Christian 3.s danske Bibel

[723]

III.

OC ieg sagde / Hører dog i Hoffueder i Jacobs huss / J skulde met rette vere de / som skulde vide Rætten. Men i hade det Gode och elske det Onde / J Flaa huden aff dem / oc Kødet aff deris been. Oc æde mit Folckis kød / Och naar i haffue dragit Huden aff dem / da sønder bryde i och deris been / oc legge dem bort / lige som i en Gryde / oc lige som kød i en Kædel. Derfaare naar i robe til HERREN / skal hand icke bønhøre eder / Men hand skal skiule sit Ansict for eder paa samme tid / lige som i haffue fortient met eders onde væsen.

Saa siger HERREN mod de Propheter / som forføre mit Folck / De predicke / At det skal gaa vel / naar mand giffuer dem nock at æde / men naar mand giffuer dem inted i munden / da predicke de / her skal komme en Krig. Der faare skal eders Syn bliffue til nat / oc eders spaadom til mørckhed / Solen skal nedgaa offuer de Propheter / oc dagen skal mørckis offuer dem. Oc Seerne skulle beskemmis / och spaamend skulle bliffue til spaat / och skulle alle skiule deris munde / effterdi der skal inted Gudz ord vere.

Men ieg er fuld aff krafft oc aff HERRENS aand / fuld aff ræt oc styrcke / At ieg taar giffue Jacob sin Offuertrædelse til kende / oc Jsrael sin Synd. Saa hører dog dette i Hoffueder i Jacobs huss / oc i Førster i Jsraels huss / J som foracte Rætten / oc omuende alt det som ret er. J som bygge Zion met blod / oc Jerusalem met wræt. Hendis Hoffueder dømme for Gaffuer / Hendis Prester lære for Løn / oc hendis Propheter spaa for pendinge / de forlade demEzech. 22.zepha. 3.Iere. 26. paa HERREN / oc sige / Er icke HERREN iblant oss? Der kand ingen wlycke komme offuer oss. Der faare skal Zion bliffue pløgit som en Ager for eders skyld / och Jerusalem til en Sten hob / oc Templens bierg til en vild Høyelse.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.