Christian 3.s danske Bibel

[484]

LXXVIII. Assaphs vnderuisning.

MJt Folck hør min Lou / Bøyer eders øern til min mundis tale.

Jeg vil oplade min MundMatt. 13. til Ordsprock / oc vdsige gamle Gerninger.

Som wi haffue hørt oc vide / Oc vore Forfedre opregnede faar oss.

At wi skulle icke forholde det for deris Børn / som effter komme / Oc kundgøre HERRENS Priss / oc hans Mact oc Vnderlige Gerninger / som hand haffuer giort.

Hand oprette it Vidnesbyrd i Jacob / oc gaff en Lou i Jsrael / Som hand bød vore Forfedre at lære deris Børn.

Paa det at Effterkommerne skulde lære / Oc de Børn som end nu skulde fødis.

Naar de opuoxe / At de oc kundgøre det faar deris Børn.

At de sette deris haab paa Gud / oc icke forglemme Gudz gerning / oc holde hans Bud.

Oc icke bliffue som deris Fedre / en affalden oc Wlydig slæct / Hues hierte vaar icke fast / oc deris Aand holt icke trolige ved Gud.

Som Ephraims børn der førde Buen i Harnisk / Affalde i Stridens tid.

De hulde icke Gudz Pact / Oc de vilde icke vandre i hans Lou.

Oc de forglemte hans Gerninger / oc hans vnderlige gerninger / som hand haffde beuist dem.

Hand giorde vnderlige gerninger faar deris Fedre i Egypti Land / paa Zoans marck.

Hand atskilde Haffuit / oc lod dem gaaExo. 14 der igennem / oc skickede vandet / lige som en Mur.

Hand ledde dem om dagen met en sky /Exo. 13.Psal. 115.Exo. 17. Nu. 20. Oc om natten met en klar Jld.

Hand sønderbrød Klipperne i Ørcken / oc gaff dem offuerflødige Vand at dricke.

Oc hand lod Becke rinde aff Rlippen / At de fløde ned som Vandstrøme.

|485 De syndede alligeuel fremdelis mod hannem / oc fortørnede den Høyste i Ørcken

Num. 11. Oc fristede Gud i deris hierte / At de begerede Mad faar deris Siæle.

Oc talede mod Gud oc sagde / Ja Gud Nu. 20.skulde vel kunde berede it Bord i Ørcken?

See / hand haffuer vel slaget Klippen / at Vandet flød / oc Becke gaffue sig vd.

Men huorledis kand hand giffue brød / oc skicke sit Folck kød?

Num. 11. Der nu HERREN det hørde / optendis hand / oc Jlden optendis i Jacob / oc vreden kom offuer Jsrael.

At de icke trode paa Gud / oc haabede icke paa hans Hielp.

Exo. 17.Ioan. 6. Sap. 10. Hand bød oc Skyerne der offuen / Oc oplod Himmelens dørre.

Oc lod Man regne paa dem / at æde / Oc gaff dem Himmels brød.

De ode Engle brød / Hand sende dem Mad offuerflødige.

Hand lod blæse Østen vær vnder Himmelen / Oc oprørde Synden vær met sin styrcke.

Oc lod Kød regne paa dem som støff / oc Fule som sand hoss Haffuit.

Oc hand lod dem falde alle vegne iblant deris Leyre / der som de bode.

Da ode de / oc bleffue alle meget mætte / Hand lod dem styre deris Lyst.

Num. 11. Der de haffde nu styrt deris Lyst / Oc ode end nu der aff.

Da kom Gudz vrede offuer dem / oc ihielslo de Ypperste blant dem / Oc hand slo de Beste der neder i Jsrael.

Men offuer alt det syndede de end mere / oc trode icke paa hans Vnderlige gerninger.

Der saare lod hand dem hen dø / at de finge inted / Oc bleffue plagede i alle deris dage.

Naar hand slo dem ihiel / da søgte de hannem / Oc vende dem aarle til Gud.

Oc tenckte at Gud er deris Hielp / Oc den Høyste Gud er deris Frelsere.

