Christian 3.s danske Bibel

|595 Jeremias Prophete.

I.

DJsse ere Jeremie Helkie søns gerninger / aff Presterne i Anathoth / i Ben Jamins Land. Til huilcken HERRENS ord skede / J Josie / Amons søns / Juda Kongens tid / i hans Kongerigis trettende aar. Oc siden i Joachims / Josie søns / Juda Kongis tid / Jndtil enden paa Sedechie / Josie søns / Juda Kongis elleffte aar / indtil Jerusalems Fengsel / i den femte maanet.

Oc HERRENS ord skede til mig / oc sagde / Jeg kende dig før end ieg beredde dig i Moders liff / oc ieg affskilde dig / før end du vaast fød aff Moder / oc skicket dig til en Prophete iblant Folckene.

Men ieg sagde / Ah HERRE HERR E / Jeg duer icke til at predicke / Thi ieg er saa vng. Men HERREN sagde til mig / Sig icke / ieg er saa vng / Men du skalt gaa huort hen ieg sender dig / oc predicke / huad ieg befaller dig. Frøcte dig icke for dem / Thi ieg er hoss dig / oc vil frelse dig / siger HERREN . Oc HERREN vdracte sin Haand / oc rørde min Mund / oc sagde til mig / See / Jeg legger mine ord i din mund. See / Jeg setter dig paa denne dag offuer Folckene oc Kongerige / At du skalt oprycke / sønder bryde / ødelegge / oc forderffue / oc bygge oc plante.

Oc HRRENS ord skede til mig / oc sagde / Jeremia / huad seer du? Jeg sagde / ieg seer en vacker Staff. Oc HERREN sagde til mig / Du saast ret / Thi ieg vil vere vacker offuer mit ord / at gøre det. Oc HERRENS ord skede anden gong til mig / oc sagde / Huad seer du? Jeg sagde / Jeg seer en siudendis Gryde fra Norden. Oc HERREN sagde til mig / Aff Norden skal wlycken vdbryde offuer alle dem som bo i Landet. Thi see / ieg vil tilhobe kalde alle Kongerigis Førster mod Norden / siger HERREN / At de skulle komme / oc sette deris Stoel faar Jerusalems porte / oc trint om kring Muren / oc faar alle Juda Stæder. Oc ieg vil lade Rætten gaa offuer dem / for al deris ondskaff skyld / At de forlade mig / oc gøre røgelse faar andre Guder / oc tilbede deris henders gerning.

Saa giorde nu dine Lender / oc gør dig rede / oc predicke faar dem / alt det ieg befaler dig. Frøcte dig icke for dem / lige som ieg skulde forferde dig / Thi ieg vil gøre dig i dag til en fastLucæ 12.1. Petri 1. Stad / til en iern Støtte / til en kaaber Mur offuer alt Landet / mod Juda Konger / mod hendis Førster / mod hendis Prester / mod Folcket i Landet / At / om de end stride mod dig / da skulle de dog icke vinde seyer offuer dig / Thi ieg er hoss dig / siger HERREN / at ieg vil frelse dig.

Oc HERRENS ord skede til mig / oc sagde / gack hen oc predicke obenbare i Jerusasalem / oc sig / Saa siger HERREN / Jeg kommer vel ihu / at du vaast en venlig vng Jomfru / oc en elskelig Brud / der du fulde mig i ørcken / i Landet / som mand icke Saaer / Der Jsrael vaar HERRENS egen / oc hans første Fruct / huo som vilde opsluge dem / hand skulde faa skyld / oc wlycke skulde komme offuer hannem / siger HRRREN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.