Christian 3.s danske Bibel

[889]

XXI.

DEr de komme nu nær til Jerusalem til Bethphage / hoss Olie bierget / Da sen=Marci 11.Lucæ 19.Iohan. 12. de Jhesus tho aff sine Disciple / oc sagde til dem / Gaar bort i den By / som ligger faar eder / Oc strax skulle i finde en Asennind bunden / oc it Føl hoss hende / Løser dem / oc fører dem til mig. Oc der som nogen taler eder noget til / da siger / HERREN haffuer dem behoff / saa skal hand strax lade eder tage dem. Det skede altsammen / at det skulde fuldkommes / som er sagd ved Propheten / som siger / Siger Zions Daatter / See / Din Kong kommer til digZacha. 9. Sactmodig / oc rider paa en Asen / oc paa den vndertuingt Asenindis Føl.

Disciplene ginge hen / oc giorde som Jhesus befalede dem / oc hente Aseninden oc Føllet / Oc lagde deris Klæder der paa / oc sette hannem der paa. Oc mange aff Folcket bredde Klæder paa veyen. De andre hugge Grene aff Træene / oc strødde dem pa veyen. Men Psalm. 118. Folket / som gick faare oc fulde effter / robte / oc sagde / Hosianna Dauids Søn / Loffuet vere den som kommer i HERRENS Naffn / Hosianna i det høye.

|890Mar. 11.Luc. 19. Oc der hand drog ind i Jerusalem / da oprørdis den gantske Stad / oc sagde / Huo er den? Folcket sagde / Det er Jhesus den Prophete aff Nazaret vdaff Galilea.

Oc Jhesus gick ind i Guds Tempel / oc vddreff alle dem som solde oc købte i Templen. Oc omstøtte Vedslernis bord / oc Due kremernis stole / Och sagde til dem / Det staar screffuet / Esa. 56.Mit Huss skal kaldis it Bedehuss / Men i haffue giort en Røffuere kule der aff. Oc der ginge Blinde oc Halte til hannem i Templen / oc hand helbredede dem. Men der de ypperste Prester oc Scrifftklaage saae de vnderlige Gerninger / som hand giorde / oc at Børnene robte i Psal. 8.Templen oc sagde / Hosianna Dauids søn / da toge de det til mistycke / oc sagde til hannem / Hører du oc huad disse sige? Jhesus sagde til dem / Ja / Haffue i aldri læst / aff de Wmyndigis oc Diendis mumd haffuer du bered Loff? Oc hand forlod dem der / oc gick hen vdaff Staden til Bethanien / oc bleff der.

Mar. 11. Der hand om morgenen gick til Staden igen / hungrede hannem. Oc hand saa it Figen træ hoss veyen / oc gick der til / oc fant inted der paa / vden aleniste Bladene / Oc hand sagde til det / Nu voxe aldri mere nogen fruct paa dig. Oc Figen træet visnede strax. Oc der Disciplene saa det / forundrede de dem / oc sagde / Huorledis visnede Figen træet saa snart? Jesus suarede / oc sagde til dem / Sandelige siger ieg eder / der som i haffue troen / oc icke tuile / Da skulle i icke aleniste gøre saadant met Figen træet / Men der som i sige til dette Bierg / Løfft dig op oc kast dig ned i Haffuet / da skal det ske. Oc alt det i bede om i eders bøn / der som i tro / da skulle i faa det.

Oc som hand kom i Templet / da traadde til hannem som hand lerde de ypperste Prester Sup. 7. Mar. 11.Luc. 2.oc de Eldste blant Folcket / oc sagde / aff huad mact gør du dette? Oc huo haffuer giffuet dig denne mact? Jhesus suarede / oc sagde til dem / Jeg vil oc spørre eder at it ord / Der som i sige mig det / da vil ieg sige eder / aff huad mact ieg gør dette. Hueden vaar Johannis Daab? Vaar hand aff Himmelen / eller aff Mennisken? Da tenckte de ved sig selff / oc sagde / Sige wi / hand vaar aff Himmelen / Da siger hand til oss / Hui trode i hannem da icke? Men sige wi / hand vaar aff Mennisken / Da frøcte wi oss for Folcket / Thi de hulde alle Johannem for en Prophete. Oc de suarede Jhesu / oc sagde / Wi vide det icke. Da sagde hand til dem / Saa siger ieg eder icke heller / aff huad mact ieg gør dette.

Mar. 12.Luc. 19. Men huad tyckis eder? En Mand haffde tho Sønner / oc hand gick til den Første / och sagde / Min Søn / gack hen / oc arbeyde i dag vdi min Vingaard. Hand suarede / och sagde / Jeg vil det icke gøre / Der effter angrede det hannem / och hand gick hen. Oc hand gick til den anden / oc sagde / lige saa. Men hand suarede / oc sagde / Herre / Ja / Oc gick icke hen. Huilcken aff de tho giorde Faderens vilie? De sagde til hannem / Den første. Jhesus sagde til dem Sandelige siger ieg eder / Toldere oc Skøger kunde vel før komme i Himmerigis rige / end i. Johannes kom til eder / oc lerde eder den rette vey / Oc i trode hannem icke / Men Toldere oc Skøger trode hannem. Oc om i det end vel saae / da bedrede i eder alligeuel icke / at i oc der effter trode hannem.

Hører en anden lignelse. Der vaar en Hosbonde / som plantede en Vingaard / oc giorde Mar. 12.Luc. 20.Esa. 5.Iere. 2.it Gierde der omkring / oc groff en Perse der vdi / oc bygde it Taarn / oc fick Vingaards mend hannem / oc foer vden landz. Der Fructens tid kom nu / sende hand sine Tienere til Vingaards mendene / ath de skulde anamme hans Fruct. Da toge Vingaards mendene hans Tienere / Den ene hudstruge de / Den anden sloge de ihiel / den tredie stenede de. Hand sende atter andre Tienere / flere end de første vaare / Oc de giorde lige saa mod dem.

Der effter sende hand sin Søn til dem / oc sagde / De skulle frøcte for min søn. Der Vingaards mendene saae Sønnen / sagde de til huer andre / Det er Arffuingen / kommer / Lader oss sla hannem ihiel / oc vende hans Arffuegodz til oss. Oc de toge hannem / och støtte hannem vdaff Vingaarden / oc sloge hannem ihiel. Naar som Vingaardens Herre nu kommer / huad skal hand da gøre disse Vingaards mend? De sagde til hannem / Hand skal ilde forderffue de Arge skalcke / oc faa andre Vingaards mend sin Vingaard / som skulle giffue hannem Fruct i den rette tid.

Jhesus sagde til dem / Haffue i icke læst i scrifften / Den sten som Bygnings men Psal. 118.dene forskiøde / Hand er bleffuen til en Hiørne sten. Det er skeet aff HERREN / Oc det er vnderligt faar vore Øyen. Der faare siger ieg eder / Guds rige skal tagis fra eder / oc giffuis Hedningene / som skulle gøre fruct der aff. Oc huo som falder paa denne Sten / hand skal sønderslass. Men huilcken Hand falder paa / den skal hand sønderknuse. Och der de ypperste Prester oc Phariseerne hørde hans Lignilse / da merckte de / at hand talede om dem. Oc de haffde i sinde at gribe hannem / Men de frøctede for folcket / Thi de hulde hannem for en Prophete.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.