Christian 3.s danske Bibel

[872]

II.

DEr Jhesus vaar fød i Bethlehem i Jødeland / vdi Kong Herodis tid / See / da komme de Vise aff Østerland til Jerusalem / oc sagde: Huor er den nyfødde Jødernis Konge? Wi haffue seet hans Stierne i Østerland / oc ere komne at tilbede hannem.

Der Kong Herodes det hørde / bleff hand forferdet / oc al Jerusalem met hannem / Oc hand loed forsamle de ypperste Prester oc Schrifft Mich. 5.klaage blant Folcket / oc vdspurde aff dem / Huor Christus skulde fødis? De sagde til hannem / J Bethlehem vti Jødeland. Thi der staar saa screffuit ved Propheten: Oc du Bethlehem i Jødeland / est ingenlunde den minste blant Juda Førster / Iohan. 7.Thi aff dig skal mig komme en Første / som skal vere en Herre offuer mit folck Jsrael.

Da kallede Herodes de Vise hemmelige / oc vdspurde aff dem flitelige / Naar Stiernen haffde ladet sig til syne? Oc hand visde dem til Bethlehem / oc sagde: Reyser hen / oc spører flitelige effter Barnet / Oc naar i det finde / da siger mig det / At ieg oc kand komme oc tilbede det.

Der de haffde nu hørt Kongen / droge de bort. Oc see / Stiernen som de haffde seet i Østerland / gick hen faare dem / Jndtil hun kom / oc stod offuen offuer / som Barnet vaar. Der de saae Stiernen / bleffue de gantske glade / oc ginge ind i Husit / oc funde Barnet met sin moder Maria / oc de fulde ned / oc tilbade det / Oc oplode deris ligende fæ / oc skenckte hannem Guld / Røgelse oc myrha. Oc Gud befalede dem i en drøm / at de skulde icke drage til Herodes igen / Oc de fore en anden vey til deris Land igen.

Der de vaare bort dragne / See / da obenbaredis HERRENS Engel Joseph i en drøm / oc sagde / Stat op / oc tag Barnet oc hans Moder til dig / oc fly i Egypti land / oc bliff der / indtil ieg siger dig til. Thi det er faar hender / at Herodes skal søge effter Barnet / at ihielsla det. Oc hand stod op / oc tog Barnet oc hans Moder til sig / om natten / oc flyde i Egypti land / Osee 11.Nume 32oc bleff der / indtil Herodes vaar død. At det skulde fuldkommes / som HERREN talede ved Propheten / som siger / Jeg kallede min Søn aff Egypten.

Der Herodes nu saa / at hand vaar bedragen aff de Vise / bleff hand saare vred / Oc hand sende vd / oc loed ihielsla alle Børn i Bethlehem / oc i al den Egn / som vaare thu aar oc mindre / effter den tid / som hand haffde flitelige forfaret aff de Vise. Da er det fuldkommet som sagd Ierem. 31.er aff den Prophete Jeremia / som siger / Paa Bierget hørde mand it skrig megen klage / graad oc hylen. Rachel begred sine Børn / oc wilde icke lade sig husuale / Thi det vaar vde met dem.

Men der Herodes vaar død / see / da obenbaredis "HERRENS Engel Joseph i en drøm / i Egypti land / oc sagde / Stat op / oc tag Barnet oc hans Moder til dig / oc drag hen / i Jsraelss land / de ere døde / som stode effter Barnsens liff. Oc hand stod op / oc tog Barnet oc hans Moder til sig / oc kom i Jsraelss land. Men der hand hørde / at Archelaus vor Konge i |873 Jødeland / i sin faders Herodis sted / da befrøctede hand sig at komme der hen / Oc han fick befalning aff Gud i en drøm / oc drog i de steder i det Galileiske land / oc kom / oc bode i den Stad /Esaiæ 11.Iudic. 13. som kaldis Nazareth. At det skulde fuldkommis / som sagd er wed Propheten / Han skal kaldis Nazarenus.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.