Christian 3.s danske Bibel

[583]

L.

SAa siger HERREN / huor er eders moders Skilsmaalss breff / met huilcket ieg forloed hende? Eller huor er min Aagerkarl / som ieg solde eder? See / i ere solde for eders Synders skyld / och eders Moder er forladen forMatth. 26. Exo. 14. 19. eders offuertrædelsis skyld. Hui kom ieg / oc der vaar ingen? Jeg kallede / oc der vaar ingen som suarede? er min haand nu saa forstecket / at hun kand icke frelse? Eller er der ingen / mact hoss mig? at redde? See / ieg tørrer haffuet ved min straff / oc gør |584 Strømene tørre som Ørcken / at deris Fiske / stincke for vand trang / oc dø aff tørst. Jeg klæder Himmelen met mørckhed / oc gør hans Tecke som en sæck.

Den HERRE HERRE haffuer giffuit mig en lærd Tunge / at ieg veed at tale met den Trette i ret tid. Hand opuecker mig huer morgen / Hand opuecker mig øret / at ieg hører / som en Discipel. Den HERRE HERRE haffuer opladet mig øret / oc ieg er icke wlydig / oc gaar icke tilbage. Jeg holt min Ryg til dem som mig sloge / oc mine Kindben Matth. 26.til dem som mig ryckte / ieg skiulte icke mit Ansict fra bespaattelse oc Spøt. Thi den HERR E HERRE hielper mig / der faare bliffuer ieg icke beskemmet. Der faare bød ieg mit Ansict til lige som en Flintesten / Thi ieg veed at ieg bliffuer icke beskemmet. Hand er nær hoss / som siger mig ræt / Huo vil trætte mod mig? Lader oss staa til hobe / Huo er den som haff Psalm. 102.uer ræt mod mig? hand komme hid til mig. See / den HERRE HERRE hielper mig / huo er den som mig vil fordømme? See / de skulle alle ældis som it Klæde / Møl skulle opæde dem.

Huo er iblant eder som frycter HERREN / som lyder hans Tieneris røst / som vandrer i Mørcke / oc ey liuser hannem / Hand skal haabis til HERRENS Naffn / oc forlade sig paa sin Gud. See / J alle som optende en Jld / beskyrcket met luen / vandrer hen i eders ildis Liuss / oc i luen som i optende / Dette skeer eder aff min Haand / J skulle ligge i sorg.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.