Christian 3.s danske Bibel

[488]

LXXXV. Kore børns Psalme / faar at siunge.

HERRE / du som haffuer før verit naadig mod dit Land / oc forløst Jacobs Fanger.

Du som haffuer før forladet dit Folck deris Misgerninger / Oc skiult alle deris Synder / Sela.

Du som haffuer før bort taget al din vrede / Oc vent dig fra din vredis hastighed.

Trøste oss Gud vor Salighed / Oc offuer giff din Wgunst offuer oss.

Vilt du da euindelige vere vred paa oss? oc lade din vrede gaa vden affladelse stedze oc altid?

Vilt du da icke verquege oss igen? At dit Folck maa glæde sig i dig.

HERRE / bete oss din naade / Oc hielp oss.

Psal. 125. Ah maatte ieg høre / at Gud vor HERRE talede / At hand tilsagde sit Folck fred oc sine Helgen / Paa det at de skulle icke vende dem til Daarlighed.

Dog er io hans Hielp nær hoss dem som hannem frøcte / At ære bor i vort Land.

At Miskundhed oc Sandhed møde huer anden / Retferdighed oc Fred kysse huer anden.

At Sandhed opuoxer aff Jorden / oc Retferdighed seer ned aff Himmelen.

At HERREN vilde oc gøre oss gaat / Huor met vort Land maa giffue sin Grøde.

At Retferdighed maatte end nu bliffue faar hannem / Oc gaa flux frem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.