Christian 3.s danske Bibel

[895]

XXVI.

OC det hende sig / der Jhesus haffde giort ende paa al denne Tale / da sagde handMarci 14.Lucæ 21.Iohan. 12. til sine Disciple / J vide / at effter tho dage er det Paaske / Oc Menniskens Søn bliffuer forraad / at hand skal kaarsfestis.

Da forsamlede de Ypperste Prester oc Scrifftkloge / oc de Eldste blant Folket sig / i den Ypperste Prestis Sal / som hed Caiphas / oc hulde raad / huorledis de kunde gribe Jhesum met list / oc ihielsla hannem. Oc de sagde / Ja icke paa Høytiden / at der skal icke bliffue it Oprør blant Folcket.

Der Jhesus vaar nu i Bethanien / vdi Simonis den Spedalskis huss / da traadde enMarci 14.Iohan. 11. Quinde til hannem / som haffde it Glass met kaasteligt Vand / oc vdstyrte det paa hans Hoffuit / som hand sad til bordz. Der hans Disciple det saae / toge de det til mistycke / oc sagde / Huor til tiener dette wraad? Dette Vand maatte bleffuet dyre solt / oc giffuit Fattige. Der Jhesus det merckte / sagde hand til dem / Hui bekumre i denne Quinde? Hun haffuer giort en god gerning mod mig / J haffue altid Fattige hoss eder / Men mig haffue i icke altid. At hun vdstyrte dette Vand paa mit Legeme / haffuer hun giort / at mand skal begraffue mig. Sandelige ieg siger eder / Huor som dette Euangelium bliffuer predicket i den gantske Verden / der skal mand oc sige til hendis Hukommelse / huad hun haffuer giort.

Da gick en bort aff de Tolff / som hed Judas Jscharioth / til de Ypperste Prester / oc sagde /Marci 14. Lucæ 22. Huad ville i giffue mig / Jeg vil forraade eder hannem? Oc de bøde hannem trediue Sølffpendinge. Oc der effter søcte hand leylighed til / at forraade hannem.

Men paa det søde Brødz første dag / ginge Disciplene til Jhesum / oc sagde til hannem / Huor vilt du / at wi skulle berede dig Paaske lammet at æde? Hand sagde / Gaar hen i Staden /I. Det gamle Paaskelam. HERRENS Naduere. til en / oc siger til hannem / Mesteren lader dig sige / Min tid er nær hoss / ieg vil holde Paaske hoss dig met mine Disciple. Oc Disciplene giorde / lige som Jhesus befalede dem / oc beredde Paaske lammet.

Oc om afftenen sette hand sig til bordz met de Tolff. Oc der de ode / sagde hand / Sandelige siger ieg eder / En aff eder skal forraade mig. Oc de bleffue saare bedrøffuede / oc begynte / huer blant dem / oc sagde til hannem / HERRE / er det ieg? Hand suarede / oc sagde / Den som dypper met haanden met mig i Fadet / hand skal forraade mig. Menniskens Søn gaar visselige der hen / lige som det staar screffuit om hannem / Dog Ve det Menniske / ved huilcket Menniskens Søn bliffuer forraad / Det vaare hannem bedre / at det samme Menniske haffde icke veret fød. Da suarede Judas / som hannem forraadde / oc sagde / Er det ieg Rabbi? Hand sagde til hannem / Du siger det.

Oc der de ode / Tog Jhesus Brødet / tackede / oc brød det / oc gaff DiscipleneMarci 14.Lucæ 22.1. Corint. 11. det / oc sagde / Tager / æder / Det er mit Legeme. Oc hand tog Kalcken / oc tackede / gaff dem den / oc sagde / Dricker alle der aff / Det er mit Blod som er det ny Testamentis / huilcket som bliffuer vdgydet for mange / til syndernis forladelse. Jeg siger eder / Jeg skal her effter icke mere dricke aff dette som voxer paa Vintræ / indtil den dag / at ieg skal dricke det nyt met eder i min Faders Rige.

II. Olie bierget. Oc der de haffde sagd Loffsangen / ginge de hen vd til Olie bierget. Da sagde Jhesus til |896 zachar. 11.dem / J denne nat skulle i alle forarge eder paa mig. Thi det staar screffuit / Jeg skal sla Hyrden / Oc Hiordens Faar skulle atspredis. Men naar ieg staar op / da vil ieg ga hen faar eder i Galilea. Peder suarede / oc sage til hannem / Der som de oc alle forarge dem paa dig / Saa vil ieg dog aldri forarge mig. Jhesus sagde til hannem / Sandelige siger ieg dig / Christi Aandelige pine i Vrtegaar den.J denne nat / før Hanen gal / skalt du necte mig tre gonge. Peder sagde til hannem / Oc der som ieg skulde dø met dig / Da vil ieg icke necte dig. Lige saa sagde oc alle Disciplene.

Da kom Jhesus met dem / til en Haffue / som hed Gethsemane / oc sagde til sine Disciple / Setter eder her / saa lenge ieg gaar der bort / oc beder. Oc hand tog Peder / oc de tho Zebedei sønner til sig / Oc begynte at bedrøffuis oc at beffue. Da sagde Jhesus til dem / Min Siel er bedrøffuit indtil døden / Bliffuer her / oc vaager met mig. Oc hand gick noget lenger frem / falt ned paa sit Ansict / oc bad / oc sagde / Min Fader / Er det mueligt / da gaa denne Kalck fra Mig / Dog icke som Jeg vil / Men lige som Du vilt. Oc hand kom til sine Disciple / oc fant dem soffuendis / oc sagde til Peder. Kunde i da icke vaage en time met mig? Vaager oc beder / At i icke skulle falde i fristelse. Aanden er villig / Men Legemet er skrøbeligt.

