Christian 3.s danske Bibel

[486]

LXXIX. Assaphs Psalme.

HERRE / der ere Hedningene indfaldne i din Arff / De haffue besmittet din hellige Tempel / oc giorde Stenhobe aff Jerusalem.

De gaffue Fulene vnder Himmelen dine Tieneris Kraappe at æde / Oc dine Helgenis Kød Diurene i Landet.

De vdgydde Blod omkring Jerusalem / lige som vand / Oc der vaar ingen som iordede.

Wi ere bleffne vore Naboer til en forsmedelse / Dem en spaat oc forhaanelse / som ere omkring oss.

HERRE/ huor lenge vilt du vere saa aldelis vred? Oc lade din Nidkærhed brende som ild?

Iere. 10. Vdstyrt din grumhed paa Hedningene / som icke kende dig / Oc paa de Kongerige som icke kalde paa dit Naffn.

Thi de haffue opædit Jacob / Oc ødelagt hans Huss.

Esa. 46. Tenck icke paa vore fremfarne misgerninger / Forbarme dig snart offuer oss / Thi wi ere bleffne meget tynde.

Hielp du oss Gud vor Hielpere / for dit Naffns ære skyld / Frelss oss oc forlad oss vore Synder / for dit Naffns skyld.

Hui lader du Hedningene sige / Huor er nu deris Gud? Lad dine Tieneris Blodz Heffn / bliffue obenbare / iblant Hedningene for vore øyen / som er vdstyrt.

Lad Fangernis suck komme faat dig / Beuare dødzens Børn / effter din store arm.

Oc betale vore Naboer siu dubbelt i deris barm / Deris forsmedelse som de forhaanede dig HERRE met.

Men wi dit Folck oc dine Faar som du føder / tacke dig euindelige / oc kundgøre din priiss stedze oc altid.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.