Christian 3.s danske Bibel

[880]

XI.

OC det skede / der Jhesus haffde giort ende paa denne befalning til sine tolff Disciple / da gick hand der fra lenger frem / at lære oc at predicke i deris Stæder.

Men der Johannes hørde i fengzelet Christi gerninger / sende hand tho aff sine Disciple hen / oc loed hannem sige / Est du den / som skal komme / eller Lucæ 7. Esaiæ 35.skulle wi vente nogen anden? Jhesus suarede / oc sagde til dem / Gaar hen / oc siger Johanni igen / det som i see oc høre / De Blinde see / oc de Halte gaa / De Spedalske rensis / oc de Døffue høre / de døde staa op / Oc Euangelium predickis faar de fattige. Oc salig er den / som icke forarger sig paa Mig.

Der de ginge bort / begynte Jhesus at tale til Folcket om Johanne / Huad ere i gongne hen vd i Ørcken at see? Vilde i see it Rør / som Været bless bort oc igen? Eller huad ere i vdgongne at see? Vilde i see it Menniske i bløde Klæder? See / de som bære bløde Klæder / ere i Kongers Malach, 3.Hwss. Eller huad ere i hen vdgongne at see? Vilde i see en Prophete? Ja ieg siger eder / Hand er oc mere / end en Prophete. Thi hand er den / som staar screffuit om / See / ieg sender min Engil faar Dig / som skal berede din vey faar dig.

Lucæ 16. Den Minste Det er Christus Matthæi 17.Marci 9.Malach. 4. Lucæ 7. Sandelige siger ieg eder / Blant alle dem / som ere fødde aff Quinder / er der ingen større opkommen / end den Døbere Johannes. Men den / som er den Minste i Himmeriges rige / er Større end hand. Men fra den Døberis Johannis dage / indtil nu / lider Himmeriges rige vold / oc de som gøre vold / rycke det til sig. Thi alle Propheter oc Lowen spaade indtil Johannem. Oc der som i ville anamme det / Hand er Elias / som skal komme. Huo som haffuer øern at høre met / hand høre.

Huem skal ieg ligne denne Slect ved? Hun er lig de Børn / som side paa Torffuit oc robe til deris Stalbrødre / oc sige / Wi pibede faar eder / Oc i vilde icke dantze. Wi klagede oss ynckelige faar eder / Oc i vilde icke græde. Johannes er kommen / oc huercken oed eller drack / Oc de sige / Hand haffuer Dieffuelen. Menniskens Søn er kommen / æder oc dricker / Oc de sige / See / Huilcken Fraatzere er det Menniske / oc en Vindranckere / Tolderis oc Synderis Stalbroder? Oc Visdommen maa lade gøre sig retferdig / aff hendis Børn.

Da begynte hand at straffe de Stæder / som hans Gerninger vaare mest giorde vdi / oc de haffde dog icke forbedret dem. Ve dig Chorasim / Ve dig Bethsaida / Haffde saadanne Gerninger verit giorde i Tyro oc Sidon / som ere giorde hoss eder / da haffde de lenge siden bedret sig i Secke oc i Aske. Dog siger ieg eder / Det skal gaa lideligere til met Tyro oc Sidon paa den yderste Dom / end met eder. Oc du Capernaum / du som est ophøyet til Himmelen / Du skalt stødis ned hen vnder i Helffuede. Thi der som de Gerninger haffde verit giorde i Sodoma / som ere giorde hoss dig / da stode hand end paa denne dag. Dog siger Jeg eder / Det skal gaa lideligere til met de Sodomiters Land paa den yderste Dom / end met dig.

Paa den samme tid / suarede Jhesus / oc sagde / Jeg priser dig Fader / oc HERRE offuer Himmelen oc Jorden / At du haffuer skiult dette faar de Vise oc Kloge / oc obenbaret det faar Lucæ 10.Iohan. 1.de wmyndige. Ja Fader / Thi det vaar saa behageligt faar dig. Alle ting ere mig offuergiffne aff min Fader. Oc ingen kender Sønnen / vden allene Faderen / Oc ingen kender Faderen / vden allene Sønnen / oc den som Sønnen vil det obenbare.

Kommer hid til mig alle i som arbeyde oc ere besuarede / Jeg vil verquege eder. Tager mit Aag paa eder / oc lærer aff mig / Thi ieg er sactmodig / oc Ydmig aff hiertet / Saa skulle i finde Huile for eders hierte. Thi mit Aag er lideligt / oc min Byrde er læt.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.