Christian 3.s danske Bibel

[495]

CIII. Dauidz Psalme.

MJn Siæl loffue HERREN / oc huad som er i mig / hans hellige Naffn.

Min Siæl loffue HERREN / oc forglem icke det gode som hand haffuer giort mig.

Den som forlader dig alle dine Synder / oc læger al din Breck.

Den som frelser dit Liff fra forderffuelse / den som kruner dig met Naade oc Barmhiertighed.

Den som gør din Mund glad / oc du bliffuer Vng igen / som en Ørn.

HERREN skicker Retferdighed oc dom / alle dem som lide wræt.

Hand lod Mose vide sine veye / Jsraels børn sine Gerninger.

Exo. 34. Psa. 145. HERREN er Barmhiertig oc Naadig / Taalmodig oc meget Miskundelig.

Hand skal icke altid trætte / Ey heller vere vred euindelige.

Hand handler icke met oss effter vore Synder / oc betaler oss icke effter vore Misgerninger.

Thi at saa høy som Himmelen er offuer Jorden / lader hand Naade bliffue mectig offuer dem som hannem frycte.

Saa longt som Østen er fra Vesten / Lader hand vore Offuertredelser vere fra oss.

Lige som en Fader forbarmer sig off= uer Børn / Saa forbarmer HERREN sig offuer dem / som hannem frycte.

Thi hand kender vor Skabelse / hand tencker der paa / at wi ere Støff.

Jt Menniske er i sit Leffnet lige som Gress / hand Blomstris som it Blomster paa marcken.

Naar Været far der offuer / da er det icke lenger der / oc hendis sted kender hende icke mere.

Men HERRENS Naade varer fra euighed til euighed / offuer dem som hannem frycte.

Oc hans Rætferdighed varer til Børne Børn.

Hoss dem som holde hans Pact / och tencke paa hans Bud / at de gøre der effter.

HERREN haffuer bered sin stoel i Himmelen / oc hans rige regerer offuer al ting.

Loffuer HERREN i som ere hansEbre. 1. Engle / J stercke Kemper / som vdrette hans befalning / at mand kand høre hans ordis røst.

Loffuer HERREN alle hans Hærskare / hans Tienere / i som gøre hans vilie.

Loffuer HERREN alle hans Gerninger i alle hans Herredømmis steder / min Siæl loffue HERREN .

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.