Christian 3.s danske Bibel

[95]

XXXVII.

SAa giorde Bezaleel Arcken aff fyrtræ / halfftredie alne long / halffanden alneArcken. Exo. 25. bred oc høy. Oc beslo hende met purt guld / baade vden oc inden / Oc giorde hende en Guldkrantz trint omkring. Oc støbte fire Guldringe til hendes fire hiørner / tho paa huer side. Oc giorde Stenger aff fyrtræ / oc beslo dem met guld oc stack dem i Ringene ved siderne paa Arcken / at bære hende met.

Oc giorde Naadestolen aff purt guld / halfftredie alne long / oc Naadestolen. halffanden alne bred / Oc giorde tho Cherubim / aff tæt guld / paa de tho ender paa Naadestolen / Den ene Cherub paa denne ende / oc den anden paa hin ende. Oc Cherubim bredde deris Vinge vd offuen offuer / och skiulte Naadestolen der met. Och deris Ansict stode mod huer andre / oc saae paa Naadestolen.

Hand giorde Bordet aff fyrtræ / tho alne longt / en alne bret / oc halffanden alne høyt / ochBordet. beslo det met pnrt guld / Hand giorde oc en Krantz aff guld der omkring / oc giorde en List der omkring en haandebred høy / oc giorde en Guldkrantz omkring Listen. Oc støbte fire Guldringe der til / oc sette dem i de fire Hiørner / paa deris fire Føder / hart hoss Listen / at Stengerne kunde vere der i / at bære Bordet met. Oc giorde Stengerne aff fyrtræ / oc beslo dem met guld / at bære Bordet met. Oc giorde al redskaben som skulde til Bordet aff purt guld / Fadene / Begere / Kander oc Skaale / til at skencke i oc aff met.

Saa giorde hand Liusestagen aff purt oc tæt guld / Der paa vaar skafftet met grenene /Liusestagen skaalene / knappene oc blomsterne. Sex Grene ginge vdaff hans sider / tre til huer side / tre Skaaler vaare paa huer gren met Knappe oc Blomster. Men paa Liusestagen vaare fire skaaler met knappe oc blomster / ia en knap emellem tho grene / Saa at der ginge sex grene aff hannem / oc deris knappe oc grene der paa / Det vaar alt aff tæt purt guld. Oc giorde siu Lamper / met derisSiu Lamper. Liuse saxer / oc Sløcke horn aff purt guld / Oc hand giorde hannem met al sin Redskaff aff it Cintener guld.

Hand giorde oc Røgalteret aff fyrtræ / en alne longt oc bret / lige firekant / oc tho alneRøgalteret. Exo. 30. høyt / met sine Hiørner. Hand beslo det offuen paa / oc paa alle siderne trint omkring met purt guld / oc Hiørnene met. Oc giorde en Guldkrantz omkring det / och tho Guldringe vnder krantzen / paa baade sider / at stinge Stenger i dem / at bære det met / Men Stengerne giorde hand aff fyrtræ / oc beslo dem met guld. Oc giorde den hellige Salue / oc Røgelset aff rene vrter / effter Apotekers konst.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.