Christian 3.s danske Bibel

[1058]

II.

SAa afflegger nu al ondskaff oc al besuigelse / oc hyckleri oc auind / oc al bagtalelse / oc verer gerige effter den fornumstige rene Milck / som nyfødde Børn / At i kunde voxe i hende. Der som i ellers smagede / at HERREN er venlig / Til huilcken i ere komne / som til den leffuende Sten / Der er bortkast aff Mennisken / Men hand er vduald oc kaastelig hoss Gud. Oc bygge i ocsaa eder / som de leffuende Ste Matth. 21.ne til it aandeligt Huss / oc til it helligt Prestedom / til at offre aandelige Offer / som ere Gud tacknemelige / formedelst Jhesum Christum.

Esaiæ 28.Psalm. 118. Der faare staar der i Scrifften / See der / Jeg legger en vduald kaastelig hiørne Sten i Zion / Oc huo som tror paa hannem / hand skal icke beskemmis. Eder som nu tro / er hand kaastelig / Men de vantro / er den Sten / som Bygningsmendene Esaiæ 8.kaste bort / oc er bleffuen til en hiørne Sten / Paaløbelsens Sten oc forargelsens Klippe / De sig støde paa Ordet / oc tro icke der paa / som de ere sette til.

Exod. 19. Men i ere den vdualde Slect / det Kongelige Prestedom / det hellige Folck / Eyedomens Folck / At i skulle forkynde hans Dygd / som kallede eder fra mørcket / til sit vnderlige Liuss. Oseæ 2.Roma. 9. J som i fordom tid icke vaare it Folck / Oc ere nu Guds Folck / Oc i fordom tid icke vaare i Naade / men ere nu i Naade.

Kære Brødre / Jeg formaner eder / som Fremmede oc Vdlendinge / at i holde eder fra kødelig begæring / som stride mod Sielen / Oc haffuer en god omgengelse iblant Hedningene / Paa det / at de som tale ilde paa eder / lige som om Misdedere / kunde see eders gode Gerninger / oc prise Gud / naar det kommer nu til dagen.

Roma. 13.Tit. 3. Verer al Menniskelig Skick vnderdanige / for HERRENS skyld / Vere sig Kongen som den Øffuerste / eller Høffuitzmend som de der vdsendis aff hannem / Til Heffn offuer Misdedere / oc de Fromme til loff. Thi det er Guds vilie / at i skulle met velgerninger tilstoppe de daarlige Menniskis vanuittighed / Som de der ere Fri / Oc icke som i haffde Friheden til ondskaffs skiul / men som Guds tienere. Gører huer mand ære. Elsker Brødrene. Frycter Gud / ærer Kongen.

J Tienere / verer Herrene vnderdanige met al Fryct / icke aleniste de gode oc milde / men ocsaa de vnderlige. Thi det er Naade / der som nogen fordrager ont / oc lider wret for sin Samuittigheds skyld til Gud. Thi huad er det for en Ross / der som i lide hug for eders misgerninger skyld? Men naar i lide oc taale for Velgerninger skyld / det er Naade hoss Gud.

Thi at i ere der til kallede / Effterdi at Christus haffuer oc ledet for oss / oc ladet oss it Exempel / At i skulle effterfølge hans fodspor. Huilcken som giorde ingen synd / Der er oc |1059 icke funden suig i hans Mund. Huilcken der icke bandede igen / der hand bleff bandet /Esaiæ 53. icke truede / der hand leed / Men hand sette det ind til den / som dømer rettelige / Huilcken som selff offrede vore Synder / paa sit Legeme / paa Træet / Paa det wi skulde vere døde fra Synden / oc leffue i Retferdighed / Formedelst hues Saar i ere bleffne helbrede / Thi at i vaare lige som vildfarende Faar / Men i ere nu omuende til eders Siels Hyrde ocEsaiæ 53. Biscop.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.