Anden gong gick hand atter hen / bad / oc sagde / Min Fader / Er det icke mueligt / at denne Kalck kand gaa fra mig / Vden ieg skal dricke hannem / da ske din vilie. Oc hand kom oc fant dem atter soffuendis / Oc deris øyen vaare fulde aff søffn. Oc hand loed dem bliffue / oc gick atter hen / oc bad tredie gong / oc talede de samme ord. Da kom hand til sine Disciple / oc sagde til dem / Ah / ville i nu soffue oc huile eder? See / stunden er kommen / at Menniskens Søn skal antuordis i Synderis hender. Staar op / lader oss gaa / See / hand er der / som mig forraader.

Oc som hand end talede / See / da kom Judas / en aff de Tolff / oc en stor Skare met han Marci 14.Lucæ 22.Iohan. 18.nem / met Suerd oc met Stenger / fra de Ypperste Prester oc de Eldste faar Folcket. Oc Forrederen haffde giffuit dem it Tegen / oc sagd / Huilcken som ieg kysser / den er det / griber hannem. Oc han traadde strax frem til Jhesum / oc sagde / Hel vere dig Rabbi / oc kyste hannem. Christi legemlige pine i Vrtegaarden.Jhesus sagde til hannem / Min Ven / Huor faare est du kommen? Da traadde de frem / oc lagde hender paa hannem / oc grebe hannem.

Oc see / En aff dem / som vaare met Jhesu / rackte haanden vd / oc drog sit Suerd vd / oc slo den Ypperste Prestis Suend / oc hug it Øre aff hannem / da sagde Jhesus til hannem / Stick dit Suerd i sin sted / Thi huo som tager Suerdet / hand skal omkomme met Suerd. El Skock Er it tal ved sex tusinde paa det neste.ler ment du / at ieg icke kunde bede min Fader / at hand tilskickede mig mere en tolff Skock Engle? Men huorlunde skulde Scrifften fuldkommis? Det skal alt saa gaa til.

Paa den tid / sagde Jhesus til Skaren / J ere vdgongne / lige som til en Røffuere / met Suerd oc met Stenger / at tage fat paa mig / Haffuer ieg dog daglige sidet hoss eder / oc haffuer lært i Templen / oc i grebe mig icke. Men det er altsammen skeet / at Propheternis Scrifft skulde fuldkommis. Da forlode alle Disciplene hannem / oc flyde.

III. Caiphas Huss. Men de som haffde grebit Jhesum / førde hannem til den Ypperske Prest Caiphas / Der som Scrifftklogene oc de Eldste haffde forsamlit sig hen. Oc Peder fulde longt effter hannem / indtil den Ypperste Prestis Sal / oc gick hen ind / oc sette sig hoss Suennene / paa det hand kunde see / huad ende det vilde faa. Men de Ypperste Prester oc de Eldste / oc det gantske Raad / søcte falskt Vidnisbyrd mod Jhesum / paa det de kunde sla hannem ihiel / oc de funde inted / Oc alligeuel at der ginge mange falske Vidne frem / saa funde de dog inted. Paa det siste traadde thu falske Vidne frem / oc sagde / Hand haffuer sagd / Jeg kand ned bryde Guds Tempel / oc opbygge den i tre dage.

Oc den Ypperste Prest stod op / oc sagde til hannem / Suarer du inted til det / som disse vidne mod dig? Men Jhesus tagde stille. Oc den Ypperste Prest suarede oc sagde til hannem / Jeg besuer dig ved den leffuendis Gud / at du siger oss / Om du est Christus / Guds søn / Jhesus sagde / Du siger det. Dog siger ieg eder / Nu her effter skal det ske / at i skulle see Menniskens Søn side hoss Krafftens høyre Haand / oc komme i Himmelens skyer. Da sønder reff den Ypperste Prest sine Klæder / oc sagde / Hand bespaattede Gud / Huad haffue wi lenger vidnesbyrd behoff? See / nu haffue i hørt hans Guds bespaattelse / Huad tøckis eder? De suarede oc sagde / Hand er skyldig at dø. Da spøtte de vdi hans Ansict / oc sloge hannem met knytte neffue / Oc nogle sloge hannem i Ansictit / oc sagde / Spaa oss Christe / huo er den / der dig slo?

Marci. 14 Men Peder sad der vden faare / i Salen / Oc der traadde en Pige til hannem oc sagde / Oc |897 du haffuer oc saa verit met Jhesu aff Galilea. Da nectede hand det faar dem alle / oc sagde / JegLuce. 22.Iohan. 18. ved icke huad du siger / Oc som hand gick hen vd at dørren / da saa en anden hannem / oc sagde til dem / som der vaare. Denne vaar oc saa met Jhesu aff Nazareth. Oc hand nectede atter / oc soer der til / Jeg kender icke det Menniske. Och en liden stund der effter / traadde de frem / som der stode / oc sagde til Peder / Sandelige / duest oc en aff dem / Thi dit maal forraader dig. DaPeder forsuer Christum. begynte hand / at forbande sig oc suere / Jeg kender icke det Menniske. Och strax goel Hanen. Da tenckte Peder paa Jhesu ord / som hand sagde til hannem / Før Hanen gal / Skalt du forsuere mig tre gonge. Oc hand gick vd / oc græd bitterlige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.