Oc smigrede faar hannem met deris munde / oc løye at hannem met deris tunger / Men deris hierte vaar icke fast til hannem / oc de hulde icke trolige ved hans Pact.

MEn hand vaar barmhiertig / oc tilgaff Misgerninger / oc vdslette dem icke / oc vende sin Vrede tit fra dem / oc lod icke sin gantske vrede gaa.

Thi hand tenckte / at de ere Kød / Jt vær som bort far / oc kommer icke igen.

De fortørnede hannem saare tit i Ørcken / Oc errede hannem i de øde steder.

De fristede Gud altid igen / oc mestrede den Hellige i Jsrael.

De tenckte icke paa hans Haand / Paa den dag / som hand frelste dem fra deris Fiender.

Huorlundehand haffde da giort sinePlager offuer Egypten. Exo. 7. 8. 9. 10. Tegen i Egypten / Oc hans vnderlige Gerninger i Zoans land.

Der hand foruende deris Vand til Blod / At de kunde icke dricke aff deris becke.

Der hand skickede onde Orme iblant dem / som dem opode / Oc Padder som dem forderffuede.

Oc gaff Bremse deris grøde / Oc Greshopper deris Sæd.

Der hand slo deris Vintræ met Hagel / oc deris Morbær træ met Fraast.

Der hand slo deris Queg met Hagel /Exo. 12. Oc deris Hiorde met Straaler.

Der hand sende onde Engle iblant dem / i sin grumhedz vrede / Oc lod dem gelnis oc rase / oc gøre dem ont.

Der hand lod sin vrede gaa frem / oc sparde icke deris Siæle fra døden / Oc lod deris Queg dø aff Pestilentze.

Der hand ihielslo alle Første fødde i Egypten / De første Arffuinge i Hams Bolige.

Oc hand lod sit Folck vddrage som Faar / Oc førde dem i Ørcken som en Hiord.

Oc hand ledsagede dem try ggelige / at de icke frøctede / Men Haffuit skiulte deris Fiender.

Oc hand førde dem i sit hellige Landemercke / Til dette Bierg / som hans høyre Haand forhueruede.

Oc fordreff Folcket for dem / Oc lod dem vddele Arff / oc lod Jsraels Slæcter bo i deris Bolige.

Men de fristede oc fortørnede den Høyste Gud / Oc hulde icke hans Vidnesbyrd.

Oc fulde tilbage / oc foractede alting / lige som deris Fedre / oc hulde icke mere / end en løss Bue.

Oc de fortørnede hannem met deris Høye / oc errede hannem met deris Affguder.

Oc der Gud det hørde / da optendis hand / Oc forkaste Jsrael meget.

At hand forlod sin Bolig i Silo / 1. Re. 4. Tabernakelen som hand bode iblant Mennisken.

Oc gaff deris Mact i Fengsel / Oc deris Herlighed i Fiendens haand.

Oc hand offuer gaff sit Folck til suerd / Oc optendis offuer sin Arff.

Jlden od deris vnge Mandkøn / Oc deris Jomfruer bleffue wgiffte.

Deris Prester fulde ved Suerd / Oc der vaare ingen Encker / som græde skulde.

|486 Oc HERREN opuoguede som en Soffuendis / Som en Sterck fryder sig / der kommer fra vin.

1. Re. 5. Oc slo sine Fiender i Bagstacken / Oc hengde dem en euig skam paa.

Oc bort kaste Josephs Tabernackel / Oc vdualde icke Ephraims Slæct.

Men vdualde Juda Slæct / Sions bierg / som hand elskte.

Oc bygde sin Helligdom høy / Som it Land / som skal staa fast euindelige.

1. Reg. 16 Oc vdualde Dauid sin Tienere / Oc tog hannem fra Faare stierne.

Hand tog hannem fra Faarene som gaffue at di / At hand skulde føde Jacob hans Folck / oc Jsrael hans Arff.

Oc hand fødde dem oc saa met al troskaff / Oc regerede dem met al flid.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.