Christian 3.s danske Bibel

[704]

II.

Rom. 9.1. Pet. 2. OC Jsraels børns tal skal vere / lige som sanden hoss Haffuet / som mand kand huercken maale eller telie. Oc det skal skee paa den Sted / der som mand sagde til dem / J ere icke mit Folck / Der skal mand sige til dem / O i leffuinde Gudz Børn. Thi Juda børn oc Jsraels børn skulle komme til hobe / oc holde dem met huer andre til it Hoffuet / oc drage op aff landet / Thi Jesreels dag skal bliffue en stor dag. Siger eders Brødre / de ere mit Folck / oc til eders Søster / Hun er i naade.

Siger Dommen offuer eders Moder / Hun er icke min Hustru / och ieg vil icke haffue hende. Beder hende bort legge sit Horeri fra sig / oc hendis Horeri fra sine bryst / Paa det at ieg skal icke drage hende nøgen vd / oc sette hende did bort / som hun vaar / der hun bleff fød / Oc at ieg skal icke gøre hende / som en Ørcken / oc som it tiurt Land / at ieg skal icke lade hende dø aff Tørst. Oc icke miskunde mig offuer hendis Børn / thi de ere Hore børn / oc deris Moder er en Hore / oc hun som fødde dem holder sig skammelige / oc siger / Jeg vil løbe effter mine Boler / som giffue mig brød / vld / hør / olie / oc dricke.

Derfaare see / Jeg vil tillucke din vey met Torne / oc drage en Væg der faare / at hun skal icke finde sin sti. Oc naar hun løber effter hendis Boler / at hun skal icke faa fat paa dem / oc naar hun leder effter dem / at hun skal icke finde dem / da skal hun sige / Jeg vil gaa tilbage til min første Mand igen / der som mig led bedre / end mig gør nu. Thi hun vil icke vide / at ieg er den / som giffuer hende Korn / Most oc Olie / oc at ieg haffuer giffuet hende megit sølff oc guld som hun haffuer bruget Baal til ære.

Der faar vil ieg tage mit korn oc most igen paa sin tid / oc bortuende min vld oc hør / met huilcke hun skiulte sin blysel. Nu vil ieg optecke hendis Skam faar hendis Bolers øyen / oc ingen skal redde hende fra min Haand. Oc ieg vil gøre en ende paa al hendis Glæde / Høytider / Nymaanede / Sabbather oc alle hendis Hellige dage. Jeg vil ødelegge hendis Vinstock oc Figentræ / effterdi hun siger / Det er min Løn / som mine Boler giffue mig / Jeg vil gøre en skou der aff / at de vilde Diur skulle op æde dem / Saa vil ieg hiemsøge offuer hende / Baalims dage / huilcken hun gør Røgelse offer / oc pryder sig met Stierne span oc Hals kæder / oc løber effter sine Boler oc forglemmer Mig / siger HERREN.

Der faar see / Jeg vil laacke hende / oc ieg vil lede hende i en Ørcken / och tale venlige met |705 hende. Der vil ieg giffue hende aff den samme sted hendis Vingaard / oc Achors dal / til at oplade Haabet / Oc der skal hun siunge / lige som i sin vngdoms tid / der hun drog aff Egypti land. Da siger / HERREN / Skalt du kalde mig / min Mand / oc icke mere kalde mig / min Baal. Thi ieg vil borttage Baalims naffn aff hendis mund / at mand skal icke mere tencke paa samme naffn.

Oc ieg vil gøre dem it Forbund samme tid / met Diurene paa marcken / met Fulene vnder Himmelen / oc met Ormene paa iorden / oc ieg vil sønderbryde i landet / Bue / Suerd / oc Strid oc ieg vil lade dem bo tryggelige. Jeg vil troloffue mig met dig til euig tid / Jeg vil troloffue mig met dig / i Retferdighed oc Dom / i Naade oc Barmhertighed / Ja ieg vil troloffue mig met dig i Troen / Oc du skalt kende HERREN .

Jeg vil høre paa samme tid / siger HERREN / Jeg vil bønhøre Himmelen / oc Himmelen skal bønhøre Jorden. Oc Jorden skal bønhøre kornet / most oc olien / oc de skulle bønhøre Jesreel / Oc ieg vil holde hende mig til en Sæd paa iorden / Oc forbarme mig offuer den / som vaar i wnaade / oc sige til dem / som icke vaare mit Folck / Du est mit Folck / Oc det skal sige / Du est min Gud.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.