Christian 3.s danske Bibel

|967 XX.

PAa en aff Sabbatherne / kommer Maria Magdalena aarle / der det var endMatth. 28.Marci 16.Lucæ 24. nu mørckt / til Graffuen / oc seer / at stenen vaar borte aff Graffuen. Da løber hun oc kommer til Simon Petrum / oc til den anden Discipel / huilcken Jhesus elskte / oc siger til dem / De haffue bort taget HERREN aff Graffuen / oc wi vide icke / huor de lagde hannem.

Da gick Peder oc den anden Discipel hen vd / oc komme til Graffuen. Saa løbe de Tho met huer andre / oc den anden Discipel løb faare / fastere end Peder / oc kom først til Graffuen / Koger der ind / oc seer Linklæderne lagde / Men hand gick der icke ind. Da kom Simon Petrus / effter hannem / oc gick ind i Graffuen / oc seer Linklæderne lagde / oc den Suede dug / som vaar bunden om Jhesu Hoffuit / icke lagd hoss Linklæderne / men serdelis sammen suøbt paa en besynderlig sted. Da gick oc den anden Discipel ind / som kom først til Graffuen / oc saa / oc trode det. Thi de viste end da icke Scrifften / at hand skulde opstaa fra de Døde. Da ginge Disciplene tilsammen igen.

Maria stod faar Graffuen / oc græd vden faare. Som hun nu græd / koger hun i Graffuen / oc seer tho Engle side i huide klæder / Den ene hoss Hoffuedet / oc den anden hoss føderne / der som de haffde lagd Jhesu Legeme. Oc de sagde til hende / Quinde / hui græder du? Hun siger til dem / De toge min Herre bort / oc ieg veed icke / huor de lagde hannem.

Oc som hun det sagde / vende hun sig til bage / oc seer Jhesum staa / oc veed icke at det er Jhesus. Jhesus siger til hende / Quinde / hui græder du? huem leder du effter? Hun mente det haffde verit Vrtegaardz manden / oc siger til hannem / Herre / haffuer du baaret hannem bort? da sig mig / huor lagde du hannem? saa vil ieg hente hannem? Jhesus siger til hende / Maria. Da vende hun sig om / oc siger til hannem / Rabuni / det kaldis Mestere. Jhesus siger til hende / Rør icke ved mig / thi ieg er icke end nu opfaren til min Fader. Men gack bort til mine Brødre / oc sig dem / Jeg far op til min Fader / oc til eders Fader / Til min Gud / oc til eders Gud. Maria Magdalena kommer oc forkynder Disciplene / Jeg haffuer seet HERREN / oc saadant sagde hand til mig.

Den samme Sabbath at afften / der Disciplene vaare forsamlede oc dørrene vaare Lucæ 24. tillucte / aff frøct / for Jøderne / da kom Jhesus / oc traadde mit ind / oc siger til dem / Fred vere met eder. Oc som hand det sagde / visde hand dem Henderne / oc sin side. Da bleffue Disciplene glade / at de saae HERREN . Da sagde Jhesus atter til dem. Fred vere met eder. Lige som Faderen vdsende mig / saa sender ieg eder. Oc der hand det sagde / blesde hand paa dem / oc siger til dem / anammer den hellig Aand / Huilcke i forlade synderne / dem ere de forladne / Oc huilcke i beholde dem / dem ere de behuldne.

Oc Thomas en aff de Tolff / som kaldis Tuilling / vaar icke hoss dem / der Jhesus kom. Da sagde de andre Disciple til hannem / Wi saae HERREN . Da sagde hand til dem / Vden saa er / at ieg seer Nafflegaffuene i hans Hender / oc stinger min Finger i Nafflegaffuene / oc stinger min Haand i hans Side / da vil ieg icke tro.

Oc otte dage der effter / vaare atter hans Disciple der inde / oc Thomas met dem / Jhesus kommer der dørrene vaare tillucte / oc staar mit iblant dem / oc siger / Fred vere met eder. Der effter siger hand til Thoma / Reck din Finger hid / oc see mine Hender / oc reck din Haand hid / oc stick hende i min Side / oc ver icke vantro / men tro. Thomas suarede / oc sagde til hannem / Min HERRE oc min Gud. Jhesus siger til hannem / Effterdi du haffuer seet mig Thoma / da trode du / Salige ere de som icke see / oc dog tro.

Jhesus giorde oc mange andre Tegen faar sine Disciple / som icke ere screffne i denne Bog. Men disse ere screffne / at i skulle tro / Jhesus er Christus / Guds Søn / Oc at i skulle haffue Liffuit formedelst Troen / i hans Naffn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.