Christian 3.s danske Bibel

|613 XXIII.

VE eder Hyrder / som omkomme oc atspre min Hiord som ieg føder / sigerEzech. 34. HERREN. Der faare siger HERREN / Jsraels Gud om Hyrderne / som fødde mit Folck / J haffue atspredt oc bortstøt / oc icke besøgt min Hiord / See / Jeg vil hiemsøge eder for eders onde væsen skyld / siger HERREN. Oc ieg vil samle dem tilhobe som ere offuerbleffne / aff min Hiord aff alle Land / som ieg haffuer bortstøt dem / oc ieg vil føre dem til deris Faaresti igen / at de skulle voxe oc bliffue mange. Oc ieg vil sette Hyrder offuer dem / som skulle føde dem / at de skulle icke mere frycte eller forferdis / eller bliffue hiemsøgte / siger HERREN .

See / tiden kommer / siger HERREN / at ieg vil oprette Dauid en retuiss Quist / ocIerem. 33. hand skal vere en Konge / som skal vel regere / oc oprette Ræt oc retferdighed paa iorden. J samme tid / skal Juda bliffue frelst / oc Jsrael bo tryggelige / Oc det skal vere hans Naffn / at mand skal kalde hannem / HERREN / som er vor Retferdighed.

Der faar see / Tiden skal komme siger HERREN / at mand skal icke mere sige / saa sant som HERREN leffuer / som vdførde Jsraels børn aff Egypti Land / Men / saa sant somIerem. 16. HERREN leffuer / som vdførde oc hente Jsraels Husis Sæd / aff Norden land / oc aff alle Land / til huilcke ieg bortstøtte dem / at de skulle bo i deris Land.

Mod Propheterne.

Mit hierte vil bryste i mit Liff / alle mine Been beffue / Mig er som en drucken Mand / oc som en / der tumler aff Vin / faar HERREN / oc faar hans hellige ord. At Landet er saa fult aff Horkarle / at Landet staar saa ynckelige / at det er saa forbandet / oc at Engene i ørcken bort tørris / Oc deris Leffnet er ont / Oc deris Regemente duer inted. Thi at baade Propheter oc Prester ere Skalcke / Oc ieg finder oc deris ondskaff i mit Huss / siger HERREN. Der faar er deris vey / som en slebret vey i mørcke / paa huilcken de glide oc falde / Thi ieg vil lade wlycke komme offuer dem / i deris hiemsøgelsis aar / siger HERREN.

Jeg saa vel oc daarlighed / hoss Propheterne i Samaria / at de spaade ved Baal / oc Ierem. 9. forførde mit Folck Jsrael. Men ieg seer Verstyggelighed / hoss Propheterne i Jerusalem / huorledis de gøre horeri / oc gaa om met Løgn / oc styrcke de Onde / paa det at ingen skal io omuende sig fra sin ondskaff / De ere alle faar mig / lige som Sodoma / oc deris Borgere / som Gomorra. Der faar siger den HERRE Zebaoth saa om Propheterne / See / Jeg vil giffue dem Malurt til mad / oc Galde til dricke / Thi aff Propheterne i Jerusalem kommer Øyenskalckeri vdi det gantske Land.

Saa siger den HERRE Zebaoth / Hører icke Propheternis ord / som spaa faar eder / De bedrage eder / Thi de predicke deris hiertis Syn / oc icke aff HERRENS Mund. De sige til dem som mig bespaatte / HERREN sagde det / Det skal gaa eder vel / Oc de sige til alle / som vandre effter deris hiertis gode tycke / Der skal ingen wlycke komme offuer eder. Thi huo stod i HERRENS Raad / som haffuer seet eller hørt hans ord? Huo actede oc hørde hans ord.

See / HERRENS Storm skal komme met grumhed / oc en forferdelig huereluind skalIerem. 14. 27. 29. falde paa de Wgudeligis Hoffuit. Oc HERRENS vrede skal icke afflade / Jndtil hand haffuer giort oc vdrettet det som hand haffuer i sinde / Her effter skulle i det vel fornemme. Jeg sende icke Propheterne / Dog løbe de / Jeg talede icke til dem / Dog spaade de. Thi der som de haffde bleffuit ved mit Raad / oc predicket mit ord faar mit Folck / Da haffde de omuent dem fra deris onde væsen / oc fra deris onde leffnet.

E R ieg icke en Gud / som er hart hoss / siger HERREN / oc icke en Gud / som er longt borte? Ment du / at nogen kand skiule sig saa lønlige / at ieg kand icke see hannem? siger HERREN. Er ieg icke den / som opfylder Himmelen oc Jorden / siger HERREN:

Jeg hører det vel / At Propheterne predicke oc spaa falskelige i mit Naffn / oc sige / Jeg drømde / ieg drømde. Naar ville dog Propheterne afflade? som spaa falskt / oc spaa deris hiertis bedrageri / oc ville / At mit Folck skal forglemme mit Naffn / offuer deris Drøme / som den ene predicker faar den anden / Lige som deris Forfedre forglemde mit Naffn / for Baals skyld. En Prophete / som haffuer Drøme / hand predicke drøme / Men den som haffuer mit ord / hand predicke mit ord ret. Huorledis rimer affnerne dem met Hueden / siger HERREN? Er mit ord icke lige som en Jld / siger HERREN / oc lige som en Hammer der sønderslar Klippen?

Der faar see / Jeg vil til de Propheter / siger HERREN / huilcke som stiæle mit ord / den |614 ene fra den anden. See / Jeg vil til de Propheter / siger HERREN / som fremføre deris egne ord / oc sige / Hand sagde det. See / Jeg vil til dem / som spaa falske Drøme / siger HERREN / oc predicke de samme / oc forføre mit Folck met deris Løgn oc løse Tidender / alligeuel at ieg haffde icke vdsent dem / oc ey heller befalet dem det / oc de ere icke dette Folck nyttelige / siger HERREN.

Naar dette Folck / eller en Prophete / eller en Prest spør dig at oc siger / Huilcket er HERRENS Byrde? Da skalt du sige til dem / huad Byrden er / Jeg vil bortkaste eder / siger HERREN. Oc om en Prophete / eller Prest / eller Folck siger / Det er HERRENS Byrde / den vil ieg hiemsøge / der til met oc hans Huss. Saa skal den ene tale til den anden / oc sige iblant huer andre / Huad suarede HERREN / oc huad siger HERREN ? Oc kalde det icke mere / HERRENS Byrde / Thi huer mandz eget ord / skal vere hannem en Byrde / effterdi at i saa omuende den leffuende Gudz / HERRJS Zebaoths vor Gudz ord. Der faar skulle i saa sige til Propheten / Huad suarede HERREN dig / oc huad sagde HERREN.

Effterdi i sige / HERRENS Byrde / Der faar siger HERREN saa / Nu i kalde dette ord HERRENS Byrde / oc ieg sende til eder / oc loed eder sige / at i skulde icke kalde det / HERRENS Byrde / See / saa vil ieg borttage eder / oc eder met Staden / som ieg gaff eder oc eders Forfedre / oc bortkastedriffuis eder fra mit Ansict / oc ieg vil tilskicke eder euig Skendzel oc euig Forsmædelse / som aldri skal forglemmis.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.