Christian 3.s danske Bibel

[598]

V.

GAar igennem Jerusalems gader / oc seer til / oc giffuer act paa / oc søger paa hendis Stræder / Om i kunde finde nogen som gør ret / oc atspør Troen / Saa vil ieg vere hende miskundelig. Oc om de end sige / Ved den leffuende Gud / saa suere de dog falskelige.

HERRE / dine Øyen see effter Troen / Du slar dem / Men de føle det icke / Du plager dem / Men de bedre dem icke / De haffue it haardere Ansict / end en Sten / oc ville icke omuende dem.

Men ieg tenckte / Nu vel / den arme Hob er wforstandig / ved inted aff "HERRENS vey / oc aff deris Gudz ræt. Jeg vil gaa til de Veldige oc tale met dem / De samme skulle vide aff HERRENS vey oc aff deris Gudz ræt / Men de haffde alle sammen sønder brudet Aaget / oc sønder reffuit baandene.

Der faare skal oc Løuuen / som kommer aff Skouen / sønder riffue dem / oc Vlffuen aff |599 ørcken / skal forderffue dem / oc Parden skal lure paa deris Stæder / hand skal æde alle dem / som der vdgaa / Thi deris synder ere formange / och de bliffue forherdede i deris wlydelse. Huorledis skulde ieg da vere dig naadig? Effterdi at dine Børn forlade mig / och suere ved den / som icke er Gud / oc nu ieg haffuer mættet dem / da bedriffue de Horeri / och løbe i Horehuss / huerEzech. 22. vrinsker effter sin nestis Hustru / som forede ledige Heste. Och skulde ieg icke hiemsøge dem for saadant / siger HERREN / oc skulde icke min Siæl heffne sig paa saadant Folck / som dette er?

Stormer deris Mure / oc kaster dem omkuld / oc legger dem icke aldelis øde / fører deris Vindruer bort / thi de icke ere HERRENS / men de foracte mig / baade Jsraels huss / och Juda huss / siger HERREN . De necte HERREN / oc sige / Det er icke hand / oc det skal icke gaa oss saa ilde / Suerd eller Hunger skulle wi icke see. Ja Propheterne ere Vaskere / oc haffue icke heller Gudz ord / det gaa offuer dem selffue saa. Derfaare siger HERREN / den Gudz Zebaoth / Effterdi at i driffue saadan tale / see / Da vil ieg gøre mine ord til Jld i din Mund / oc dette Folck til ved / oc hand skal fortære dem.

See / Jeg vil føre it Folck hid langueys fra / offuer eder aff Jsraels huss (siger HERREN) it mectigt Folck / som vaare det første folck / it folck hues Tungemaal du icke forstaar / oc icke skal forstaa / huad de tale. Deris kaager ere obne Graffuer / de ere alle Kemper. De skulle fortære din Høst oc dit Brød / de skulle opæde dine Sønner oc Døtter / De skulle opsluge dine Faar oc Øxen / de skulle fortære dine Vintræ oc Figentræ / de skulle met suerd forderffue dine faste Stæder / som du forlader dig paa. Oc ieg vil icke aldelis ødelegge dem paa den samme tid / siger HERREN . Oc om de ville da sige / Huorfaare gør HERREN vor Gud oss alt dette? Da skalt du suare dem / lige som i forlode mig / oc tiente fremmede Guder i eders eget Land / Saa skulle i / oc tiene fremmede / i it Land / som er icke eders.

Dette skulle i kund gøre i Jacobs huss / oc predicke i Juda / oc sige / Hører til / i galne Folck som haffuer ingen forstand / de som haffue Øyen oc see icke / haffue Øern och høre icke. Ville i icke frycte mig / siger HERREN / och icke forferdis for mig? Jeg som setter sand til Haffsens bredde / inden huilke det skal altid bliffue / oc skal icke gaa der offuer / oc om det end fast bruser / da formaar det dog inted / oc om Bølgerne der i end fast bryde / da skulle de dog icke fare derEsai. 6. offuer. Men dette Folck haffuer it affaldet / wlydigt Hierte / de bliffue affaldne och gaa altid mere bort. Oc de sige icke en gong i deris hierte / Lader oss dog frycte HERREN vor GudIob. 38. som giffuer oss aarle Regn oc silde Regn i ret tid / oc foruarer vor Høst trolige oc aarlige.

Men eders ondskaff forhindrer det / och eders synder vende saadant gaat fra eder. Thi mand finder wgudelige iblant mit Folck / som ligge paa lur / oc sette garn faar Folcket / at gribe dem / lige som Fulefengere gøre met klemmer / och deris huss ere fulde aff suig / lige som it Fulebur er fult aff laacke Fule. Der aff bliffue de mectige oc rige / fede oc slette. De gaa om met onde stycke / de holde ingen Ræt / de forfremme icke den Faderløse sin sag / oc det lyckis dem / oc de hielpe icke de Fattige til Ræt. Skulde ieg da icke hiemsøge saadant / siger HERREN / oc skulde icke min Siæl heffne sig offuer saadant Folck / som dette er? Det staar græselige och forferdelige i Landet / Propheterne lære løgn / oc Presterne haffue herredom i deris Embede / och mit Folck vil det gerne saa haffue / Huorledis vil det gaa eder paa det siste der offuer?

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.