Christian 3.s danske Bibel

|1067 Den Epistel til de Ebreer.

I.

EFter at Gud i fordom tid talede mange gonge oc i mange maade til Fedrene formedelst Propheterne / Da talede hand paa det siste i disse dage til oss / formedelst Sønnen / huilcken hand sette til en Arffuing offuer alting / Formedelst huilcken hand giorde / oc Verden / Huilcken / effterdi hand er hans Herligheds skin / oc hans verelsis rette Billede / oc bær alle ting met sit krafftige Ord / oc giorde vore synders Renselse / formedelst sig Selff / Da sette hand sig hoss Maiestatens høyre Haand / i det høye / oc hand er bleffuen saa meget bedre end Englene / som hand aldelis meget arffuede it høyre Naffn for dem.

Thi at huilcken Engel sagde hand nogen tid til / Du est min Søn / Jeg fødde digPsalm. 2.Psalm. 89.Psalm. 97. i dag? Oc atter igen / Jeg skal vere hans Fader / Oc hand skal vere min Søn. Oc atter igen / Der hand indfører den Førstfødde i Verden / siger hand / Oc alle Guds Engle skulle tilbede hannem. Men hand siger om Englene / Hand gør sine Engle Aander / oc sinePsalm. 103.Psalm. 45. Tienere ildlue. Men om Sønnen / Gud / din stol varer fra euighed til euighed / Dit Rigis Spir er en oprettet Spir. Du elskte Retferdighed / oc hadede wretferdighed / Der faare / O Gud / saluede din Gud dig / met glædens Olie / offuer dine Metdelere.

Oc du HERRE / grundfeste Jorden aff begyndelsen / Oc Himlene ere dine hendersPsalm. 102. gerning. De skulle forgaa / Men du skalt bliffue / Oc de skulle alle gøris gamle / som it Klædebon / oc du skalt foruende dem som it Klæde / oc de skulle foruende sig. Men du est den samme / oc dine aar skulle icke afflade. Til huilcken Engel sagde hand oc nogen tid / Sæt dig hoss min høyre Haand / indtil ieg legger dine Fiender til en skammel vnder dine føder? Ere de icke alle sammen tienstactige Aander / vdsende til Tienste / for deris skyld / som skulle arffue Psalm. 110. Salighed?

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.