Christian 3.s danske Bibel

|608 XVI.

OC HERRENS ord skede til mig / oc sagde / du skalt ingen Hustru tage / oc icke affle Sønner eller Døtter / paa denne sted. Thi saa siger HERREN om de Sønner oc Døtter / som skulle fødis paa denne sted / der til met om deris Moder / som føder dem / och om deris Fedre som affle dem i dette Land. De skulle dø aff Siugdom / och de skulle huercken begrædis eller iordis / men de skulle bliffue Møg i landet / Der til met omkomme ved Suerd oc Hunger / oc deris Legeme skulle bliffue Himmelens fule oc Diurene paa iorden til mad.

Thi saa siger HERREN / Du skalt icke gaa til Grædehusit / oc du skalt oc ingen sted gaa hen at græde / ey heller haffue medynck offuer dem / Thi ieg haffuer bort taget min Fred fra dette Folck / siger HERREN / desligest min naade oc barmhiertighed / at baade store oc smaa skulle dø i dette Land / oc icke bliffue iordede ey heller begrædne / oc ingen skal sønder riffue sig offuer dem ey heller gøre sig skaldit. Oc mand skal oc icke vdskiffte blant dem offuer Graaden / at trøste dem met offuer liget / oc icke giffue dem dricke aff Husualelsens Begere offuer Fader oc Moder. Derfaar skalt du icke gaa i noget Drickehuss / at side hoss dem / huercken til Ieremie. 7.at æde eller til at dricke / Thi saa siger HERREN Zebaoth Jsraels Gud / See / Jeg vil bort tage i denne Sted / faar eders øyen oc i eders leffuis dage / glædens oc frydens røst / Brudgommens oc Brudens røst.

Oc naar du haffuer sagt dette Folck alt saadant / oc de sige til dig / Huorfaar taler HER Ieremie. 5.REN al denne store wlycke offuer oss / Huilken er den Misgerning oc Synd / som wi haffue syndet met / mod HERREN vor Gud? Da skalt du sige til dem / Fordi / at eders Fedre forlode mig (siger HERREN ) oc effterfulde andre Guder / tiente dem oc bade til dem / Men mig forlode de / och icke holde min Lou. Oc i gøre end nu verre end eders Forfedre / Thi see / Huer leffuer effter sit onde hiertis tycke / at ville icke lyde mig. Derfaar vil ieg vdstøde eder aff dette land bort til it Land / som huercken i eller eders Forfedre aff vide / Der skulle i tiene fremmede Guder dag oc nat / Der vil ieg ingen naade beuise eder.

Derfaar see / Tiden kommer siger HERREN / at mand skal icke mere sige / saa sande Ieremie. 23.lige som HERREN leffuer / som vdledde Jsraels børn aff Egypti land / Men / saa sandelige som HERREN leffuer / som vdledde Jsraels børn aff Norden Land / oc aff alle Landene / som hand haffde bortstøt dem / Thi ieg vil føre dem igen til det Land / som ieg gaff deris Forfedre.

See / Jeg vil vdsende mange Fiskere / siger HERREN / de skulle fiske dem. Oc der effter vil ieg vdsende mange Jegere / de skulle fange dem / paa alle Bierg / oc paa alle Høye / och i alle Stenreffuer. Thi mine Øyen see paa alle deris veye / at de kunde icke skiule dem for mig / oc deris ondskaff er wskiult faar mine Øyen. Men ieg vil før betale dem deris misgerning och synd dubbelt / Fordi at de besmittede mit Land met deris Affguderiess Lig / oc fyllede min arff met deris Verstyggelighed.

HERRE / Du est min styrcke oc mact / oc min tilfluct i nød / Hedningene skulle komme til dig fra Verdens ende / oc sige / Vore Forfedre haffde falske oc forfengelige Guder / som inted kunde gaffne / Huorledis kand it menniske gøre Guder / som icke ere Guder? Derfaare see / Nu vil ieg lære dem / oc beuise dem min Haand oc vold / At de skulle fornemme / At ieg heder HERREN .

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.