Christian 3.s danske Bibel

[53]

XLVI.

SAa drog Jsrael bort met alt det hand haffde. Och der hand kom til Bersaba / offrede hand sin faders Jsaacss Gud offer. Oc Gud sagde til hannen om natten i en syn / Jacob / Jacob / Hand sagde / Her er ieg. Oc hand sagde / Jeg er Gud / din faders Gud / Frøcte dig icke at drage ned til Egypten / Thi der vil ieg gøre dig til it stort folck. Jeg vil fare nid met dig i Egypten / oc ieg vil føre dig hid op igen / Oc Joseph skal legge sine hender paa dine øyen.

Saa giorde Jacob sig rede fra Bersaba / oc Jsraelss børn førde deris fader Jacob met deris smaa børn oc hustruer paa vognene som Pharao haffde sent at føre dem paa. Oc de toge deris fæ oc bohaffue / som de haffde forhuerffuet i det land Canaan / oc komme saa til Egypten / Jacob oc al hans Sæd met hannem / hans Sønner oc hans Sønners sønner met hannem / hans Døtter oc hans børne døtter / oc al hans Sæd / førde hand met sig til Egypten.

Disse ere Jsraelss Børns naffn / som komme i Egypten / Jacob oc hans sønner. Ruben Jacobs Slect. Jacobs første fødde søn. Rubens børn / Hanoch / Pallu / Hezron oc Charmi. Simeons børn / Jemuel / Jamin / Ohad / Jachin / Zohar oc Saul den Cananeiske quindis søn. Leui børn / Gerson / Cahath oc Merari. Juda børn / Ger / Onan / Sela / Perez oc Serah. Men Ger oc Onan vore døde i det land Canaan. Men Perez børn / Hezron oc Hamul. Jsaschars børn / Thola /Gene. 38. Phua / Job oc Semrom. Sebulons børn / Sered / Elon oc Jahleel. Disse ere børn aff Lea / som hun fødde Jacob i Mesopotamia / met sin daatter Dina / de gøre alle sammen met sønner och døtter tre oc trediue Siæle.

Gads børn / Ziphion / Haggi / Suni / Ezbon / Eri / Arodi oc Areli. Assers børn / Jemna /Aff Lea 33. børn. Jesua / Jesui / Bria oc Serah deris søster. Men Bria børn / Heber oc Malchiel. Disse ere de børn aff Silpa / som Laban gaff sin daatter Lea / oc hun fødde Jacob sexten siæle.

Rachels Jacobs hustruis børn / Joseph oc Ben Jamin. Oc Joseph afflede i Egypti landAff Silpa 16. børn. Man asse oc Ephraim / som Asnath Potiphers daatter / prestens i On / fødde hannem. Ben Jamins børn / Bela / Becher / Asbel / Gera / Naaman / Ehi / Ros / Mupim / Hupim oc Ard. Disse ere de børn aff Rachel / som hun fødde Jacob / alle sammen fiorten Siæle.Aff Rachel 14. børn. Aff Bilha 7. børn.

Dans børn / Husim. Nephthali børn / Jahzeel / Guni / Jezer oc Sillem. Disse ere børn aff Bilha som Laban gaff sin daatter Rachel / oc fødde Jacob disse siw Siæle. Alle Siæle som kom me met Jacob i Egypten / oc vore komne aff hans lender (vndertagne hans sønners hustruer) ere alle tilsammen sex oc trysinds tiue Siæle. Men Josephs børn som ere fødde i Egypten / vore tho Siæle / Saa at alle Siæle aff Jacobs huss som komme i Egypten / vore halffierdesinds tiue.

Oc hand sende Juda faare sig hen til Joseph / at hand skulde vise hannem til Gosen / och de komme ind i Gosen land. Da loed Joseph spende for sin vogen / oc drog hen op til Gosen / at møde sin fader Jsrael / Oc der hand saa hannem / fald hand om hans halss / oc græd lenge om hans halss. Da sagde Jsrael til Joseph / Jeg vil nu gerne dø / men ieg haffuer seet dit ansict / ath du end nu leffuer.

Joseph sagde til sine brødre oc til sin faders huss / Jeg vil reyse hen op / oc giffue Pharao til kende / oc sige til hannem / Mine brødre oc min faders huss er kommet til mig aff det land Canaan / oc ere Fæ hyrder / Thi det er folck som omgaass met fæ / Deris queg smaat oc stort / oc alt det de haffue / haffue de ført met dem. Naar Pharao kalder nu eder oc siger / Huad er eders næring? Da skulle i sige / Dine tienere ere folck som omgaas met queg / fra vor vngdom indtil nu / baade wi oc vore forfedre / Paa det / i mue bo i det land Gosen / Thi Egypterne haffue verstyggelighed til Fæ hyrder.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.