Christian 3.s danske Bibel

[556]

IX.

1. Corint. 15.Iudic. 7. DEt Folck som vandrede i mørcke / seer it stort Liuss / oc det skinde klart offuer dem som bo i mørcke Land. Du gør Hedningene mange / Der met gør du icke megen Glæde. Men mand skal glæde sig faar dig / som mand glæder sig i Høsten / Som mand er |557 glad / naar mand vddeler Bytte. Thi du haffuer sønder brødet deris Byrdis Aag / oc deris skuldris Riiss / oc deris Driffueris Kæp / Som i Madians tid. Thi alt Krig met bulder oc blodige Klæder / skulle brendis oc fortæris met Jld. Thi oss er fød it Barn / en Søn er oss giffuen / huess Herredømme er paa hans Skuldre / OcLucæ 1. hand kaldis / Vnderlig / Raad / Krafft / Kempe / euig Fader / Fredzens Første. Paa det at hans Herredømme skal bliffue stort / oc Fred vden ende / Offuer Dauidz Stoel oc hans Kongerige / at hand skal berede oc styrcke det / met Dom oc Retferdighed / fra nu oc til euig tid. Dette skal HERRENS Zebaoth Nidkærhed gøre.

HERREN haffuer sent it ord i Jacob / oc det er faldet i Jsrael / At alle Ephraims folck / oc de Borgere i Samaria skulle faa det at vide / De som sige i deris hoffmod oc stolte sind / Tegelstenene ere faldne / Men wi ville opbygge det igen met Huggen sten. Mand haffuer ophugget Morbær træ / Saa ville wi sette Ceder træ i steden. Thi HERREN skal ophøye ReZins Krigsfolck mod dem / oc forsamle deris Fiender / de Syrer faar til / oc Philisterne bag til / at de skulle opsluge Jsrael met fulde munde. J alt dette lader hans vrede icke end aff / hans haand er end nu vdract. Saa vender Folcket sig oc icke om til den som det slar / oc skøder inted om den HERRE Zebaoth.

Der faare skal HERREN hugge aff Jsrael baade Hoffuit oc Rompe / baade Grene oc Bul paa en dag. De gamle ærlige Mend ere Hoffuedit / Men de Propheter som lære falskt / ere rompen / Thi dette Folckis Ledsagere ere Forførere / oc de som lade sig lede / ere fortabte. Der faare kand HERREN icke glæde sig offuer deris vnge Mandkøn / ey heller forbarme sig offuer deris Faderløse oc Encker / Thi de ere allesammen Øyenskalcke oc onde / oc alle deris mund taler daarlige. Vdi alt dette lader hans Vrede icke end aff / hans Haand er end nu vdract.

Thi det Wgudelige væsen er optent som Jld / oc fortærer Torne oc Tidzel / oc brender som en tyck Skow / oc giffuer høy Røg. Thi at Landet er formørcket i den HERRE Zebaoths vrede / at Folcket er lige som Jldens mad / Jngen sparer den anden. Røffue de paa den høyre side / da lide de hunger / æde de paa den Venstre side / da bliffue de icke mætte. Huer skal æde sin arms kød / Manasse Ephraim / Ephraim Manasse / oc de baade met huer andre mod Juda. Vdi alt dette lader hans Vrede icke aff / hans Haand er end nu vdract.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.