Christian 3.s danske Bibel

XLIX.

|583 HØrer mig i Øer / oc i Folck som ere longt borte mercker. HERREN kallede mig aff Moders liff / hand kom mit Naffn ihu / der ieg end nu vaar i Moderens liff. Oc haffuer giort min mund som it skarpt Suerd / hand haffuer skiult mig met sin haandz skygge / Hand giorde mig til en reen Pil och stack mig i sit Kaager. Oc siger til mig / Du est min tienere Jsrael / ved huilcken ieg vil prisis Men ieg tenckte / Jeg arbeyede forgeffuis / och fortærede min Mact forgeffuis oc wnyttelige / alligeuel at min Sag er HERRENS / oc mit Embede er min Gudz.

Oc nu siger HERREN / som beredde mig til sin Tienere aff Moders liff / at ieg skulde omuende / Jacob til hannem / paa det at Jsrael skal icke bort tagis / Derfaare er ieg herlig faar HERREN / oc min Gud er min styrcke. Oc siger / Det er en ringe ting / at duChristus hed ningenis Liuss oc Salighed. Esai. 42.Acto. 13. est min Tienere / til at oprette Jacobs slect / oc at hente igen det Fortabte aff Jsrael / men ieg giorde dig oc til Hedningenis Liuss / At du skalt vere min Salighed til Verdens ende.

Saa siger HERREN Jsraels frelsere / hans Hellige / til de foractede Siele / och til Folcket / som mand haffuer verstyggelighed til / til den Tienere som er iblant Tyranner. Kongerne skulle see oc opstaa / oc Førsterne skulle tilbede / for HERRENS skyld / som er tro / for den Helligis skyld i Jsrael / som dig vdualde.

Saa siger HERREN / Jeg hørde dig i naadens tid och halp dig paa Salighedens2. Cor. 6. dag. Oc foruarede / dig / oc sette dig til it Forbund iblant Folcket / at du skalt oprette Landet / oc indtage den ødelagde Arff. At sige til de fangne / gaar her vd / oc til dem i mørcket / kommer hid vd / at de skulle føde dem hoss veyen / och haffue deris føde paa alle Høye. De skulle huercken hungre eller tørste / Jngen Hede eller Soel skal brende dem / Thi den som er Miskundelig offuer dem / hand skal føre dem oc lede dem til Vandkilder. Jeg vil gøre alle mine bierg til veye oc mine Sti skulle trædis / see disse skulle komme longt fra / oc see / hine aff Norden / oc disse aff haffuet / och de aff Sinim land. Fryder eder Himle / glæde dig Jord / J Bierg loffuer met fryd / Thi HERREN haffuer husualet sit Folck / oc miskundet sig offuer sine Elendige.

Men Zion siger / HERREN haffuer forladet mig / HERREN haffuer glemt mig Kand oc en quinde forglemme sit Barn / at hun icke forbarmer sige offuer sit Liffuis søn? Oc om hun end forglemde hannem / Da vil ieg dog icke forglemme dig. See / ieg tegnede dig i Henderne / dine Mure ere altid faar mig / dine Byggemestere skulle haste / oc dine Sønderbrydere oc Forstyrere skulle vige der fra?

Opløfft dine øyen trint omkring / oc see / Alle disse komme forsamlede til dig. Saa sandelige som ieg leffuer / siger HERREN / du skalt bliffue Klæd met alle disse / lige som met en prydelse / oc du skalt legge dem omkring dig / som en Brud. Thi dit øde / forstyrede / oc sønderbrut Land / skal da bliffue dig aldelis fortrangt til at bo vdi / naar dine Forderffuere komme longtEsai. 6 bort fra dig. At dine wfructsommelighedz Børn skulle videre sige faar dine øern / denne Sted er mig fortrang / Bær bort / at ieg kand bo hoss dig. Men du skalt sige i dit hierte / huo haffuer afflet mig disse? Jeg er wfructsommelig / enlig / forderffuit oc forskut / huo haffuer opfød mig disse? See / ieg vaar forladen alene / huor vaare da disse?

Saa siger den HERRE HERRE / see / Jeg vil opløffte min Haand til Hedningene oc oprette min Bannere til Folcket / saa skulle de bære dine Sønner frem i armen / oc bære dine Døtter frem paa skulderne. Oc Kongerne skulle vere dine Fosterfedre / och deris Dronninger dine Ammer / de skulle nedfalde til iorden paa deris ansict faar dig / och slicke dine Føders støff. Da skalt du fornemme / at ieg er HERREN / paa huilcken de skulle icke PsaIm. 25. beskemmiss / som bie effter mig.

Kand mand oc tage Roffuet fra Kempen? Eller kand mand løss gøre den Retuisis fanger? Thi saa siger HERREN. Nu skulle Fangerne tagis fra kempen / oc den Sterckis Roff skal løss gøris / Oc ieg vil trætte met dine Trættere / oc hielpe dine Børn. Oc ieg vil spise dine Plaggere met deris eget kød / oc de skulle bliffue druckne aff deris eget Blod / som aff sød Vin. oc alt kød skal vide / at ieg er HERREN din saliggører / oc din forløsere den megtige i Jacob

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.