Christian 3.s danske Bibel

|693 III.

KOng Nabogodonosor loed gøre it Billede aff Guld / trysinds tiue alne høyt / oc sex alne bret / oc loed det sette paa en deylig Marck i Babyloniens Land. Oc Kong Nabogodonosor sende effter Førster / Herrer / Lensmend / Dommere / Voctere / Raadmend / Embedzmend / oc alle Veldige i Landet / at de skulde komme til sammen / at vie Billedet / som Kong Nabogodonosor haffde ladet sette. Da komme Førster / Herrer / Lensmend / Dommere / Fogeder / Raadmend / Embedzmend / oc alle Veldige i Landet / til sammen / at vie Billedet / som Kong Nabogodonosor haffde ladet sette. Oc de skulde gaa frem til Billedet / som Nabogodonosor haffde ladet sette.

Oc Herold robte høyt vd / Lader det vere eder sagt / J Folck / Almue / oc Tungemaal / naar i høre Basuners / Trommeters / Harpers / Giers / Psalteres / Trompers oc allehonde Strenge legs liud / Da skulle i falde ned / oc tilbede det guld Billede / som Kong Nabogodonosor haffuer ladet sette. Men huo som da icke ned falder oc tilbeder / hand skal strax kastis i en gloendis Oen. Der de nu hørde Basuners / Trommeters / Harpers / Giers / Psalteris oc allehonde Strengelegs liud / da fulde alle Folck / Almue oc Tungemaal ned / oc tilbade samme guld Billede / som Nabogodonosor haffde ladet sette.

Strax ginge nogle aff de Chaldeiske Mend bort / oc kierde paa Jøderne / begynte / oc sagde til Kong Nabogodonosor / Herre Konge / Gud vnde dig lenge at leffue. Du lodst it Bud vdgaa / At alle Menniske / skulle nedfalde oc tilbede dette guld Billede / naar de hørde Basuners / Trommeters / Harpers / Giers / Psalters / Trompers oc allehonde Strengelegs liud. Oc huo som icke nedfulde oc tilbade / Skulde kastis i en gloende Oen. Nu ere der Jødiske Mend / som du haffuer sæt til Embedzmend i Babyloniens Land / Sidrach / Mesach / oc Abed Nego / De foractede dit Bud / oc ære icke dine Guder / oc tilbede icke det guld Billede / som du haffuer ladet sette.

Da befalede Nabogodonosor met grumhed oc vrede / At mand skulde skicke Sidrach / Mesach oc Abed Nego faar hannem / Oc Mendene bleffue skickede faar Kongen. Da begynte Nabogodonosor / oc sagde til dem / Huad? ville i Sidrach / Mesach oc Abed Nego icke ære min Gud? oc icke tilbede dette guld Billede / som ieg haffuer ladet sette? Nu vel / skicker eder / Saa snart som i høre Basuners / Trommeters / Harpers / Giers / Psalteris / Trompers / oc allehonde Strengelegs liud / Da falder ned / oc beder til det Billede / som ieg loed gøre. Der som i icke bede til det / Da skulle i strax kastis i den gloende Oen / Lad see / huilcken den Gud er / som skal frelse eder aff min Haand.

Da begynte Sidrach / Mesach oc Abed Nego / oc sagde til Kong Nabogodonosor / Det gøris icke behoff / at wi skulle suare dig der paa. See / vor Gud / den wi ere / kand vel frelse oss aff den gloende Oen / oc der til met frelse oss fra din Haand. Oc om hand icke vilgøre det / Da skalt du dog vide / At wi ville icke ære dine Guder / ey heller bede til det guld Billede / som du haffuer ladet sette.

Da bleff Nabogodonosor optend aff vrede / oc skickede sig græselige mod Sidrach / Mesach oc Abed Nego / oc befalede / at mand skulde gøre Onen siu gonge hedere / end mand ellers pleyde at gøre. Oc befalede de beste Krigsmend / som vaare i hans Hær / At de skulde binde Sidrach / Mesach oc Abednego / oc kaste dem i den gloende Oen. Saa bleffue disse Mend bundne i deris kiortle / sko / Hatte oc andre klæder / oc indkaste i den gloeende Oen / Thi mand skulde hastelige gøre effter Kongens befalning. Oc mand skød ilden saa saare til sammen i Onen / At de Mend / som skulde opbrende Sidrach / Mesach oc Abed Nego / bleffue forderffuede aff ildens Lue. Men de tre Mend Sidrach / Mesach oc Abed Nego / fulde hen ned i den gloende Oen / som de vaare bundne.

Da forferde de Kong Nabogodonosor sig / oc foer hastelige op / oc sagde til sit Raad / Lode wi icke kaste tre bundne Mend i ilden? De suarede / oc sagde til Kongen / Jo Herre Konge. Hand suarede / oc sagde / Seer ieg dog fire Mend gaa løse i ilden / oc ere wfortærede / Oc den fierde er lige som hand vaare Gudernis Søn.

Oc Nabogodonosor traadde hen til / faar den gloende Oens mund / oc sagde / Sidrach / Mesach oc Abed Nego / J den Alderhøeyste Gudz tienere / gaar vd oc kommer hid. Da ginge Sidrach Mesach oc Abednego vd aff ilden. Oc Førsterne / Herrene / Fogder oc Kongens Raad / komme tilsammen / oc saae / at ilden haffde ingen mact beuist paa disse Mendz legeme / oc deris hoffuit haar vaare icke suedene / oc deris Kiortler vaare icke fortærede. Ja mand kunde inted brent lucte paa dem.

|694 [Illustration]Daniel. 7. ca. Did hør denne Figur.

Da begynte Nabogodonor / oc sagde / Loffuit vere Sidrachs / Mesachs oc Abed Negos Gud / som vdsende sin Engel / oc frelste sine Tienere / som trode paa hannem / oc icke hulde Kongens Bud / Men gaffue deris Liff hen i fare / at de vilde icke ære eller bede til nogen Gud / vden aleniste til deris Gud. Saa skal nu dette vere mit Bud / At huilcken iblant alle Folck / Almue oc tungemaal / der bespaatter Sidrachs / Mesachs oc Abed Negos Gud / Hand skal omkomme / oc hans huss skal skammelige ødeleggis. Thi der er ingen anden Gud / som saa kand frelse som denne. Oc Kongen gaff Sidrach Mesach oc Abed Nego stor mact i Babylons land.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.