Christian 3.s danske Bibel

[587]

LVI.

SAa siger HERREN / Holder rætten / oc gører Rteuished / Thi min Salighed er nær / at hun kommer / oc min Retferdighed / at hun skal obenbaris. Vel det Menniske / som det gør / oc det menniskis Barn / som det holder fast / at hand holder Sabbathen / och icke van helliger / och holder sin haand / at hand gør inted ont.

Oc den Fremmede som haffuer giffuit sig til HERREN skal icke sige / HERREN skal skilie mig fra sit Folck. Oc den Gillede skal icke sige / See / ieg er it veset Træ. Thi HERREN siger saa til de Gillede / de som holde mine Sabbather / oc vduelie / det som mig behager / oc holde min Pact fast / dem vil ieg giffue en sted i mit Huss inden mine Mure / och it bedre naffn / end Sønners oc Døtters / Jeg vil giffue dem it euigt naffn / som icke skal forgaa.

Oc de fremmede Børn / som haffue giffuit dem til HERREN / at tiene hannem / oc elske hans naffn / paa det at de kunde vere hans tienere / huer som holder Sabbathen / at hand vanhel liger icke hannem / oc holder min pact fast / de samme vil ieg føre til mit hellige Bierg / oc ieg vil gøre dem glade i mit bede hoss / oc deris offer oc Brendoffer skulle vere mig tacknemmelige paa3. Reg. 8.Matth. 21. mit Altere / thi mit huss kaldis it Bedehuss aff alle folck. Den HERRE HERRE som samler de fordreffne aff Jsrael / siger / ieg vil end nu samle flere til den hob som er forsamlet

Alle Diur paa marcken kommer och æder / ia alle Diur i skouene. Alle deris Vectere ere blinde / de vide allesammen inted / de ere stumme Hunde / som icke kunde straffe / de ere lade / ligge oc soffue gerne. De ere dog stercke Hunde paa Liffuit / som aldri kunde mættis. See hyrderne haffue ingen forstand / huer seer til sin vey / huer er gerig for sig i sin stat. Kommer hid / Iere: 6. 8. lader oss hente Vin och dricke oss druckne / oc det skal vere i morgen som i dag / och end da meget mere.

Men den Retuise omkommer / oc der er ingen som legger det paa hierte / oc hellige Folck bliffue bort tagne / oc ingen giffuer act der paa. Thi de retuise bliffue bort tagne / fra den wlycke / oc de som haffue vandret rettelige for sig / komme til fred / oc huilis i deris herbere.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.