue dig Abrahams velsignelse / dig oc din Sæd met dig / at dw skalt beside det land som du est fremmed vdi / huilckit Gud gaff Abraham. Saa sende Jsaac Jacob hen / oc lod hannem fare til Mesopotamiam til Laban Bathuels søn i Syrien / hans och Esaus moders Rebecka broder.

Der Esau saa nu / at Jsaac haffde velsignet Jacob / oc sent hannem til Mesopotamiam / at hand skulde der tage sig en hustru / oc at hand i det hand velsignede hannem / bød hannem / oc sagde / Du skalt icke tage dig hustru aff Cananeers døtter / och at Jacob vor sin fader oc moder lydig / oc for bort til Mesopotamiam / oc hand saa / at hans fader Jsaac icke gerne saa Mahalath Esaus hustru. Canaans døtter / gick hand bort til Jsmael / oc tog Abrahams søns Jsmaels daatter Mahalath / Na bioths søster til hustru / for vden de hustruer hand haffde tilforn.

Oc Jacob foer fra Bersaba / oc reysde Til Charran / oc kom til en sted / der bleff hand om na ten / thi solen vor nedgongen / oc hand tog en sten paa samme sted / och lagde hannem vnder sit hoffuit / oc lagde sig paa den samme sted ath soffue. Oc hand drømde / oc see / der stod en StigeIoan. 1. paa iorden / hand naade met den øffuerste ende op til Himmelen / och see / Guds Engle stigede op oc ned der paa.

Oc HERREN stod der offuen paa / oc sagde / Jeg er HERREN / din faders Abrahams Gud / oc Jsaacs Gud / Dette land som du ligger vdi / vil ieg giffue dig / och din Sæd. Oc din sæd skal bliffue som støff paa iorden / oc du skalt vdbredis / vester oc øster / Nør oc synder. OcChristus tilsigis Jacob. vid dig oc din Sæd skulle alle slecter paa iorden velsignis. Oc see / Jeg er met dig / och |36 vil beuare dig / huort dw far / oc ieg vil føre dig i dette land igen / Thi ieg vil icke forlade dig / før ieg haffuer fuldkommit / alt det ieg haffuer sagt dig.

[Illustration]

Der Jacob nu opuognede aff sin søffn / sagde hand / HERREN er sandelige i denne sted / oc ieg viste det icke. Hand frøctede / oc sagde / Hwor hellig er denne sted / her er icke andet end Guds hws / oc her er Himmelens port. Oc Jacob stod aarle op om morgenen / oc tog den sten / som hand haffde lagt vnder sit hoffuit / oc opreyste hannem til it tegen / oc loed olye offuen Beth El. Lus. Gene. 35.paa hannem / oc kallede samme sted Beth El / ellers hed staden til forne Lus.

Oc Jacob giorde it løffte / oc sagde / Om Gud bliffuer hoss mig / oc beskermer mig paa denne vey / som ieg nu reyser / oc giffuer mig brød at æde / oc klæder at slide / och fører mig hiem igen til min faders hwss met fred / da skal HERREN vere min Gud / oc denne Sten / som ieg haffuer her opreysd til it Tegen / skal vorde Guds huss / oc ieg vil giffue dig Tiende aff alt det du giffuer mig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.