Christian 3.s danske Bibel

[88]

XXX.

DW skalt gøre it Røgaltere til at brende røgelse paa aff fyrtræ /Røgalteret. Exo. 27. en alne longt oc bret / ret firekant / oc tho alne høyt / met sine Horn. Oc det skalt dw besla met purt guld / offuen paa / oc paa siderne trint omkring / oc Hiørnene met. Dw skalt oc gøre en Krantz aff guld trint om det / oc tho Guldringe paa huer side vnder krantzen / at mand kand sætte Stenger der i / at bære det met. Dw skalt oc gøre stengerne aff fyrtræ / oc besla dem met guld. Oc det skalt dw sette for Forhenget / som henger for Vidnesbyrdens Arck / oc for Naadenstol som er paa Vidnesbyrden / huor aff ieg skal vidne for dig.

[Illustration]

Røgelse.Oc der paa skal Aaron / huer morgen / tende velluctende Røgelse / naar hand tilreder Lamperne. Desligest om afftenen naar hand tender Lamperne / skal hand oc brende saadant røgelse / |89 ret.Det skal bliffue dagligt Røgelse for HERREN / hoss eders Effterkommere. J skulle inted fremmet Røgelse gøre der paa / oc ey heller offre der paa Brendoffer / Madoffer / eller Drickoffer. Oc Aaron skal en tid om aaret gøre en forligelse paa Alterens Horn / met det Syndoffers blod til forligelse / denne Forligelse skal skee en gong huert aar hoss eders Leui. 6.Ebre. 9. Effterkommere / Thi det er HERREN det allerhelligste.

Oc HERREN talede met Mose oc sagde / Naar dw teler Jsraels børns Num. 1. 2. Hoffuider / da skal huer giffue HERREN sin Siæls forligelse / at der skal ingen Plaffue komme paa dem / naar de ere talde. Men huer som er i taled / skal giffue en halff sekel / effter Hel=Sekel. Leui. 27. Num. 3.Ezech. 45. ligdomens sekel / En sekel gelder tiue Gera / Saadan halff sekel skal vere "HERRENS Opløfftoffer. Huo som er i tallet / fra tiue aar gammil oc der offuer / hand skal giffue HERREN saadant Opløfftoffer. Den Rige skal icke giffue mere / oc den Fattige icke mindre end en halff sekel / som mand giffuer HERREN til Opløfftelse / for deris Siælis forligelse. Oc du skalt tage saadan forligelsis Pendinge aff Jsraels børn / oc legge dem til Guds tieniste i Vidnesbyrdens Tabernakel / at det bliffuer Jsraels børn en Amindelse faar HERREN / at hand lader sig forlige offuer deris Siæle.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Du skalt oc gøre it Løwekar aff kaaber /Løwekar. met en kaaber fod / at to sig aff. Oc det skalt du sette mellem Vidnesbyrdens Tabernakel oc Alteret / oc lade vand der vdi / at Aaron oc hans Sønner kunde to deris hender oc føder der aff /Exo. 38. 40. naar de gaa ind i Vidnesbyrdens Tabernakel eller til Alteret / at de tiene met røgelse / som er en ild for HERREN / at de skulle icke dø. Det skal vere en euig Skick hannem oc hans Afføde hoss deris Effterkommere.

[Illustration]

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde / Tag til dig de beste Vrter / de edelste Myrrhe / femhundrede (sekel) oc halff saa meget Canelebarck / thu hundrede oc halfftrediesins tiue / oc Calmus oc thu hundrede oc halfftrediesins tiue / oc femhundrede Casien / effterSalff olie Helligdommens sekel / oc en Hin Olie aff olie træ / oc gør en hellig Salffolie / effter Apotekers konst.

Der met skalt du salffue Vidnesbyrdens Tabernakel / oc Vidnesbyrdens Arck / Bordet |90 Kalue.met al sin redskaff / Liusestagen met sin tilhørelse / Røgalteret / Brendofferens altere met al sin redskaff / oc Løwekaret met sin fod. Oc vie dem saa / at de bliffue det Allerhelligste / thi huo der vil røre paa dem / hand skal vere vied. Du skalt oc salffue Aaron oc hans Sønner / oc vie mig dem til Prester. Oc du skalt tale met Jsraels børn / oc sige / Denne Olie skal vere mig en hellig Salue hoss eders Effterkommere. Hun skal icke vdgydes paa Menniskis legeme / Jcke skulle i heller gøre nogen anden saadan / thi hun er hellig / fordi skal hun oc vere eder hellig. Ehuo som gør saadan / eller giffuer nogen anden der aff / Hand skal vdslættis aff sit Folck.

Røgelse.Oc HERREN sagde til Mose / Tag til dig Vrter / Balsam / Stacten / Galban oc purt Røgelse / lige meget aff huert / oc gør Røgelse der aff / effter Apotekers konst / blandet / at det bliffuer rent oc helligt. Oc stød det til puluer / oc leg det for it vidnesbyrd i Vidnesbyrdens Tabernakel / Huor aff ieg skal giffue dig vidnesbyrd / Det skal vere eder det Allerhelligste. J skulle icke gøre eder saadant Røgelse / men dette skal vere dig helligt for HERREN . Huo som gør saadant / at hand vil gøre røg der met / Hand skal vdslættis aff sit Folck.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.