Christian 3.s danske Bibel

[494]

CII. Den Elendigis Bøn / som er bedrøffuit / oc vdøser sin Klagemaal faar HERREN.

HERRE hør min Bøn / Oc lad mit rob komme til dig.

Skiul icke dit Ansict for mig / Bøy din øern til mig i Nød / Naar ieg kalder paa dig / da bønhør mig snart.

Thi mine dage ere forgangne som en Røg / Oc mine Ben ere opbrende som en Brand.

Mit Hierte er nedslaget / oc tiurt / som Gress / At ieg oc forglemmer at æde mit Brød.

Mine Ben henge ved mit kød / For hylen oc suck.

Jeg er lige som en Rørdrum i ørcken / Jeg er lige som en Vgle i forstyrede Stæder.

Jeg vaager / oc er lige som en Enlig fuel paa taget.

Mine Fiende forhaane mig daglige / Oc de mig spaatte suere ved mig.

Thi ieg æder aske som Brød / oc blender min Drick met graad.

For din trusel oc vrede / At du ophøyde mig / oc kaste mig ned i grund.

Mine dage ere borte som en skugge / Oc ieg visner lige som Gress.

Men du HERRE bliffuer euindelige / oc din Jhukommelse stedze oc altid.

Gør dig rede oc forbarme dig offuer Zion / Thi det er tid / at du est hende naadig / oc stunden er kommen.

Thi dine Tienere vilde gerne / at hun bleff bygd / Oc saae gerne / at hendis Sten oc Kalck til reddis.

At Hedningene skulle frycte HERRENS Naffn / Oc alle Konger paa Jorden din ære.

At HERREN bygger Zion / oc obenbaris i sin ære.

Hand vender sig til de forladnis bøn / Oc forsmaar icke deris Bøn.

Psal. 87. Dette skal scriffuis for dem som effter komme / Oc det Folck som skal skabis / skal loffue HERREN.

Thi hand seer ned aff sin hellige Høyhed / Oc HERREN seer aff Himmelen paa Jorden.

|495 At hand vil høre Fangens suck / oc løse Dødzens Børn.

Paa det at de skulle predicke HERRENS Naffn i Zion / oc hans loff i Jerusalem.

Naar Folckene komme til sammen / oc Kongerigene at tiene HERREN .

Hand ydmyger min mact paa veyen / oc forstecker mine dage.

Jeg siger / min Gud / Tag mig icke bort / mit i mine dage.

Dine aar vare stedze oc altid / du grund Ebre. 1.feste Jorden tilforn / och Himlene ere dine henders gerning.

De skulle forgaa / Men du bliffuer / de skulle alle ældis / lige som it Klædebon / de skulle foruandlis / som it Klæde naar du vilt foruende dem.

Men du bliffuer som du est / och dine aar faa ingen ende.

Dine Tieneris Børn skulle bliffue / oc deris Sæd skal triffuis faar dig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.