Christian 3.s danske Bibel

[557]

X.

VE de Scrifftlærde / som gøre wretferdig Lou / oc scriffue wret Dom / Paa det / at de kunde bøye de Fattigis sager / oc bruge vold i de Elendigis Ræt iblant mit folck / At Enckerne mue vere deris Roff / oc de Faderløse deris Bytte. Huad ville i gøre paa hiemsøgelsens oc wlyckens dag / som kommer longt fra? Til huem ville i fly om hielp? oc huor ville i lade eders ære? at hun bliffuer icke bøyet iblant de Fangne / oc falder iblant de slagne? J alt dette lader hans Vrede icke aff / hans Haand er end nu vdract.

O Ve Assur / som er min vredis Riss / oc hans Haand er min grumhedz Kæp / Jeg vil sende hannem mod it Øyenskalcke folck / oc giffue hannem befalning mod min Vredis Folck / At hand skal røffue oc vddele det / oc træde det / lige som skarn paa gaden. alligeuel at hand icke saa meen det oc hans hierte tencker icke saa / Men hans hierte staar til at vdslætte oc oprycke icke lidet Folck. Thi hand siger / Ere mine Førster icke alle Konger? Er Calno icke som Charchemis? Er Hamath icke som Arpad? Er icke Samaria som Damascus? Lige som min haand haffuer fundet Affgudernis Kongerige / endog at deris Affguder vaare sterckere / end de som ere i Jerusalem oc Samaria / Skulde ieg da icke gøre Jerusalem oc deris Affguder / lige som ieg giorde ved Samaria oc deris Affguder.

Men naar HERREN haffuer vdret alle sine Gerninger / paa Zions bierg oc i Jerusalem / da vil ieg hiemsøge den hoffmodige Kongis Fruct aff Assyrien / oc hans øyens stolte herlighed / Fordi at hand siger / Jeg haffuer det wret ved mine henders krafft / oc ved min visdom / thi ieg er Klog. Jeg haffuer delt Landene anderlunde / oc røffuet deris Jndkomme / oc nedkast Jndbyggerne i grund / som en Veldig. Oc min haand haffuer fundet Folcket / som en Fule rede / at ieg haffuer tilhobe sancket alle Land / som mand opsancker æg / der forladne ere / at ingen rørde en Fier / eller oplod sit Neb / eller quidrede.

|558 Kand oc en Øxe rose sig mod den / som hugger met hende? Eller en Saw traadze mod den / som sawer met hannem? Lige som den kand rose sig / som bær en Kæp / oc løffter oc fører hannem saa læt / som det vaare icke træ / Der faare skal HERREN den HERRE Zebaoth sende Maffuerhed iblant hendis Fæde / oc hand skal optende hendis herlighed / at hun skal brende som en Jld. Oc Jsraels Liuss skal vere en Jld / oc hans Hellige skal vere en Lue / oc hand skal optende oc fortære hans Torne oc Tidzel paa en dag. Oc hans Skowes oc Marckis herlighed skal bliffue til inted / fra Siælen indtil kødet / oc hand skal forgaa oc forsuinde / At de Træ som offuerbliffue i hans Skow / skulle kunde tellis / oc it Barn scriffue dem.

Paa den tid skulle de som ere offuer bleffne i Jsrael / oc de som bliffue reddede i Jacobs Huss / icke mere forlade sig paa den / som dem slar / Men de skulle forlade dem paa HERREN den Hellige i Jsrael / i sandhed. De Offuer bleffne skulle omuende dem / ia de som ere Roma. 9. Offuerbleffne i Jacob / til den stercke Gud. Thi om dit Folck o Jsrael / er / lige som Sand i Haffuet / Da skulle alligeuel de Offuerbleffne aff dem omuendis. Thi at naar forderffuelsen bliffuer stillet / da skal der komme offuerflødige Retferdighed. Thi HERREN den HERRE Zebaoth skal lade en forderffuelse gaa / oc dog stille den samme i alt Landet.

Der faare siger HERREN den HERRE Zebaoth / Frycte dig icke mit Folck / som boer i Zion / for Assur / Hand skal sla dig met kæppen / oc opløffte sin Staff mod dig / som det skede i Egypten. Thi det er end nu paa en liden stund at gøre / Saa skal min wgunst oc vrede haffue ende offuer deris wdyd. Da skal HERREN den HERRE Zebaoth opuecke en Iudic. 7.Suøbe offuer hannem / lige som i Madians slaw / paa Orebs Klippe / oc hand skal opløffte sin Staff / som hand brugede hoss Haffuit / lige som i Egypten. Paa den tid skal hans Byrde vige fra dine Skuldrer / oc hans Aag fra din Halss / Thi Aaget skal raadne aff fedme.

Hand kommer (lad det vere lige saa) til Aiath / Hand drager igennem Migron / Hand munstrer sin Hær i Michmas. De drage frem faar vor leyer i Geba / Rama frycter / Sauls Gibeath flyr. Du Gallim daatter skrig høyt / du Laisa giff act der paa / Du Elendige Anathoth / Madmena viger / De Borgere i Gebim stercke sig. Det kand vel ske / at mand bliffuer Infra 37.en dag i Nob / saa skal hand røre sin haand mod Zions døtters Bierge oc mod Jerusalems høye. Men see / HERREN den HERRE Zebaoth skal affhugge Grenene met mact / oc stecke det / som er høyt opreyst / At de Høye skulle fornedris / oc den tycke Skow skal affhuggis met iern / oc Libanon skal falde ved den Mectige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.