Christian 3.s danske Bibel

[552]

II.

Micheæ 4. DEtte er det / som Esaias Amos søn saa / om Juda oc Jerusalem. Paa den siste tid skal Bierget som HERRENS Huss er / vere visselige høyre end alle Bierg / oc ophøyes offuer alle Høye. Oc alle Hedninge skulle løbe der til / oc mange Folck gaa did hen / oc sige / Kommer / lader oss gaa op paa HERRENS Bierg / til Jacobs Gudz Huss / At hand lærer oss sine veye / oc wi skulle vandre paa hans sti. Thi at Louuen skal vdgaa aff Zion / oc HERRENS ord aff Jerusalem. Oc hand skal dømme iblant Hedningene / oc straffe mange Folck / Da skulle de gøre deris Suerd til Plogiern / oc deris Spiud til Segle. Thi at inted Folck skal opløffte it Suerd mod det andet / oc de skulle icke mere lære at stride. Kommer nu i aff Jacobs Huss / lader oss vandre i HERRENS Liuss.

Men du haffuer forladet dit Folck / Jacobs Huss / Thi de bedreffue mere end de mod Østen / oc vduele dage / som Philisterne / oc gøre mange fremmede Børn. Deris Land er fult aff Sølff oc Guld / oc der er ingen ende paa deris Liggendefæ / Deris Land er fult aff Heste / oc der er ingen ende paa deris Vogne. Deris Land er oc fult aff Affguder / oc de bede til deris henders Gerninger / som deris fingre haffue giort. Der faare bøyer det Menige folck dem / der ydmyge Herrene dem / det forlader du dem icke.

Gack i Klipperne / oc skiul dig i Jorden / for "HERRENS frøct / oc for hans herlige Maiestat. Thi alle høye Øyen skulle nedtryckis / oc huad høymectigt Folck er / skal bøye sig ned / Men HERREN skal alene vere høy paa den tid. Thi HERRENS Zebaoths dag skal gaa offuer alle hofferdige oc høye / oc offuer alt det som er ophøyet / at det skal fornedris. Oc offuer alle høye oc ophøyede Ceder paa Libanon / oc offuer alle Eger i Basan. Offuer alle høye Bierg / oc offuer alle ophøyde Høye. Offuer alle høye Taarn / oc offuer alle faste Mure. Offuer alle Skib i Haffuet / oc offuer alt kaasteligt Arbeyde. At alle Menniskis høyhed skal nedbucke / oc Mectige Folck ydmygis / Oc HERREN skal alene vere høy paa den tid. Oc det skal aldelis vere vde met Affguder.

|553 Da skal mand gaa i Klippernis Hul / oc i iordens Kuler / for HERRENS frøct oc forLucæ 23.Oseæ 10. Apocal. 9. hans herlige Maiestat / naar hand gør sig ferdig / at forferde Jorden. Paa den tid skal huer mand bort kaste sine Affguder aff Sølff oc Guld (som de haffde ladet giort dem at bede til) i Mulduarpers oc Afftenbackers hul / Paa det hand kand bryde ind i Stenreffuer oc i Klippers hul for HERRENS frøct oc for hans herlige Maiestat / naar hand gør sig ferdig at forferde Jorden. Saa giffuer nu det Menniske offuer / som haffuer Aande i Næsen / Thi i vide icke huor høy hand er actet.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.