Christian 3.s danske Bibel

[488]

LXXXVI. Dauidz Bøn.

HERRE bøy dine Øern oc bønhør mig / Thi ieg er elendig oc arm. Beuare min Siæl / thi ieg er Hellig / Hielp du min Gud din Tienere / som forlader sig paa dig.

HERRE ver mig naadig / Thi ieg rober daglige til dig.

Glæd din Tieneris Siæl / Thi ieg forlengis effter dig HERRE.

Thi du HERREest God oc Naadig / fuld aff stor Miskundhed / mod alle dem som kalde paa dig.

HERRE giff act paa min Bøn / Oc merck paa min formanelsis røst.

J Nød rober ieg til dig / At du vilt bønhøre mig.

HERRE / der er ingen dig lig / blant Guderne / oc der er ingen som kand gøre som du.

Alle Hedninge som du haffuer giort / skulle komme oc bede til dig HERRE / Oc ære dit Naffn.

At du est saa stor / oc gør vnderlige Gerninger / ocest alene Gud.

Viss mig HERRE din vey / at ieg maa vandre i din Sandhed / Beuare mit Hierte hoss det Eniste / at ieg frøcter dit Naffn.

Jeg tacker dig HERRE min Gud aff gantske hierte / Oc ærer dit Naffn euindelige.

Thi din Miskundhed er stor offuer mig / Oc du frelste min Siæl aff det dybe Helffuede.

Gud / de Stolte sette dem op mod mig / oc de Tyranners hob staa effter min Siæl / oc haffue dig icke faar øyen.

Men du HERRE Gudest Psal. 113. 145. barmhiertig oc naadig / Taalmodig / oc fuld aff Miskundhed oc Sandhed.

|489 Vent dig til mig / ver mig naadig / Styrcke din Tienere met din mact / oc hielp din Tienerindis Søn.

Gør it Tegen met mig / at det maa gaa mig vel / At de mue det see / som mig hade / oc skamme sig / At du HERRE staar met mig / oc trøster mig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.