Christian 3.s danske Bibel

[586]

LV.

NV vel alle som Tørste / kommer hid til Vandet / Oc i som icke haffue Pendin Ioan. 7.ge / kommer hid / køber oc æder / Kommer hid oc køber vden Pendinge oc for inted / baade vin oc milck. Hui tele i Pendinge der / som icke er Brød / oc eders Arbeyde der / som i kunde icke bliffue mætte? Hører mig dog / oc æder det gode / Saa skulle eders Siele bliffue fede i vellyst. Bøyer eders øern hid / oc kommer 2. Reg 7.Acto. 13.hid til mig / Hører / saa skulle eders Siele leffue / Thi ieg vil gøre en euig Pact met eder / som er / Dauidz visse naade.

See / Jeg haffuer skicket hannem Folcket til it Vidnesbyrd / til en Første oc Befalere offuer Folcket. See / du skalt kalde Hedninge / som du icke kender / oc Hedninge som icke kende dig / skulle løbe til dig / for HERRENS din Gudz skyld / oc den Helligis i Jsrael / som priser dig.

|587 Søger HERREN den stund hand kand findis / kalder paa hannem / den stund hand er nær. Den wgudelige afflade aff sin vey / oc den som Jlde gør fra sine tancker / oc omuende sig til HERREN / Saa skal hand miskunde sig offuer hannem / och til vor Gud / Thi hoss hannem er megen forladelse. Thi mine tancker ere icke som eders tancker / oc eders veye ere ickePsal. 130. mine veye / siger HERREN. Men saa meget som himmelen er høyre end Jorden / Saa er oc mine Veye høyre end eders veye / oc mine tancker end eders tancker.

Thi lige som Regn oc Sne nedfalde fra Himmelen / oc komme icke did igen / men vedske Jorden / och gøre hende Fructsommelig och blomstrende / at hun giffuer Sæd til at saa / Och Brød til at æde. Saa skal och det Ord vere / som gaar aff min Mund / det skal icke komme tomt igen til mig / men gøre det som mig behager / oc det skal hannem lyckis / til huilken ieg det sender. Thi i skulle drage vd met Gledskaff / oc ledsagis met fred / Biergene oc Høye skulle gledis faar eder met Priiss / och alle Træ paa marcken klappe met Henderne. Granetræ skulle voxe for Buske / oc Mirretræ for Torne / oc det skal vere HERREN it Naffn oc euigt Tegen / som icke skal vdslettis.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.