Christian 3.s danske Bibel

XII.

|1074 DEr faare ocsaa wi / effterdi wi haffue saadan en Hob Vidne om oss / Da lader oss afflegge Synden / som henger stedze ved oss oc gør oss lade / Oc lader oss løbe formedelst taalmodighed / i den Strid / som oss er beskicket / Oc see til Jhesum / som er Troens Begyndere oc Fuldkommere / Huilcken der hand maatte vel hafft glæde / da leed hand Kaarsset / oc actede icke den skendzel / oc sider hoss den høyre haand paa Guds Stol. Tencker paa den / som leed saadan en gensigelse mod sig aff Syndere / At i icke bliffue trette i eders sind / oc afflade. Thi at i stode icke end nu imod indtil Blod / i den strid mod Synden / Oc i haffue allerede forglemt den Trøst / Prouer. 3.der taler til eder / som til Børn. Min søn / foracte icke "HERRENS straff / oc mistrøste icke naar du straffis aff hannem / Thi at huilcken HERREN elsker / den tucter hand / Oc hand hudstryger huer den Søn / som hand anammer.

Der som i lide straff / da tilbiuder Gud sig eder som Børn. Thi huor er en Søn / som Faderen icke tucter? Oc ere i vden reffselse / i huilcken de ere alle delactige / da ere i Wecte oc icke børn. Oc haffde wi vore legemlige Fedre til Tuctere / oc fryctede dem / Skulde wi icke da meget mere vere vor den aandelige Fader vnderdanige / at wi kunde leffue? Oc sandelige de andre tuctede oss i faa dage / effter deris tycke / men denne til nytte / paa det wi skulle faa hans helliggørelse. Oc al straff / naar hand kommer / da synis hand oss icke at vere glæde / men bedrøffuelse. Men der effter skal hand giffue dem retferdigheds fredsommelige Fruct / som ere øffuede der vdi.

Der faare opretter igen de lade Hender / oc de trette knæ / oc gører visse trin met eders føder / At ingen skal snuble som den Halte / men bliffue meget mere helbrede. Staar effter Fred mod Deute. 29.huer mand / oc Hellighed / vden huilcke ingen skal see HERREN / Oc seer til / at icke nogen forsømer Guds naade. At der skal icke nogen sted opuoxe en bitter roed / oc begynde wfred / oc mange skulle der aff besmittis. At der skal icke nogen vere en Bolere eller en Wgudelig som Esau / der for it stycke Mad skyld / solde sin Førstfødzel / Oc vider / at hand der effter bleff for Gene. 25. 26.skuden / der hand vilde arffue Velsignelsen / Thi hand fant indted rum til Penitentze / alligeuel at hand søcte hende met graad.

Thi at i komme icke til Bierget / som mand kunde røre ved / oc brende met Jld / icke helder til taag oc mørckhed oc storm / oc ey til Basunens liud / oc til Ordens røst / huilcken de forsage Exodi 19.de / som hende hørde / at Ordet io icke skulde sigis dem / Thi de kunde icke fordrage / det som bleff sagd. Oc naar som it Diur rørde ved Bierget / da skulde det stenis / eller skiudis met it Skud. Oc den Syn vaar saa forferdelig / at Mose sagde / Jeg er forferdet oc beffrer.

Men i ere komne til Zions Bierg / oc til den leffuende Guds Stad / til det Himmelske Jerusalem / oc til mange tusinde Englis mangfoldighed / oc til de førstføddis menighed / som ere bescreffne i Himmelen / oc til Gud som er en Dommere offuer alle / oc til de fuldkomne Retferdigis Aander / oc til det ny Testamentis Meglere Jhesum / oc til det Blod oc den Bestenc Gene. 4.kelse / som taler bedre / end Abels.

Seer til / at i forsage icke / den som taler. Thi at vndflyde icke de andre / som stode imod / der hand talede paa Jorden / Da skulle wi meget mindre / om wi staa imod hannem / som taler aff Himmelen / huess røst paa den tid rørde Jorden. Men nu loffuer hand / oc siger / Jeg vil end Hag. 2.en gong røre / icke aleniste Jorden / men ocsaa Himmelen. Men saadant / end en gong / giffuer til kende / At det rørelige skal foruendis / som det giort er / Paa det at det wrørelige skal bliffue. Effterdi wi faa da it wrøreligt Rige / da haffue wi naade / formedelst huilcken wi Deute. 4.skulle tiene Gud / vere hannem behagelige met tuct oc fryct / Thi vor Gud er en forterende Jld.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.