Christian 3.s danske Bibel

[619]

XXXI.

PAa den samme tid / siger HERREN / vil ieg vere al Jsraels Slectiss Gud / och de skulle vere mit folck. Saa siger HERREN / Det Folck som er offuerbleffuet fra Suerd / det haffuer fundet naade i ørcken / Jsrael drager hen til Rolighed. HERREN er mig obenbaret longt borte / Jeg haffuer altid elsket dig / derfaar haffuer ieg |620 draget dig til mig / aff klar miskundhed. Nu vel / Jeg vil bygge dig igen / at du skalt hede bygd / du Jsraels Jomfru / Du skalt end nu gladelige sla paa Trommen / oc gaa vd til Dantzen. Du skalt plante Vinbierg igen paa Samaria bierg / Mand skal plante / oc der til pibe / Thi den tid skal end nu komme / at Vocterne paa Ephraims bierg skulle robe / Op / oc lader oss gaa hen til Zion / til HERREN vor Gud.

Thi saa siger HERREN / Rober offuer Jacob met glæde / oc fryder eder offuer Hoffuedet iblant Hedningene / rober høyt / priser oc siger / HERRE hielp dit Folck / de offuerbleffne i Jsrael. See / Jeg vil føre dem aff Norden Land / oc ieg vil samle dem fra Jordens ende / baade Blinde / Halte / Fructsommelige / oc Barselquinder / at de skulle komme hid igen met store hobe. De skulle komme grædendis / oc bedendis / Saa vil ieg lede dem / ieg vil lede dem hoss Vandbeckene paa slæt vey / at de skulle icke støde dem / Thi ieg er Jsraels Fader / oc Ephraim er min første fødde Søn.

Hører i Hedningene HERRENS ord / oc kundgører det longt bort paa Øerne / oc siger / Den som atspridde Jsrael / hand skal samle hannem igen / oc skal foruare hannem / som en Hyrde sin hiord. Thi HERREN skal frelse Jacob / oc fri hannem aff den Mectigis haand. Oc de skulle komme oc fryde sig paa Zions høye / oc samlis til hobe til HERRENS Gaffuer / som er / til korn / most / olie / oc vnge faar oc øxen / At deris Siæl skal vere / lige som en vandrig Vrtegaard / oc de skulle icke mere vere bekymrit. Da skal Jomfruen glædis i Dantzen / der til met de vnge Mend / oc de gamle met huer andre / Thi ieg vil omuende deris Sorg til Glæde / oc husuale dem / oc glæde dem effter deris bedrøffuelse. Oc ieg vil gøre Presternis hierte fulde met glæde / oc mit Folck skal haffue offuerflødige nock aff mine Gaffuer / siger HERREN.

Saa siger HERREN / Mand hører it ynckeligt skrig oc en besk graad paa det høye / Matth. 2.Rachel græder offuer sine Børn / oc vill icke lade sig husuale / offuer hendis Børn / thi det er vde met dem Men saa siger HERREN / Lad dit skrig oc graad / oc dine øyens taare / Thi dit Arbeyde skal vel lønis / siger HERREN. De skulle komme igen aff Fiendens Land. Oc dine Effterkommere skulle haabis til Gaat / siger HERREN / Thi dine Børn skulle komme igen i deris Landemercke.

Jeg haffuer vel hørt / huorledis Ephraim klager sig / Du haffuer tuctet mig / oc ieg er oc tuctet / som en kaad Kalff / Omuent du mig / saa bliffuer ieg omuent / Thi du HERRE / est min Gud. Der ieg bleff omuent bedrede ieg mig / Thi effter at ieg er bleffuen vittig / slar ieg mig paa Lenderne / Thi ieg er bleffuen beskemmet / oc staar skamrød / Thi ieg maa lide min Vngdommis forhaanelse. Er ey Ephraim min dyrbare søn / oc mit kære Barn? Thi ieg tencker end nu vel der paa / huad ieg sagde til hannem / Der faare bryder mit hierte til hannem / at ieg skal miskunde mig offuer hannem / siger HERREN .

Opret dig Grafftegen / sæt dig Sørgetegen / oc sæt dit hierte paa den traadne vey / som ieg haffuer vandret paa / Jsraels Jomfru vent dig om igen / omuent dig igen til disse Stæder. Huor lenge vilt du gaa i vildfarelse / du frafaldne Daatter? Thi HERREN vil skabe noget nyt i Landet. Quinden skal omgiffue Manden.

Saa siger den HERRE Zebaoth Jsraels Gud / Mand skal end nu tale dette ord igen i Juda land / oc i hendis Stæder / naar ieg vender deris Fengsel / HERREN velsigne dig / du Retferdighedz Bolig / du hellige Bierg. Oc Juda met alle sine Stæder skulle bo der vdi / der til Bønder / oc de som vocte paa Hiorden. Thi ieg vil verquege de trætte Siæle / oc mætte de bekymrede Siæle / Der faar vognede ieg op / oc saa op / oc ieg haffuer saa sactelige soffuet.

See / Tiden kommer / siger HERREN / At ieg vil Saa Jsraels Huss oc Juda Huss / baade met Mennisken oc Fæ. Oc lige som ieg vogede offuer dem / at oprycke / sønder riffue / aff bryde / oc forderffue oc at plage / Saa vil ieg vaage offuer dem / til at bygge oc at plante / siger HERREN. Paa den tid / skal mand icke mere sige / Fedrene haffue ædet vilde Druer / oc Børnenis tender bleffue deye / Men huer skal dø for sin misgernings skyld / Oc huilcket Menniske som æder vilde druer / hans tender skulle bliffue deye.

See / Tiden kommer / siger HERREN / da vil ieg gøre en ny Pact met Jsraels huss / oc met Juda huss / Jcke som den Pact vaar / som ieg giorde met deris Fedre / der ieg tog dem ved haanden / oc ledde dem aff Egypti land / huilcken Pact de haffue icke huldet / oc ieg maatte tuinge dem / siger HERREN . Men denne skal vere Pacten / som ieg vil gøre met Jsraels Huss / effter denne tid / siger HERREN / Jeg vil giffue min Lou i deris Hierte / oc scriffue i deris Sind / Oc de skulle vere mit Folck / saa vil ieg vere deris Gud. |621 Oc ingen skal lære den anden / oc ey den ene Broder den anden / oc sige / Kende HERREN / Men alle skulle kende mig / baade Smaa oc Store / siger HERREN / Thi ieg vil forlade dem deris Ondskaff / oc aldri mere komme deris Synder ihu.

Saa siger HERREN / som giffuer Solen til dagens liuss / oc Maanen oc Stierner / effter deris Løb / til nattens liuss / Hand som oprører Haffuet / at hendis bølger bruse / HERRE Zebaoth er hans Naffn. Naar saadan skickelse afflader faar mig / siger HERREN / Da skal oc Jsraels Sæd afflade / at det skal icke mere vere it Folck faar mig euindelige. Saa siger HERREN / Naar mand kand maale Himlene offuen til / oc forfare Jordens grundual / Da vil oc ieg bortkaste al Jsraels sæd / for alt det som de haffue giort / siger HERREN.

See / Tiden skal komme / siger HERREN / At HERRENS Stad skal byggis / fra Hananeels taarn indtil Hiørneporten / oc Rettesnoren skal gaa videre hoss hannem / indtil Garebs høye / oc vende sig til Gaath. Oc al Ligens oc Askens dal / met den gantske Ager / indtil Chidron bæck / indtil Hesteportens hiørne / mod Østen / det skal vere HERREN helligt / oc aldri mere nedriffuis eller nedbrydis.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.