Christian 3.s danske Bibel

|551 Esaias Prophete.

I.

[Illustration]

DEnne er Esaie Amos søns syn / huilcken hand saa om Juda oc Jerusalem / J Vsia / Jotham / Achas oc Ezechie Juda Kongers tid.

Hører i Himle / oc du Jord hør vel til / Thi HERREN taler. Jeg haffuer opfød Børn oc ophøyet dem / Oc de ere affaldne fra mig. En Oxe kender sin Herre / oc en Asen sin Herris krubbe / Men Jsrael kender det icke / oc mit Folck forstaar det icke. O ve det syndige folck / det Folck aff stor ondskaff / den onde Sæd / de skadelige Børn / Som forlade HERREN / oc laste det Hellige i Jsrael / oc vige tilbage.

Huad skal mand lenger sla paa eder / effterdi at i affalde eckon diss mere? Det gantske Hoffuit er siugt / det gantske Hierte er træt. Fra Top oc til Taa / er inted sunt paa hannem / Men saar / rebeler oc bulde fulde aff røde / som icke ere tilsammen hectede eller forbundne / oc ey heller formildede met olie. Eders Land er øde / eders Stæder ere opbrende met ild. Fremmede fortære eders agre faar eders øyen / oc ere øde / som det der er ødelagt aff Fremmede. Men huad end nu offuer er / aff Zions daatter / er lige som it lidet Huss i en Vingaard / som it Vacthuss i en Græskars haffue / som en ødelagt Stad. Haffde icke den HERRE Zebaoth ladet lidet offuer bleffuit aff oss / Da haffde wi veret som Sodoma / oc lige som Gomorra.

J Førster aff Sodoma / hører HERRENS ord / Du Folck aff Gomorra / merck velIerem. 6.Amos 5. HERRENS Lou. Huad skal ieg met eders mangfoldige Offer? siger HERREN / |552 Jeg er mæt aff Vædris Brendoffer / oc aff det fede Quegis fædme / oc haffuer ingen lyst til blod aff Øxen aff Lam oc Bucke. Naar i komme her ind at aabenbaris faar mig / Huo esker saadant aff eders hender / at i skulle gaa frem paa min Forgaard? Bærer icke mere Madoffer saa forgeffuis. Røgelse er mig en verstyggelighed / Ny maanede oc Sabbather / vdi huilcke i komme tilsammen / oc haffue møye oc angest / maa ieg icke lide. Min Siæl hader eders Ny maanede oc Aars tider / ieg er ked aff dem / oc ieg er træt at lide dem. Oc om i end vdbrede eders Infra 59.hender / da skiuler ieg dog mine Øyen for eder / Oc om i end meget bede / hører ieg eder dog icke / Thi eders hender ere fulde met blod.

Toer / renser eder / tager bort eders onde væsen fra mine øyen. Lader aff det Onde / Lærer at gøre gaat / søger effter Ræt. Hielper den Fortrycte / Skicker den Faderløse Ræt / oc hielper Enckens sager. Kommer saa / oc lader oss gaa i rætte met huer anden / siger HERREN . Der som eders Synder end ere blodrøde / da skulle de dog bliffue sne huide / Oc om de end ere som rosen farffue / da skulle de dog bliffue som vld. Ville i lyde mig / da skulle i nyde Landzens gode. Men ville i icke oc ere wlydige / Da skulle i ædis aff Suerd / Thi "HERRENS Mund siger det.

Huor gaar det til / at den fromme Stad er bleffuen til en Hore? Hand vaar fuld aff Ræt / Rætuished bode der inde / Men nu Mordere. Dit Sølff er bleffuit til Skum / oc din Drick er I erem. 5.blandet met vand. Dine Førster ere fra faldne oc ere Tyffuenis Staldbrødre / De tage alle gerne Skenck / oc søge effter Gaffuer / De skicke den Faderløse ingen ræt / oc Enckens sag kommer icke faar dem.

Der faare siger HERREN den HERRE Zebaoth / den Mectige i Jsrael / O ve / ieg skal trøste mig ved mine Fiender / oc heffne mig ved mine Fiender. Oc ieg skal vende min Haand mod dig / oc affeye din skum paa det klariste / oc bort tage alt dit Tin / oc giffue dig Dommere igen / lige som der vaar før / oc Raadzherre lige som i begyndelsen. Da bliffuer du en Retuishedz Stad / oc skal kaldis en from Stad. Zion skal frelsis ved Rætten / oc hendis Fanger ved Retuished / at de Offuertrædere oc Syndere skulle sønder slaes met huer andre / oc de som forlade HERREN / skulle omkomme. Thi de skulle bliffue til skamme offuer den Eg / som i haffue lyst til / oc beskemmis offuer den Vrtegaard / som i haffue vdualt. Naar i skulle bliffue som en Eg met tørre blad / oc som en Haffue foruden vand. Naar beskermelse skal bliffue som blaar / oc hendis Gerning som en Gnist / oc de skulle baade met huer andre optendis / at ingen kand vdslycket.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.